Det personlige lederskab - dilemmaer

Væksthus for Ledelse har kigget på interessante og afgørende hændelser, som har skabt debat og refleksion omkring ledelsesgrundlaget i kommuner og regioner.

Skribentinfo

Væksthus for Ledelse har kigget på interessante og afgørende hændelser, som har skabt debat og refleksion omkring ledelsesgrundlaget i kommuner og regioner.

Det har givet stof til et antal ledelsesdilemmaer, som du kan benytte til at betragte fra din egen position. Du kan blandt andet anvende dem til at overveje, hvordan det er for dig i de forskellige dilemmaer, og hvordan du vil handle for at komme videre.

Dilemmaerne lægger op til en individuel tilgang på alle ledelsesniveauer. Du kan benytte dem til pingpong omkring problemstillinger på møder, eller maile dem til ledelseskolleger og bed om deres vurdering.

Dilemma et: Klar til udvikling?

Direktionen har besluttet, at der skal igangsættes et stort udviklingsprojekt. En række medar-bejdere skal indgå i arbejdet. Du ved, at dine medarbejdere ikke er de mest oplagte til opgaven, men du mener selv, at din afdeling vil have gavn af at markere sig, samtidig med at den kan få meget ud af at deltage. Hvad gør du?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen
Kodekspunkt 9. Jeg skaber rum for refleksion og innovation

 

Dilemma to: Plads til individet?

En travl eftermiddag kommer en medarbejder ind på dit kontor for at drøfte hendes samarbejde med kollegerne og konkrete spørgsmål om arbejdsopgaver. Du kan se, at hyppige samtaler har fået hende til at blomstre op, men da hun tager betydelig mere ledelsestid end kollegerne, er de nu begyndt at beklage sig over, at du ikke giver dem tilsvarende opmærksomhed. Hvad er det rigtig at gøre?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
Kodekspunkt 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

 

Dilemma tre: Skal vi yde det samme?

En af dine medarbejdere har problemer med ryggen. Det betyder, at hun er meget ustabil i forhold til løsningen af sine arbejdsopgaver. Nogle dag kan hun klare opgaverne, men andre dage må hun gå hjem efter en halv dags arbejde. Du har på fornemmelsen, at hun vil gå helt ned, hvis hun skal lade sig sygemelde fra sit arbejde. Arbejdet er hele hendes liv, efter at hun blev alene for to år siden. Du kan dog mærke, at de andre begynder at brokke sig over, at de skal arbejde endnu mere, hvis resultatkravene skal nås. Hvad er rigtig at gøre?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 3.  Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 8.  Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
Kodekspunkt 11.  Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

 

Dilemma fire: Tør du tænke stort?

Driftsopgaverne hober sig op i den organisation, du er leder af. Borgerhenvendelserne blive hele tiden mere krævende, og dine medarbejdere har svært ved at følge med. Samtidig kan du se, at de metoder og de it-værktøjer I benytter, ikke er tidssvarende. Du er ikke i tvivl om, at en omlægning af metoder og indførelse af nye it-værktøjer vil betyde kaos og mange klager i en periode. Hvad gør du?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 1.  Jeg påtager mig mit lederskab
Kodekspunkt 3. 
Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 9.  Jeg skaber rum for refleksion og innovation

 

Dilemma fem: Parat til store forandringer?

Du er leder af en organisation, der står over for store forandringer. Der skal ske en sammenlæg-ning med en mindre organisation, og I vil samtidig få ansvar for en række nye opgaveområder. Du bliver nu tilbudt plads i et innovationspanel og en enestående mulighed for et eksternt netværk med både offentlige og private ledere. Hvilke refleksioner gør du dig?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 9.  Jeg skaber rum for refleksion og innovation
Kodekspunkt 10.  Jeg reflekterer over og udvikler mit lederskab

 

Dilemma syv: Kan du håndtere krydspres?

Du er tiltrådt en stilling som centerchef, hvor 22 institutionsledere refererer til dig. Du har selv en baggrund som institutionsleder og har en stor viden om fagligheden på området. Institutions-lederne forventer, at du vil indgå i konkrete drøftelser om faglige spørgsmål, men du oplever samtidig, at dine sideordnede centerchefer og din direktør har mange andre forventninger til dig. Hvordan vil du håndtere dette krydspres?

