Ledelseshjulet har fået det hele til at dreje

I Undervisningsministeriet har et værktøj vist vejen til succesfuld ledelsesevaluering. Læs hvordan du kan blive inspireret af værktøjet.

Skribentinfo

Hvad er det, man skal evaluere på i en ledelsesevaluering? Da Undervisningsministeriet skulle til at gennemføre den første ledelsesevaluering i departementet, blev første skridt at definere ministeriets egne værdier for ’god ledelse’ ved hjælp af Ledelseshjulet. Det blev en succes.

"Det, man bliver evalueret på, skal man kunne genkende. Det skal ikke bare være flotte ord, som man ikke kan sige nej til - ligesom menneskerettighedserklæringen. Evalueringens målepunkter skal være genkendelige i forhold til det, som man faktisk arbejder med," siger Lars Mortensen, styrelseschef i Institutionsstyrelsen og medlem af arbejdsgruppen for ledelsesevalueringen.

Ledelseshjulet

Men værdi-ord bliver let abstrakte og svære at oversætte til hverdagen. Inspireret af et værktøj brugt i SKAT udviklede arbejdsgruppen Ledelseshjulet (se illustration) som grundlaget for evalueringen.

Ledelseshjulet gav mulighed for at omsætte værdierne til praksis.

  • I hjulets inderste ring formulerede arbejdsgruppen, hvad de så som organisationens seks grundlæggende værdier for god ledelse (fx. Troværdig, resultatskabende, problemløsende etc.).
  • I den mellemste ring omsattes værdien til et udsagn ("Vi lægger vægt på, at omverdenen og medarbejderne har tillid til vores adfærd og opgaveløsning")
  • I den yderste ring formulerede gruppen tre eksempler på, hvordan værdien omsættes i praksis (fx. "Lederen udviser åbenhed om beslutninger – også de upopulære").


    ledelseshjulI arbejdet med værdier, udsagn og eksempler inddrog arbejdsgruppen ad flere omgange den øvrige ledelse for at sikre sig deres opbakning til værdier, udsagn og eksempler formuleret i hjulet.

I bakspejlet mener styrelseschef Lars Mortensen, at det var centralt, at arbejdsgruppen var så stærkt forankret i topledelsen, fordi det skabte tryghed blandt de øvrige ledere i huset. Det, at det var lederne i arbejdsgruppen, der varetog arbejdet med Ledelseshjulet, betød at værdier, udsagn og eksempler var ledernes egne – formuleret af dem selv og i deres eget sprog.

Grundlaget for det videre arbejde

Ledelseshjulet dannede herefter grundlag for formuleringen af spørgeskemaet til selve evalueringen. Formuleringen af spørgsmålene blev foretaget af arbejdsgruppen i samarbejde med en ekstern konsulent, som også støttede projektledelsen af projektet og de tekniske aspekter af evalueringen. Lars Mortensen uddyber:

"Det næste skridt med at lave spørgsmålene var mere teknisk, og det var ikke vores ekspertise. Men dimensionerne i ledelseshjulet - dem har vi forstand på. Det er ledelseshjulet, der har fået det hele til at dreje."

Ledelseshjulet har således spillet en central rolle i evalueringsprocessen og er også blevet brugt aktivt i det efterfølgende arbejde med resultaterne. De seks grundlæggende værdier for god ledelse i ministeriet er blevet ankerpunkter for lederudviklingen i ministeriet og et fælles anerkendt grundlag blandt cheferne.

Evalueringens fokus var på den enkelte chefs udvikling som leder. Processen blev understøttet af tilbud om en coach, en række ledelsesværktøjer og opfølgende kurser og aktiviteter.

Resultaterne af evalueringen på tværs af departementet var overvejende positive. Især på områder som kommunikation, troværdighed og samarbejde vurderedes cheferne generelt positivt. For at ledelsesevaluering skal have den rigtige effekt, skal den følges op af en række aktiviteter, der skal fortsætte den positive udvikling.

 

Gode råd til dig der skal i gang med ledelsesevaluering:

• Nedsæt en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter for organisationens topledelse er rigt repræsenteret.

• Skab selv grundlaget for evalueringen – hvad er god ledelse for jer? Hvad er jeres værdigrundlag? Brug fx et værktøj som Ledelseshjulet til at strukturere arbejdet.

• Sørg for at inddrage de ledere, der skal evalueres i processen og giv dem mulighed for at påvirke processen - det giver ejerskab og tryghed.

• Kommunikation er centralt. Lav en kommunikationsplan tidligt i forløbet.

• Læg vægt på at evalueringen skal skabe grundlag for ledernes udvikling - ikke afvikling.

• Husk at en ledelsesevaluering er mere end en spørgeskemaundersøgelse - optakt og opfølgning er mindst lige så vigtigt som selve evalueringen.

Fakta:

• Undervisningsministeriets departement har cirka 550 medarbejdere, 29 kontorchefer, ni afdelingschefer, en styrelseschef og en departementschef.

• Ledelsesevalueringen blev gennemført i oktober 2008. Hele projektet strakte sig fra  marts til december 2008, og aktiviteterne var blandt andet en række arbejdsgruppemøder, cheftræf, en spørgeskemaundersøgelse, afrapportering, kontor- og afdelingsmøder efter evalueringen samt fælles opfølgning på resultaterne.

• Alle medarbejdere evaluerede deres kontorchef, afdelingschef, eventuelt styrelseschef og departementschefen.

• En arbejdsgruppe bestående af fire repræsentanter for topledelsen, en kontorchef og to medarbejdere fra Personalekontoret, samt en ekstern konsulent varetog processen fra start til slut.

• Til brug for den elektroniske undersøgelse brugte Undervisningsministeriet et standard-spørgeskemaværktøj, som ministeriet råder over.

• Spørgsmålene i spørgeskemaet udsprang af en definition af God ledelse i Undervisningsministeriet - Ledelseshjulet, som blev udarbejdet først i processen.


Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Specialkonsulent Anne Marie Thusing, Personalekontoret.

 

Skribentinfo

Kommentarer