Frivillige har også behov for ledelse

Det er en sejlivet myte, at frivillige er frie fugle, som ikke skal ledes, men styrer sig selv og klarer behovet for videndeling, koordination og konfliktmediering gennem spontan dialog i det daglige arbejde. Frivillige har også behov for styring og ledelse. Det er en af pointerne i en ny forskningsrapport udarbejdet for Væksthus for Ledelse.

Skribentinfo

Ledelsen af frivillige er en nødvendig og ofte tidskrævende aktivitet, der kalder på en anden form for ledelse, end den vi normalt kender fra offentlige organisationer. At lede frivillige, er at styre åbne samarbejdsprocesser, hvor lederen ikke har den traditionelle magt og kontrol. Lederen må acceptere mere usikkerhed og mindre kontrol både med mål og levering, viser den nye rapport.

Om rapporten

Forskningsrapporten ”Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice”, er skrevet af forskerne Jacob Torfing og Eva Sørensen fra RUC. Rapporten er udarbejdet for Væksthus for Ledelse, som et led i et projekt, der blandt andet skal belyse, hvordan ledere i kommuner og regioner kan lede frivillige, der indgår i den offentlige velfærdsproduktion. Download rapporten her


Udfordringer ved at lede frivillige

Rapporten sammenfatter fire overordnede udfordringer, som ledelsen af frivillige rummer for de offentlige ledere. De fire udgør: Rammesætning, styring, håndtering og evaluering.

1. Rammesætning handler om at designe de organisatoriske, finansielle og politiske rammer for de frivilliges arbejde. Lederen skal angive målsætningen og meningen med den frivillige indsats ved at udvikle, forankre og sprede en bærende ide for den frivillige indsats. Udfordringen består i at skabe rammer, der faciliterer, understøtter og giver retning til det frivillige arbejde uden at virke som en spændetrøje.

2. Styring handler om at styre det partnerskabs- og netværksbaserede samarbejde med og mellem frivillige og frivillige organisationer ved at sikre god og løbende kommunikation, formulere og revidere visioner og målsætninger, afklare og fordele forskellige roller og opgaver, skabe videndeling og fælles læring og tackle de problemer og dilemmaer, der opstår.

3. Håndtering af de frivillige handler om at rekruttere, motivere, uddanne, visitere, fastholde, anerkende, belønne og beskytte de frivillige, så de kan lave en god og kompetent indsats over længere tid uden at brænde ud eller lide overlast. Udfordringen er her, at håndteringen af de frivillige hele tiden skal tage udgangspunkt i den drivkraft og ambition, der får dem til at tage del i det frivillige arbejde. De frivillige kan nemlig have mange forskellige grunde til at ville deltage, og hvis de ikke føler, at deres motiver til at arbejde frivilligt tilgodeses, så stopper indsatsen.

4. Evaluering handler om at foretage en løbende vurdering af kvaliteten af de frivilliges indsats med henblik på at hindre svigt og skabe løbende forbedringer. Her er udfordringen dels, at det er svært at opstille præcise kriterier for måling af indsatsen, dels fordi det ofte handler om at levere en medmenneskelig indsats, der øger andre menneskers udfoldelsesmuligheder og livskvalitet, og dels fordi det er vigtigt at undgå at evalueringen kommer til at tage form af kontrol. Evalueringer kan derfor med fordel gøres dialogbaseret og følges op af kollegial supervision og formulering af rollemodeller

 

Et anliggende for toplederen såvel som institutionslederen

Forskningsrapporten understreger, at ledelse af frivillige vedrører alle ledelsesniveauer i organisationen. Topledere skal skabe udviklingsrum på kanten af den offentlige sektor og definere målsætninger og strategier og skabe økonomiske og organisatoriske rammer for det frivillige arbejde.

På forvaltnings- og decentralt niveau skal lederne rekruttere, motivere, uddanne og i det hele taget håndtere de frivillige. Det er dog vigtigt, at toplederne ikke slipper processen for tidligt og skubber den komplekse opgave med at skabe rum for og at lede frivillige nedad i organisationen. Hvis offentlige organisationer skal høste den fulde gevinst ved inddragelse af de frivillige, skal indsatsen have strategisk forankring og det institutionelle design skal tænkes nøje igennem.

Ud over de udfordringer der er knyttet til at lede frivillige, opridser forskningsrapporten også frivillighedens historie, diskuterer frivillighed som begreb og tradition, og gennemgår fire perspektiver på offentlig ledelse af samproduktion med frivillige.

Læs mere i rapporten, som kan downloades her

Har du gode erfaringer med at involvere frivillige på din arbejdsplads?

Til Væksthusprojektet om ledelse af samspillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet, søger vi offentlige ledere, der har gode erfaringer med at nytænke og udvikle den offentlige velfærdsproduktion i samspil med frivillige. Hvis du har lyst til at deltage i projektet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Morten Eiler Hansen eller projektleder Stine Hald Larsen.

Læs mere

Download forskningsrapporten her

Læs artiklen Frivillighed på kommando findes ikke 

Skribentinfo

Kommentarer