8 roller der sammen skaber et succesfuldt team

Stræberen, afslutteren eller innovatøren. Medlemmerne i et team har forskellige roller, som bidrager til, at teamet kan nå sit mål. Ved at medlemmerne fra begyndelsen afklarer deres foretrukne og mindst foretrukne rolle, opnår de en bedre forståelse, opgavefordeling og dialog med hinanden. Læs om, hvordan du som leder øger medarbejdernes forståelse for de forskellige roller.

Skribentinfo

Medarbejderne i et team har løbende brug for at nærme sig hinanden, se hinanden på nye måder og tale om dynamikkerne i teamet ud fra en fælles referenceramme – særligt det nyetablerede team. For nye team er typisk præget af høflighed og forsigtighed i håndtering af forskellige perspektiver i teamet. Det betyder, at beslutningsprocesser bliver unødigt lange, og løsninger bliver præget af laveste fællesnævner.

Ved at øge forståelsen for de forskellige roller, medarbejderne eller du og dine lederkolleger indtager i teamet, kan I styrke den konstruktive dialog, tilliden og den gensidige respekt. Værktøjet Waves otte teamroller viser, hvilke roller en person er mest og mindst tilbøjelig til at tage i et team.

Der findes mange tests til at kortlægge teamdynamikker og roller - fx Belbin. Wave udmærker sig ved ikke kun at identificere teammedlemmernes primære roller, men også deres mindst foretrukne roller. Således kan kortlægningen også afklare, hvilke roller teammedlemmerne måske udfylder, men ikke befinder sig godt i.

De otte teamroller

En teamrolle er udtryk for de forskellige måder, teammedlemmer med karakteristiske personlige egenskaber og færdigheder, bidrager til gruppen og gruppens resultater. Hvem er henholdsvis Supporter, Innovatør, Kontaktskaber, Optimist, Analytiker, Påvirker, Afslutter eller Stræber?

Nedenfor gennemgås Waves otte teamroller:

Supportere                      
 • tager hensyn til andres behov og foretrækker en teamorienteret tilgang 
 • vil typisk forstå andre menneskers behov og følelser
 • er typisk gode til at arbejde i teams
 • skaber typisk nemt en god relation til andre

 

Innovatører
 • har en kreativ tilgang til problemløsning og udvikler ofte langsigtede strategier
 • kommer typisk med originale løsninger
 • byder ind med ukonventionel og værdifuld indsigt
 • har en vision for teamets fremtid

 

Kontaktskaber
 • kommunikerer aktivt mellem teammedlemmer og kan hjælpe til at skabe bedre social interaktion
 • kommunikerer typisk på effektiv vis informationer til andre
 • interagerer typisk selvsikkert med andre mennesker
 • vil gøre et positivt indtryk på andre

 

Optimister
 • er typisk robuste og bevarer roen under pres.
 • de bidrager til at holde teamets moral oppe
 • forbliver typisk rolige under vanskelige omstændigheder
 • vil udvise tro på dem selv og teamet
 • bibeholder typisk et positivt syn på tingene

 

Analytikere
 • bruger deres intellekt og ekspertise til at nedbryde og evaluere informationer
 • er ofte gode til at evaluere forskellige informationskilder
 • vil typisk have en logisk tilgang til problemløsning
 • er tilbøjelige til at udforske alle tilgængelige muligheder

 

Påvirkere
 • tager kontrol over situationen og koordinerer andre mennesker. De foretrækker at være lederen
 • vil typisk udstikke en klar kurs over for andre
 • er målrettede og selvsikre i deres beslutningstagen
 • forsøger at opmuntre og bemyndige andre teammedlemmer

 

Afsluttere
 • fokuserer på at færdiggøre tingene i høj kvalitet og er opmærksomme på detaljer
 • er omhyggelige og tjekker ting grundigt
 • overholder både tidsrammer og deadlines
 • vil typisk sikre at opgaver skrider fremad og at projekter færdiggøres

 

Stræbere
 • presser hårdt på for at nå ambitiøse resultater. De er ofte meget initiativrige og konkurrenceorienterede
 • vil typisk gå entusiastisk efter målene
 • løser en masse opgaver for teamet
 • er gode til at identificere og forfølge muligheder

 

Afklar uønskede roller 

At kende teammedlemmernes foretrukne roller og lige så vigtigt – at få viden om, hvilke roller medlemmerne mindst foretrækker -  kan være nyttig viden i sammensætningen og udviklingen af teamet. Teammedlemmerne kan udfylde roller som, de ikke befinder sig godt i. Særligt rollen som afslutter appellerer ikke til mange. Men i et team er der en forventning om, at nogen tager afslutter-rollen. Hvis et ansvarsbevidst medlem af teamet derfor alligevel tager rollen på trods af sine præferencer, så tænker de andre i teamet måske, at vedkommende gerne vil have rollen som afslutter.

Afklaringen giver en øget opmærksomhed på foretrukne og mindst foretrukne roller. Det gør det lettere for ledelsen af teamet at agere mere hensigtsmæssigt, og fra begyndelsen blive mere specifikke omkring at aftale, hvem der afslutter opgaverne.

Når teamets samlede roller er afklaret, kan I drøfte spørgsmål som fx:
- Hvad skaber energi i teamet?
- Hvad trækker energi i teamet?
- Komplementerer teammedlemmerne hinanden?

For det nyetablerede såvel som det veletablerede team, kan Wave Teamroller bruges til at opnå øget kendskab, samt forståelse for hinandens kompetencer og hvordan disse bringes godt i spil.

Brug rollerne aktivt

De otte roller blotlægger teamets kompetencer og de områder, hvor teamet vakler. Denne viden er brugbar i projekter, medarbejderudviklingssamtaler (MUS, GRUS, LUS) og rekruttering af nye teammedlemmer. Hvis et team skal ansætte et nyt medlem, vil de kunne trække på deres viden om manglen på fx Afsluttere i teamet, hvorfor en kandidat med denne rolle som foretrukken, vil være oplagt at tage op til overvejelse.

Læs mere:

Brug Tuckmans fem udviklingsfaser og effektivisér teamet

Lad teamet træde nye trin med Belbin 

  

Skribentinfo

Kommentarer