Hvordan du bliver god til at lede "wicked problems"?

Wicked problems er store komplekse problemer, der hverken løses ved hjælp af de løsninger, I brugte sidste år eller med en stor blanco-check. Det er problemer, der er sammenfiltrede med andre problemer, og hvor en løsning et sted skaber problemer andre steder. Læs artiklen om, hvilke forskellige typer af problemer, du kan møde, og hvad din rolle som leder er, når du står midt i et wicked problem.

Skribentinfo

Du står overfor en umulig opgave, og tiden til at finde en løsning er ved at løbe ud. Du ved, at problemet ikke alene kan løses i din afdeling eller på dit niveau, og hvis du løser det, skaber du problemer andre steder. Og som om det ikke var nok, er der uenighed om problemets karakter, omfang, betydning og prioritering.

Du står måske midt i et wicked problem. På dansk kaldes det nogle gange ”vilde problemer” eller ”onde problemer”. Når man taler om Wicked problems, taler man ofte om de store udfordringer som fx klimakrisen, rekrutteringsudfordringerne, coronaepidemien og de afledte udfordringer et problem medfører.

Hvilke problemer kan du møde som leder i den offentlige sektor?

Som leder i den offentlige sektor kan du stå i og stå med flere forskellige typer af problemer. Man kan dele det op i:

 • Kritiske problemer, som forårsager en krise og kræver øjeblikkelig handling. Kritiske problemer skaber usikkerhed og frygt. Når man leder denne type af problemer, er der brug for et klart mål og en tydelig retning. Et eksempel kunne være, at en beboer på et plejehjem ikke er kommet med bussen hjem fra skovtur. Hvad gør du?
 • Tamme problemer, som har kendte løsninger, der ligger inden for den eksisterende ekspertise og viden. Tamme problemer gribes bedst an med en struktureret logisk tilgang. Et eksempel kunne være, at der igen i år skal være en sparerunde. Hvad gør du?
 • Wicked problems, som rummer en lang række andre problemer i sig. Der er ikke en kendt løsning. Disse problemer kræver nye løsninger og en ledelsesstil, der involverer alle, undersøger nye muligheder og måske bruger nye tilgange. Hvordan griber du det an?

Hvad er anderledes ved wicked problems i forhold til andre problemer?

Ifølge forskerne på området, kan man kun løse wicked problems gennem innovation, der redefinerer problemet og bryder med en gængs praksis og vante forestillinger på tværs af sektorer og organisatoriske skel.

Men før du går til løsningen, kan det være relevant at reflektere over, hvad det er for et problem, du står overfor, og hvordan det adskiller sig fra andre opgaver, I løser.
Skemaet skitserer i grove træk forskellen på wicked problems og andre problemer:

5 ledelsesroller

Hvad skal du som offentlig leder stille op, når du står midt i et wicked problem? Mark Moore, der er professor i offentlig ledelse og styring på Harvard Universitetet, har stillet et meget simpel spørgsmål: ”Hvad er det egentlig, offentlige ledere laver, når de hver dag går på arbejde og prøver at løse samfundets mange problemer?”. Hans eget svar på spørgsmålet var: Offentlige ledere er ”opdagelsesrejsende”, der søger at skabe værdi for politikere, borgere og hele for samfundet, da der ikke altid er en klar ramme, lovgivning eller praksis for, hvad det er for problemer, der skal løses, og hvordan de skal løses. Det kan være et meget sigende billede på en leders rolle, når hun står i et wicked problem.

Nedenfor er fem forskellige roller du som leder i den offentlige sektor skal kunne beherske, hvis du står med et wicked problem.

 • Den opdagelsesrejsende
  Du skal søge efter at skabe værdi for politikerne, borgerne og hele for samfundet. Du skal se efter problemer, muligheder og begrænsninger og finde andre rejsende på din vej. Du kan ikke løse problemerne alene. Skab og brug netværk, bryd organisatoriske barrierer og inviter andre inden for. Vær med til at sikre et helhedssyn på tværs af organisatoriske enheder og evt. også sektorer.
 • Adrenalinjægeren
  Du skal trives med usikkerhed, kompleksitet og problemer. Du skal være åben for og nysgerrig efter andre problemløsningsteknikker end dine egne og have tillid til, at medarbejderne kan varetage en stor del af de problemer, der sædvanligvis ligger på lederbordet.
 • Igangsætteren
  Du skal internt og eksternt skabe muligheder og momentum, sætte holdet, klargøre processen, sikre opbakning og råderum og afstemme forventninger.
 • Facilitatoren
  Du skal understøtte processer, skabe gensidig tillid, udvikle fælles forståelsesrammer, løse opståede konflikter og fjerne forhindringer for samarbejdet.
 • Den der ser problemerne med nye briller
  Du skal forsøge at anlægge nye vinkler, bringe ny viden eller nye aktører i spil og udfordre tavs viden i organisationen.

Få inspiration til at arbejde med wicked problems

Væksthus for Ledelse har udarbejdet en række publikationer, magasiner, film mv. der med forskellige perspektiver belyser, hvordan du som leder, chef eller topleder kan arbejde med wicked problems. Se fx

Ny Syntese
Video om ny syntese
Stærkt samarbejde i chefgruppen
Chefer, lyt til borgerne. Skab resultater gennem god ledelse på tværs
Ledelse af borgerinddragelse
Ledelse af samskabelse - den offentlige chefs rolle og opgaver
Alliancer - Topledelsens rolle i udviklingen af velfærdsalliancer

Du kan bestille eller downloade alle publikationerne på lederweb.dk

Skribentinfo

Kommentarer