Ledelsesråd fra 16 af Danmarks bedste offentlige ledere

Lederweb har efterlyst ledere, der kan noget helt særligt for at blive klogere på, hvad de lægger vægt på i deres ledelse. Her får du ledelsesråd fra nogle af de bedste kommunale og regionale ledere.

Skribentinfo

Velmenende, autentisk, samuraisværdsskarp, empatisk, tillidsvækkende, ambitiøs på organisationens vegne, fagligt dygtig, inspirerende, lyttende, konkret, velformuleret, ildsjæl og en god sparringspartner.

Dette er kun et lille udpluk af de ord, som de nominerede ledere har fået med på vejen af de medarbejdere og lederkolleger, som har tippet os, da Lederweb efterlyste offentlige ledere, der er særligt dygtige.

Lederweb har modtaget mails fra medarbejdere og lederkollegaer på 16 navne på ledere, som er kontaktet for at få deres bedste ledelsesråd. Læs med her:

Anette Holm, Socialchef, Holstebro Kommune

En blød kant, en hård kerne og humor
For at være en god leder skal man huske, at man selv har været medarbejder engang. Man må ikke miste evnen til at sætte sig i den andens sted. Vær ydmyg og respektfuld over for opgaven, og husk at være en god lytter – også til det, der ikke bliver sagt.
Der findes fantastiske og begavede teorier om ledelsesfaget, men uden en ´blød kant’, en ´hård kerne´ og et godt humør lykkes man ikke.

Peder Fabricius, Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Roskilde

Den styrende vision
Det er vigtigt at have en vision for, hvor man gerne vil hen – og den skal man ikke gå på akkord med. I det praktiske arbejde med at nærme sig målet er det derimod vigtigt, at man ikke tidligt lægger sig fast på en løsningsmodel, men har en pragmatisk tilgang og er villig til at indgå kompromiser. Jeg prøver i videst muligt omfang at inddrage de ansatte i løsningen af deres konkrete problemer, så de selv får ejerskab.

Jeg praktiserer en meget åben ledelsesform og er modtagelig for medarbejdernes input og henvendelser. Det gør det dog ekstra vigtigt, at man er meget tydelig, når der træffes beslutninger, som ikke er til diskussion.

Derudover er det vigtigt, at man som leder påtager sig ansvaret for, at medarbejderne har et ordentligt arbejdsmiljø, også selvom der er krav til produktion, økonomi etc.

Endelig er det vigtigt at lytte til sine ansatte og engang imellem prøve at træde i deres sko.

Willy Marquardsen Feddersen, Kommunaldirektør, Haderslev Kommune

Walk the talk
Hvis du som leder praktiserer efter nedenstående overskrifter, er der en god chance for at opnå forståelse, accept og medvirken hos dine kolleger, dine ansatte og dine samarbejdspartnere.

 • Begejstring: Gør alt, hvad du kan for at skabe korpsånd, teamspirit og fællesskab.
 • Mening: Skab og giv mening om opgaver, funktioner, strategier og visioner.
 • Åbenhed: Vær åben om dine motiver, forudsætninger og grundlag.
 • Ambition: Stræb efter høj faglighed, høj kvalitet og resultater, der gør en væsentlig forskel.
 • Respekt: Vis respekt over for dine medmennesker, de forudsætninger, som de besidder, og de livssituationer, som de kan være i.
 • Humor: Afstanden bliver kortere mellem mennesker, og det bliver også lettere at håndtere de dage, hvor du er i modvind.
 • Nysgerrighed: Stay hungry, stay foolish, som Steve Jobs sagde.
 • Du skal ”walk the talk”.

Hvis du ikke kan lede efter disse principper, så lad vær. Dine omgivelser er knivskarpe og gennemskuer påtagethed og falskhed.

Kirsti Schou Tornøe, Leder af konsulentgruppen, Børneområdet, Rudersdal Kommune

Nærvær og opsøgende
For mig betyder nærvær i arbejdsrelationen, at jeg er interesseret og engageret i medarbejdernes opgaver, adfærd, kommunikation mv. Arbejdsopgavernes indhold har jævnligt behov for justeringer, hvilket også betyder justering i adfærd og kommunikation. Nærværet kommer til udtryk i, at jeg både giver mig tid til at lytte og spørge ind, når medarbejderne henvender sig, men også at jeg selv er opsøgende. At være opsøgende indebærer, at jeg har fokus på opfølgning, både på opgaven ift. justering men også på, hvad det kan betyde for medarbejderens håndtering og tilgang.
 
