Lederwebs introduktion til ledernetværk

Hvad er det? Og hvordan får du bedst udbytte af et ledernetværk?

Skribentinfo

At indgå i et ledernetværk er en oplagt mulighed for dig til at spejle dine erfaringer i andres og få ny inspiration til at håndtere dit job.

Det er med andre ord en ramme, der gør det muligt for dig at forholde dig til dig selv og din egen ledelsesudøvelse samtidig med, at du får indsigt i andre lederes udfordringer og valg af løsninger.

Definitionen på et ledernetværk er en fast og selvstyrende gruppe af ledere, der mødes regelmæssigt med et defineret formål og en fast forankring i kommunens organisation.

På denne måde er det altså idéen, at ledernetværket skal kombinere det bedste fra den stramt strukturerede og formålsbestemte arbejdsgruppe og det mere uformelle netværk, der er drevet frem af interesser og personlige relationer.

Hvorfor indgå i et ledernetværk?

Der er gevinster på både det personlige plan og på organisationsniveau ved, at du som mellemleder deltager i et ledernetværk:

a) Som leder får du et personligt udbytte ved at udvikle dig selv og din forståelse af din profession. Idéen bag ledernetværk er, at du får afprøvet dine erfaringer, værdier og holdninger i samspil med andre ledere på dit niveau og derved bliver en mere professionel og kompetent leder.

Det er især ofte informationsstøtte, følelsesmæssig støtte samt bedømmelsesstøtte, som der vil være at hente for dig i de bedst fungerende netværk.

b) Gevinsten for hele kommunen kan f.eks. bestå i, at der kommer fælles fokus på ledelsesopgaven, at der opstår en mere ensartet ledelsesstruktur, et bedre grundlag for politikudvikling og -implementering og en stærkere kulturel integration i organisationen generelt.

Hvordan griber I arbejdet med et ledernetværk an?

Det strategiske grundlag

Før I kan indkalde til møder i ledernetværket, må det grundlæggende strategiske niveau være sikret. 

Et konstruktivt ledernetværk forudsætter nemlig, at den politiske og administrative topledelse udstikker en tydelig kurs for løsninger og udvikling. Desuden ligger der en strategisk beslutning bagved at finde den mest hensigtsmæssige slags ledernetværk, da der til de to overordnede typer også knytter sig to forskellige formål:

1. Det faglige netværk
Det faglige netværk udgøres af ledere fra samme faglige felt, der diskuterer fagspecifikke ledelsesudfordringer.
Forcerne ved dette netværk er ofte, at der i disse netværk er en fælles forståelse og professionskultur. Faldgruberne kan derfor også være indforståethed, og man blot bekræfter hinanden i det, man ved i forvejen.

2. Det tværfaglige netværk
Det tværfaglige netværk udgøres af ledere på samme niveau på tværs af fagskel og sektorer, der fører en dialog om generelle ledelsesopgaver.

Forcerne ved dette netværk er ofte folks forskellige baggrunde og fagligheder, der gør, at man bliver nødt til at forholde sig til hinanden som personer. Ulempen kan på den anden side være, at man må bruge lang tid på at nå til fælles forståelse.

Herudover er det konstruktivt at overveje faktorer som, hvorvidt netværket skal være lokalt eller bredt funderet, om det skal være åbent eller lukket, om det skal være stort eller småt og lignende.

Desuden bør I allerede indledende overveje forskellige deltagerforhold, temaer, aktiviteter, og hvordan topledelsen bør forholde sig til netværket med hensyn til styring og støtte.

Principper for arbejdet i netværk

Når ledernetværket har taget sin form er det en god idé at organisere netværkets arbejde efter de fire overordnede principper, der kan kaldes for selvforvaltningens fire f’er:

  • Frirum – netværket bør være et frit og åbent sted, hvor man som leder føler, man kan udtale sig kritisk.
  • Fleksibilitet – netværket skal være præget af en løsere struktur uden alt for stramme kompetence- og rollefordelinger.
  • Forpligtelse – netværket bør være præget af gensidig forpligtelse og afhængighed, hvor alle bidrager til fællesskabet og samtidigt får noget igen
  • Feedback – netværket er i sin essens en feedbackgruppe, hvor man giver hinanden tilbagemeldinger på erfaringer, værdier og holdninger til et givent tema.

Som oftest er disse fire principper omsat til følgende udgangspunkter for møderne i de bedst fungerende ledernetværk:

  • At man arbejder med det, der kommer på her og nu.
  • At der er aftalte spilleregler i gruppen.
  • At der er en fast mødeplan.
  • At der arbejdes med et værdisæt i gruppen.
  • At det defineres præcist, hvad der skal opnås i gruppen.

Læs mere

Ledere i netværk - publikation fra Væksthuset

Sådan danner du et ledernetværk

 

Skribentinfo

Kommentarer