Kaster følgende kodekspunkt lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 3.  Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af

 

Dilemma otte: Hvordan sikrer du drift + innovation?

Du er fagligt og ledelsesdagligt stærk og ved, at det, du gør, virker. Samtidig har en ny generation af medarbejdere en masse nye idéer til, hvordan arbejdet kan organiseres anderledes, og de har andre metoder fra tidligere arbejdspladser. Hvordan kan du sikre sikker drift og innovation?

Kaster følgende kodekspunkt lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 9.  Jeg skaber rum for refleksion og innovation

 

Dilemma ni: Sparekrav og kompromisser

Kommunens økonomi er presset, og politisk er der besluttet en større besparelse, som også ram-mer din afdeling. I forvejen er I presset på ressourcerne, og du er klar over, at medarbejderne allerede nu oplever, at de skal gå på kompromis med deres faglighed, når de udfører deres arbejde. Du står nu overfor at skulle i gang med at implementere besparelserne. Hvilke handle-muligheder kan være med til at understøtte fagligheden samtidig med at besparelsen gennem-føres?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 2.  Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 3.  Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af

 

Dilemma ti: Balancen at undgå en fejlfindingskultur

Gennem ledelsesinformationssystemet er det blevet klart, at vi ikke performer godt nok i afdelingen. Det kunne se ud som om, der bliver begået fejl i sagsbehandlingen. Du har den hold-ning, at fejl altid vil opstå, når mennesker handler, men at det samtidig er det vigtigt at signalere, at der skal være lovmedholdelighed i alle opgaveløsninger.
Du går og overvejer, hvordan du kan få medarbejderne til at tale sammen, så det, der kan opfattes som fejl, kan minimeres. Samtidig er du bekymret for at skubbe til en kultur, hvor der er fokus på fejlfinding. Hvad kunne være de gode handlinger?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 1.   Jeg har en viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 9.   Jeg skaber rum for refleksion og innovation

 

Dilemma 11: Sparer du på fagligheden?

Kommunens økonomi er presset, og politisk er der besluttet en større besparelse, som også ram-mer din afdeling. I forvejen er I presset på ressourcerne, og du er klar over, at medarbejderne allerede nu oplever, at de skal gå på kompromis med deres faglighed, når de udfører deres arbejde. Du står nu overfor at skulle i gang med at implementere besparelserne. Hvilke handle-muligheder kan være med til at understøtte fagligheden samtidig med at besparelsen gennem-føres?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 2.   Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af
Kodekspunkt 3.   Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af

 

Dilemma 12: Kontrol over for viden

En række af kerneopgavens vigtigste aktiviteter er ikke direkte målbare, da jeg som leder ikke har mulighed for at høre, hvad der siges i samtaler, hvor medarbejdere og borgere er sammen. Hvor-dan kan jeg så på en god måde sikre mig, at fagligheden i samarbejdet med borgerne er i orden, have viden nok - uden at medarbejderne føler sig kontrolleret?

Kaster følgende kodekspunkt lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 1.   Jeg har en viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af 

Dilemma 13: En uventet drejning

Du er inviteret til at fortælle kommunalbestyrelsen om jeres arbejde med borgerne, idet I har haft et vellykket projekt om borgerinddragelse, som måske kan inspirere andre til at følge i jeres fod-spor. Dit oplæg og dine power points ligger klar til præsentation. Men om eftermiddagen, hvor du skal til møde med det politiske udvalg, går det op for dig, at der er en misforståelse omkring eva-lueringsresultaterne. De viser reelt, at der er mindre tilfredshed med jeres resultater hos borgerne end først antaget. Hvad gør du nu?

Kaster følgende kodekspunkter lys over dilemmaet?

Kodekspunkt 5.   Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative
Kodekspunkt 7. Jeg skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer os i omverdenen

 


Artikel: Kodeks støtter ledere i at håndtere svære beslutninger – Høje-Taastrup Kommune (nr. 3)

Skribentinfo

Kommentarer