Jeg bruger konsekvent feedback som et redskab fx som en konkret tilbagemelding på en given opgave. Derudover kommer jeg med input til andre perspektiver/muligheder ift. opgavens indhold.
 

Anne Steenberg, Borgercenterchef, Borgercenter Børn og Unge, Københavns Kommune

Hvil i din lederrolle

 • Vis dit engagement, kommunikér tydeligt og optimistisk, så du motiverer og inspirerer andre i forhold til at løse kerneopgaven.
 • Vær ambitiøs på organisationens vegne, og udvikl de muligheder, der er.
 • Hav tillid til, at dine medarbejdere løfter opgaven, og vær nærværende, når de søger sparring.
 • Se andres potentiale, og understøt deres talent.
 • Vær modig i dine beslutninger – du skal turde at lave fejl og spørge andre til råds.
 • Følg løbende op på mål og justér, hvor det er nødvendigt.
 • Hvil i lederrollen og dermed også i det ansvar, der ligger i ledelsesopgaven.

Bente Fürstling, Pædagogisk leder, Ballerup Kommune

Ordentlighed
Et kodeord for mig er ordentlighed. Det vil sige, at du gør dit bedste hver dag for at møde andre mennesker nysgerrigt, åbent og interesseret. Du har en anerkendende kommunikationsstil og ikke mindst kigger på intentioner bag handlinger. Ordentlighed er med til at generere en kultur, som understøtter den gensidige tillid på arbejdspladsen. I en tillidsfuld kultur bliver forskellighed forstået og udnyttet som kompetencemuligheder med faglig læring for alle.

Marie Rosbjerg, Oversygeplejerske, Børn og Unge, Region Midtjylland

Visioner, mål og fokus på den enkelte

 • Vær ordentlig og nærværende i alt, hvad du begiver dig ud i, og vis retning.
 • Forestil dig, hvilke forandringer I kan stå overfor, så du kan sigte efter dem - vær visionær.
 • Sæt klare mål, så den enkelte medarbejder ved, hvad I sigter efter.
 • Se den enkeltes kompetencer, og giv muligheder ud fra det. Du  skal ikke være bange for at behandle mennesker forskelligt. Vi har forskellige talenter og det er vigtigt at respektere og udnytte.
 • Vær skarp på, hvad der er vilkår og dermed ikke kan ændres, og kommunikér det klart ud. Og vær ligeså skarp på, hvad der kan ændres, og gør det.
 • Giv den enkelte medarbejder ansvaret og roserne, og stil dig selv i baggrunden.

Per Svane Aastradsen, Centerleder, Højvangen & Pensionistgården, Viborg Kommune

Sæt rammerne for at skabe det bedste for borgeren
Som leder af to plejecentre er det vigtigt, at det er beboerne, der er i centrum. Jeg sætter som leder rammen og træder ind i den sammen med mine medarbejdere for at skabe det bedste for vores beboere. Hvis medarbejderne har det godt, vil de have overskud til, at beboerne får det godt.

• Led med tillid og ikke med angst.
• Sig, hvad du gør, og gør, hvad du siger.
• Vær dine følelser bevidst, og brug dem i ledelse.
• Tag fat om udfordringer og problemer, når de opstår.
• Vær hos personalet, gå forrest, vær hos beboerne, og mød de pårørende. Det er ikke raketvidenskab, men det virker.

Martin Sejersgaard-Jacobsen, Anlægs –og driftschef i Kolding Kommune

Sæt retning
Ledelse er et spændingsfelt mellem mange interessenter, opgaver og mål. Grundlæggende handler det om at finde en vej i dette spændingsfelt. For at lykkes med det som leder, skal vi:

 • Skabe et klart billede af, hvad vi skal som organisation, afdeling og team, hvordan vi understøtter opgaveløsning og sænker friktionen i organisationen.
 • Bruge tid, på at danne et fælles billede af, hvor vi skal hen, og gentage det i organisationen. Beskriv det på mange forskellige måder, i ord, billeder, film, til møder, internt og eksternt.
 • Se på det, vi gør godt og forsøg at forbedre jer på det, i forhold til vores fælles mål.
  - Brug organisationens, afdelingens, teamets successer som afsæt og analysér, hvad det er, vi gør, når vi gør det godt.
  - Find mønstrene i de successer, der er, og se på, hvad vi kan gøre for at opnå mere af det, der virker for teamet.
  - Stil spørgsmål til den bedste måde at arbejde på. Er der områder, som bliver overset i det daglige arbejde, et blindt område, som teamet, afdelingen eller organisationen blot tager for givet? Analysér og eleminer dem og træn på succesmønstre.
  Lederens rolle, bliver i denne proces væsentlig som bindeled, inspirator og coach. Det kræver, at der sættes tid af til det. Sæt minimum 35-40 pct. af din tid af til dialog, samtaler, sparring og træning med dine medarbejdere i forhold til jeres mål, retning og opgaveløsninger.

