4 råd om at motivere med formål

Du blev leder fordi, du ville gøre en forskel. Det samme gælder dine medarbejdere. Det er ikke dokumentation, målinger og evalueringer, der motiverer dig eller dine medarbejdere. Men det er ofte det, der fylder i hverdagen og i ledelse. Derfor skal du motivere med udgangspunkt i formål. Læs hvordan her.

Skribentinfo

Sygeplejersken, SOSU-hjælperen, læreren, økonomiassistenten, jobkonsulenten, ingeniøren og alle andre medarbejdere motiveres af at gøre en forskel, der rækker ud over deres egen sfære. Dine medarbejdere er, ligesom du, formålsdrevet. De har valgt deres job, fordi de vil gøre en forskel. For mennesker. Og de store fællesskaber. Det er dér deres stærkeste drivkraft og motivation ligger.

De motiveres ikke af målinger, dokumentation, regler og procedurer. De motiveres, når de oplever, at de i fællesskab kan bidrage til noget, som er større end dem selv.

Lad os eksempelvis tage jobkonsulenten, der er ansat til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. Jobkonsulentens drøm handler (højst sandsynlig) om at hjælpe flere til at lykkes med et job eller en uddannelse. Overordnet set. Da et formål udspringer af en visionær drøm kan vi lidt forenklet sige, at formålet med jobkonsulentens arbejdsliv er at bidrage til, at mennesker på kontanthjælp lykkes med et job eller en uddannelse.

Det er dér kilden til den dybeste motivation ligger. Fordi det er i formålet, at selve meningen med jobbet findes for jobkonsulenten. Derfor oplever jobkonsulenten også en indre tilfredsstillelse, glæde og motivation, når det lykkes at hjælpe en kontanthjælpsmodtager i job. Det nærer på alle måder motivationen at lykkedes med sit formål.

Det handler om at gøre

Et formål skal være integreret i praksis, hvis det skal skabe inspiration, motivation, overskud og idérigdom. Derfor vil dine medarbejdere blive (endnu) mere motiverede, hvis du hver dag praktiserer formålsdrevet ledelse. Det vil opleves nærværende og meningsfuldt at være en del af et fællesskab, der hver dag arbejder hårdt for at gøre en forskel for mennesker. Dine medarbejdere vil med andre ord gerne ledes med et visionært formål, der gør en forskel for mennesker og de store fællesskabers bedste.

4 råd om formålsdrevet ledelse i hverdagen

 

1. Formulér jeres formål i en enkel og tydelig sætning, der giver mening for medarbejderne

Det kendetegner et visionært formål, at det bidrager til de store fællesskaber og gør en forskel. Et eksempel på et formål fra STU området - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - kunne fx lyde noget i retningen af; Vi bidrager til, at unge med særlige ressourcer og behov bliver inkluderet i det store fællesskab, som arbejdsmarkedet er.

Find den rigtige formulering af jeres formål og sørg for, at det er tydeligt for alle. Lad jeres formål fungere som kompas i din ledelse og i din kommunikation. Det vil virke både meningsfuldt og inspirerende, at du har fokus på den forskel, I sammen skal skabe.

2. Lad medarbejderne komme med idéer og forslag til, hvordan I kan opfylde jeres formål

Invitér alle medarbejdere til at bidrage med idéer til, hvordan I sammen kan opfylde jeres formål. Vær nysgerrig på og åben overfor alle idéer, og betragt hver eneste idé som et tegn på medarbejderens motivation for jeres fælles sag, jeres fælles formål. Når medarbejderne oplever, at de har direkte indflydelse på det store formål, og deres idéer bliver værdsat, styrker det både ejerskab og motivationen.

3. Opsæt målsætninger for jeres formål

Hvis du eksempelvis er leder inden for ældreplejen kunne jeres formål fx lyde sådan her; Vi bidrager til, at alle plejekrævende ældre i kommunen, oplever at blive mødt med respekt og værdighed, som de særlige mennesker de hver især er. Find ud af, hvordan I kan opsætte en fælles realistisk målsætning i forhold til jeres formål.

Målsætningen kunne fx findes i svaret på spørgsmålet: Hvor stor en procentdel af de plejekrævende ældre i kommunen skal opleve, at de bliver mødt med respekt og værdighed i 2017? Den formålsdrevne leder er skarp på, at det man måler på bliver medarbejdernes fokus.

Det vil sige, at når du som leder vælger at måle på andre ting end formålet, så er det de andre ting, som optager medarbejderne, da det er der anerkendelsen kan høstes. Når du måler på formålet, bliver formålet medarbejdernes fokus, og det styrker motivationen, fordi du rammer ind i kernen af medarbejdernes drivkraft.

4. Relater altid de nye initiativer og forandringer til jeres formål

Når du præsenterer et nyt initiativ eller en forandring, skal du samtidig give svaret på spørgsmålet; Hvordan gør det nye initiativ eller forandringen os endnu bedre til at opfylde vores formål? Et eksempel. Lad os sige, at en kommunal borgerservice har et formål, der lyder; Vi bidrager til, at alle kommunens borgere oplever at få en respektfuld behandling og en fleksibel service, når de henvender sig.

Når den formålsdrevne leder eksempelvis skal fortælle medarbejderne, at åbningstiderne i borgerservice skal udvides vil hun lægge vægt på, hvorfor det vil gøre en positiv forskel for kommunens borgere, at de fremadrettet kan blive betjent i et større tidsrum. Da formålet altid er meningsfuldt vil en forandring, der gør en positiv forskel i forhold til formålet opleves som meningsfuldt for medarbejderne. Og meningsfuldhed skaber motivation.

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” Mark Twain

Kilder:

Artiklen er blandt andet inspireret af; ”The Motivated Brain” af Helle Bundgaard og Jefferson Roy. Harvard business Review, ”From Purpose to Impact” by Nick Craig og Scott Snook,. “Average to A+” af Alex Linley.  ”Det meningsfulde arbejdsliv” af Steen Hildebrandt


Læs mere

Hovedopgaven i fokus

Ledere motiverer deres medarbejdere forkert

Sådan skaber du klarhed om kerneopgaven

Skribentinfo

Kommentarer