Du skal udfordre dit ledelsesrum

Er du træt af ikke at kunne udføre dit arbejde, som du mener det bør udføres? Som leder oplever du måske, at føle dig begrænset af de rammer andre har sat for dit ledelsesmæssige handlingsrum. Det kan du nu gøre noget ved.

Skribentinfo

Som oftest kan du forøge dit råderum ved direkte at udfordre det. I denne artikel giver Lederweb dig et indblik i hvad ledelsesrummet er, og i sær hvordan du kan udfordre de rammer, du måske føler dig begrænset af i din hverdag.

Dit ledelsesrum

Ledelsesrummet er de muligheder, du som leder har til at udøve din ledelse indenfor. Det er derfor interessant for dig at klarlægge, hvad det er, der afgrænser dit ledelsesrum. Overordnet, og formaliseret set, kan lederens rum opdeles i to dimensioner – Rammer og Relationer.

  • Rammerne er det formaliserede grundlag for ledelsesudøvelsen. Et grundlag, der som regel er et resultat af beslutninger truffet på højere niveau, hvor du som leder har svært ved at få direkte afgørende indflydelse.
  • Relationerne er ressourcerne og udfordringerne, der ligger i dit forhold til de personer og grupper, der har berøring med din ledelsesopgave. Det gælder først og fremmest chef og medarbejdere, men også lederens sideordnede kolleger samt institutionens brugere og den bredere offentlighed.

Nedenstående figur viser hvordan du kan visualisere ledelsesrummet.

Ledelsesrum

Figur fra publikationen: Ledelsesrum, udnyt og udvid dine handlemuligheder Maj 2009

Det faktiske ledelsesrum

Ofte vil du kunne forøge det formaliserede ledelsesrum, som du føler dig underlagt. Rammerne er mere dynamiske end de tager sig ud. Omskiftelige politiker, reviderede reguleringer, nye trends inden for ledelsesprincipper mv. er med til hele tiden at skabe en foranderlighed.

Derfor bør du gøre dig følgende overvejelser:

  • Hvordan får du det ledelsesrum, som du mener er passende for at kunne udøve dit arbejde bedst muligt?
  • Hvordan opnår du den størst mulige selvtilfredsstillelse?

Bøj rammerne

Du bør påvirke, fortolke og udfordre rammerne i dit ledelsesrum.
Har du fx behov for, at flere administrative opgave bliver fjernet fra dit bord, for at du derved kan passe dit personale bedre? Har du behov for en decentral forskydning af dele af dit ansvar – eller måske behov for at få flere beføjelser? Eller har du brug for at tage en dag ud af kalenderen, for at samle tankerne om et forestående projekt?

Der kan være mange veje at gå, og derfor er det op til dig selv at overveje, hvor det vil være bedst for dig og dit lederskab at få udvidet ledelsesrummet.
Du skal søge indflydelse der hvor rammerne for dit formaliserede lederskab fastlægges.

  • Du kan fortolke de dikterede rammer. Som oftest er du ikke låst fast til kun at søge én vej i forhold til at finde en løsning, men du har metodefrihed til at finde den rette løsningsvej.
  • Endelig kan du udfordre de rammer, der er lagt for dit lederskab. Det kan eksempelvis være ved at fremprovokere en dialog med dine chefer, hvor du problematiserer de rammer du er underlagt.

Brug relationerne

I forhold til relationerne har du også en række muligheder for at udbygge dine handlemuligheder. Derfor bør du afklare, etablere, udbygge og vedligeholde dine relationer.
Du er måske god til at spise frokost med dine medarbejdere –
men husker du også at gøre det med dine chefer?

Opsøger du fysiske/digitale netværk for ledere i samme position som dig? Arbejder du aktivt for at synliggøre dit arbejde hos dine medarbejdere og brugere? Det giver måske sig selv, men det kan ikke understreges tydeligt nok i vores netværks-relations-tid, hvor knusende nødvendigt det er.

  • Igennem afklaringen af relationerne i talesættes de gensidige forventninger. Det vil sige at du vertikalt forventningsafstemmer med både dine chefer og dine ansatte eller brugere.
  • Du skal søge at etablere relationer til personer og grupper der kan være interessante i forhold til dit lederskab. Det kan fx være andre ’ligesindede’ ledere, du vil kunne erfaringsudveksle med eller lokale medier hvor du vil kunne få sat fokus på det store stykke arbejde du laver og hvilket med tiden kan afføde en større good-will hos dine chefer.
  • Ved at udbygge dine relationer til fx medarbejderne, vil du blive bedre til at udnytte ressourcer og synergier.
  • Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at du bruger tid på at pleje dine relationer. Som leder er det din opgave at sørge for at samle op på fx konflikter der opstår i relationer. Ligesom det er din fornemste opgave at dyrke vedligeholdelsen af de relationer/netværk som er givtige for dig.

7 gode råd til hvordan du forbereder dig på at erobre ledelsesrummet

- Indkreds dit ledelsesrum. Find begrænsningerne og de potentielle udvidelsesmuligheder.

- Tag en samtale med din chef om hvor langt du kan forfølge dine ideer og om hvilke beføjelser han/hun kan give dig.

- Find de relationer der er vigtigst for dig at udbygge og vedligeholde, for at kunne udnytte og udbygge dit ledelsesrum. 

- Find ud af hvilke kompetencer hos dig selv, der er vigtigst at styrke ift. at forøge ledelsesrummet til det du ønsker.

- Undersøg om du kan alliere dig med andre ligesindede i forhold til at søge øget råderum i din institution/organisation. Fx en anden lignende lederprofession i din kommune/region.

- Vær aktiv i forhold til at søge indflydelse der hvor rammerne for dit lederskab opstilles. Ved at skabe relationer til dem der fastsætter rammerne for dit arbejde, vil de bedre kunne forstå og tilgodese dine behov. 

- Vær synlig – både hos dine chefer, dine medarbejdere og brugere.

Bestil eller download Væksthusets publikation om ledelsesrum her

Skribentinfo

Kommentarer