Susi Lindahl. Centerleder for Børn og Unge, Horsens Kommune

Tag ansvar, og vær nysgerrig
Først og fremmest handler jobbet som leder om at skabe rammer, fastholde dem og tage ansvar.

Som leder er jeg optaget af de psykologiske processer, som er i organisationer. Vær nysgerrig, åben og handlekraftig og sæt hold, der kan hjælpe ledelsen med at skabe et fællesskab med fælles ansvar for, hvordan bl.a. trivslen skal være på arbejdspladsen.

Den vigtigste evne en leder skal have, er at forholde sig interesseret til det, medarbejderne foretager sig, og give tilbagemelding på både det positive og det negative. En god leder skal være særdeles skarp på at coache på emner og opgaver, som er arbejdsrelateret, og ikke på medarbejdernes personlige problemer. En god leder udforsker medarbejdernes kompetencer, erfaringer og styrker, for i fællesskab at finde frem til de sammenhænge, hvor medarbejdernes styrker kommer frem. En god leder skal være nærværende og aktivt tage del i opgaverne.

Pia Kopke, Vicedirektør, Region Hovedstaden

Overblik er afgørende
Når man som leder sidder på toppen af en stor organisation med mange komplekse opgaver, så er det nødvendigt at skabe sig et overblik på et passende niveau. Det er let sagt og i virkeligheden rigtig svært – der er kun en vej, og det er, at du som leder selv må forsøge dig lidt frem med forskellige værktøjer og detaljeringsniveauer. Selv har jeg lavet mit eget lille Excel regneark over de for organisationen vigtigste opgaver. Dette suppleres med den ugentlige to-do liste og på den måde får jeg et rimeligt overblik over det lidt langsigtede og strategiske mål samt et fokuseret blik på næste uges prioriteringer.

Merethe Jacobsen, Centerleder, Aldershvile/Åbakken, Randers Kommune

Tydelige værdier er afgørende, når man leder på afstand
Jeg oplever at lykkes med god ledelse, når jeg får medarbejderne til at finde mening og blive motiveret i kerneopgaven, som er de borgere, vi er der for.

Jeg er målrettet og kontant og oplever, at det generer tillid. Jeg afstemmer forventninger til bl.a. selvledelse. En del af mine medarbejdere er meget ’alene hjemme’ i kraft af, at det er plejehjem med nattevagter. Derfor er det vigtigt, at jeg arbejder med at gøre mål og værdier tydelige, styrke tillid og relationer og finder den rette form for kontrol. Jeg ’forstyrrer’ tilpas meget til, at de ikke skaber en lukket kultur.

Mit fokus er meget simpelt. Jeg i talesætter altid, at det er mennesker, vi arbejder med og ikke papkasser. Jeg hjælper gerne mine medarbejdere i form af coaching til altid at reflektere over det, vi laver og huske at stille sig uden for eller tage spejlet frem og spørge sig selv: ”var det her godt nok?” Jeg bakker altid mine medarbejdere op, hvis de tager læring af deres fejl.

Derudover er det min opgave at skabe og kommunikere visionen for de forandringer, vi står i og overfor og fjerne de elementer og medarbejdere, der forhindrer forandringen. Vi skal fejre de små sejre undervejs, rose og anerkende den enkelte og sikre, at forandringer bliver en del af kulturen.

Janni Hedegaard, Leder af HR, løn og personale, Aarhus Universitetshospital

Dit engagement smitter
Du skal kun være leder, såfremt du har en oprigtig lyst til det, for en medarbejdergruppe vil med det samme kunne mærke, hvis du ikke brænder for ledelse. Du skal have en ægte lyst og interesse i andre mennesker, altså have en menneskelig forståelse og kunne skabe gode relationer.

Jeg er dagligt i kontakt med alle medarbejdere i min afdeling for at stille mig til rådighed for dialog og sparring. Jeg uddelegerer opgaver og ansvar og prøver gennem sparring at få den enkelte medarbejder til at påtage sig det. Jeg har tillid til, at den enkelte kan løse opgaven, og kontrollerer ikke, men sender et signal om, at den enkelte skal vende tilbage, såfremt opgaven ikke kan løses.

Jeg er tydelig om mine egne værdier, så medarbejderne ved, hvor de har mig. Jeg har hele tiden blik for, hvordan vores afdeling kan bidrage til helheden på hospitalet. Jeg gør det gennem dialog og sparring ved at sætte fokus på, hvordan vi kan forbedre vores opgaveløsning. Jeg tager synligt fat i ting, der ikke fungerer – ikke med fokus på fejl, men med fokus på borgeren, og at vi skal lære. Jeg inddrager medarbejderne i at finde nye løsninger.

Jeg holder, hvad jeg lover. Kort og godt agerer jeg efter tillid, tilgængelighed, troværdighed og tryghed.

Michael Palitang, daglig leder af daginstitution, Rudersdal Kommune

Vær autentisk, og vis mod
Være autentisk og tro mod dig selv: Giv dig selv tid til at reflektere på en måde, der giver mening for dig selv. ”Når jeg siger, hvad jeg tænker, kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt”, fordi jeg har haft en mulighed for at drøfte det med nogen. Omgiv dig med personer, der kan bidrage til din lederudvikling, om det er i ledelsesregi, blandt dine medarbejdere eller via uddannelse.

Se muligheder frem for begrænsninger. Sørg for at være modig, og engang imellem gå imod strømmen. Det kræver en vis portion mod at holde fast i ansvaret for egen læring og udvikling.

‘There is no I, in team’. Jeg coacher mine medarbejdere. De har hver især deres forcer, og de skal behandles som individer. Jeg skal kunne forklare taktikken, så det giver mening for alle. Jeg sørger for, at der er plads til, at den enkelte kan komme med feedback og stille spørgsmål.

Kate Jønsson, Pensioneret leder

Medarbejderne skal føle sig set, hørt og forstået
Når du som leder tænker på, at du skal have medarbejderne til at følge dig og dine målsætninger, må du sætte dig ind i, hvordan de kan bidrage til løsningen af opgaverne. Dernæst skal du invitere dem ind i drøftelserne, som skal foregå i en ånd, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og forstået.
Det er lederens ansvar at etablere denne ånd, som med tiden kan blive en kultur, der bringer fælles forståelse og åbenhed om, hvordan opgaver løses - og ikke mindst arbejdsglæde.

Berit Vilsbøll, Centerchef for Børn og Familie, Slagelse Kommune

Opbyg, udvikl og vedligehold relationer
Forandringer er et grundvilkår for alle ledere. Ledelsesgerningen fordrer derfor stor opmærksomhed på færdigheden til at kommunikere den fælles kurs, den ønskede værdiskabelse og ikke mindst skabe mulighed for medarbejderes og lederkollegers reelle involvering. Det er min klare erfaring, at ledelsesgerningen skal ske i en velafvejet balance mellem det målrationelle og det psykodynamiske felt. Langt de fleste forandringer aktiverer både følelsesmæssige og rationelle reaktioner. Det kalder på en ledelse, der med kursen og den ønskede værdiskabelse for øje kan håndtere begge felter. Som ledere må vi derfor have respekt for nødvendigheden af at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer. I min optik er det lige vigtigt for alle relationer i den givne organisation – både vertikalt og horisontalt.

Et udpluk af de kommentarer, lederne fik med sig i nomineringerne:

"Hun er et feststykke af sprudlende energi, ærlig og lynhurtig i replikken"

"Han har skabt tryghed, tillid og appellerer til kongen og dronningen i os alle"

"Når man kommer ind på hendes kontor, rejser hun sig tit fra kontorstolen og sætter sig ved sit lille bord. Det virker som en invitation til, at man sætter sig og får en snak"

"Hun er en sjælden, god blanding af offentlig og privat ledelse. Og så er hun lille af vækst, men noget af en bulldog når det gælder"

"Hun får en til at føle sig værd"

"Hun kan som få konkretisere et strategisk mål - og få små og store grupper af medarbejdere til at trække i samme retning"

"Den mest samuraisværdsskarpe leder, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at arbejde for"

"Hun er god til at skærme sine medarbejdere"

 

Læs mere:

Gratis e-kursus: Vejen til god ledelse

SWOT: Kend dine styrker og svagheder som leder

Sådan smadrer du din troværdighed

 

 

Skribentinfo

Kommentarer