Ny generation af offentlig styring

Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

Skribentinfo

Længe før regeringens afbureaukratiseringsplan så dagens lys, har man i Ældreservice i Sønderborg Kommune arbejdet for at forenkle de administrative arbejdsgange. Formålet er at optimere driften, så der frigøres ressourcer til ledelse og kompetenceudvikling, som er nøglen til god service.

Nye styringskoncepter i det offentlige

I spidsen for forandringerne står direktør Tim Hansen, der med sine kun 43 år tilhører en yngre generation af offentlige topchefer. Omdrejningspunktet for hans ledelse er at optimere driften – ikke ved detailstyring og dokumentation, men ved at give medarbejderne magten tilbage. Det repræsenterer et brud med de hidtidige styringskoncepter i den offentlige sektor.

”Vi må erkende, at det koster at kontrollere. Vi kan derfor frigøre ressourcer, hvis vi afgiver kontrol. Naturligvis skal vi opretholde et minimum af dokumentation, men dokumentationen skal være relevant. Det er tilfældet, hvis den udvikles i samspil med medarbejdere, der ved, hvad opgaven går ud på,” siger Tim Hansen.

Efter NPM

I Tim Hansens tankegang ses reminiscenser af New Public Management (NPM), som er en samlet betegnelse for de markedsinspirerede tiltag, der har præget styringen af den offentlige sektor i de seneste to årtier. På den anden side repræsenterer ledelsesfilosofien i Sønderborg også et opgør med de kontrolmekanismer, som blev indført i forlængelse af NPM. I den forstand er tankegangen udtryk for en ny fortolkning af NPM. Tim Hansen siger:

”I lighed med NPM mener jeg, at den offentlige sektor skal operere på markedsvilkår og være konkurrencedygtig, hvis den skal levere ydelser til borgerne. Historien har dog vist, at effektiviteten ikke kunne øges ved indførelse af kontrol og dokumentation. Det kunne borgerens oplevelse af kvalitet og medarbejderens trivsel heller ikke, fordi vi i forhold til borgeren brugte tiden på dokumentation i stedet for service, og fordi vi med kravet om rigid dokumentation fratog medarbejderne deres ansvar og arbejdsglæde. I modsætning til NPM slipper jeg derfor kontrollen i tillid til, at mine medarbejdere kan levere varen.”

Fra administration til service

I stedet for detaljeret daglig dokumentation vil Tim Hansen indføre halv- eller helårlige målinger af mere overordnet karakter. Det flytter medarbejdernes fokus fra administration til service og tilskynder den enkelte til selv at tage ansvar for arbejdet, mener han. Desuden er det vigtigt, at de decentrale ledere har overblik over driften og selvstændigt kan følge op på de enkelte enheders præstationer.

Pres på kommunernes økonomi

Effektiviseringen i den offentlige sektor er nødvendiggjort af et stigende pres på kommunernes økonomi, fortæller Tim Hansen. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling, hvor særligt ældreområdet i fremtiden skal bære en tungere byrde. Også borgernes krav og forventninger til offentlig service stiger.

”Borgerens behov er uendeligt! Vi skal ikke bare give efter for borgerens stadigt stigende krav, men ved fælles hjælp finde frem til det rigtige – og politisk acceptable – serviceniveau. Når man har få ressourcer til rådighed, er det vigtig, at man gør de rigtige ting,” siger Tim Hansen.

Succeskriteriet er kvalitet

Ét af succeskriterierne i Ældreservice i Sønderborg er, at brugerne oplever kvalitet i plejen.

”Kvalitet betyder ikke megen service, for det kan vi ikke levere, men kvalitet består i, at det er den rigtige service, der ydes – en service, som er tilpasset borgerens behov og individuelle ønsker,” fortæller Tim Hansen.

Det indebærer bl.a., at Ældreservice fremover vil tilbyde borgerne en pakke af ydelser svarende til deres funktionsniveau – en pakke, som de selv kan definere indholdet af. På den måde får borgerne valgfrihed og fleksibilitet i den service, kommunen tilbyder.

Borgerne skal hjælpe til

Borgerinddragelsen har også andre formål, fortæller Tim Hansen. Han siger:

”Når vi inddrager borgerne i udførelsen af opgaver, er det også for at imødekomme gabet mellem borgernes forventninger og vores muligheder. Der ligger et stort potentiale i at involvere borgerne aktivt, så de bliver i stand til at yde egenomsorg.”

Involveringen slutter ikke ved borgeren, men også pårørende og frivillige kan hjælpe til:

”Hvem siger f.eks., at Ældreservice skal drive dagcentre? Hvorfor ikke lade det være op til frivillig arbejdskraft, som vi bl.a. kender det fra plejehjemmenes vennekredse og de lokale idrætsforeninger,” slutter Tim Hansen.

Store enheder med decentral styring

Direktørens ledelsesfilosofi har foreløbig udmøntet sig i en omfattede organisatorisk forandringsproces, som indebærer, at hjemmepleje og plejehjem organisatorisk adskilles fra hinanden. Hensigten er at adskille områder, der ikke fagligt set har fordel af at høre sammen. Tim Hansen fortæller:

”Hvor hjemmeplejen er driftsorienteret, har plejehjemmene et andet fokus – det kan være at yde specialiseret pleje af bestemte målgrupper. Alle enheder bør være så store, at ressourcerne smidigt kan flyttes til de områder, hvor udgiftspresset for tiden er størst.”

Stordriftsfordelene udelukker dog ikke, at ledelsen i de decentrale ender kan opretholdes et råderum, mener Tim Hansen og siger:

”Jeg ønsker en central styring, men en decentral udfoldelse af de overordnede beslutninger.”

Større fejltolerance i fremtiden

Også hjemmesygeplejen står i de kommende måneder overfor et servicecheck, men det bliver hverdagen fremover, mener Tim Hansen, for enhver organisation bør konstant være i forandring, så den løbende kan tilpasses markedets skiftende behov. Han siger:

”Jeg ønsker at skabe en evaluerende kultur i Ældreservice og at bruge evaluering som strategisk redskab - ikke for at finde fejl, men for at afdække problemer og tage ved lære af dem.”

Også borgernes klager skal frem i lyset, så vi i åbenhed kan lære af dem, siger Tim Hansen og gør dermed definitivt op med tidligere tiders ”nulfejlskultur” i den offentlige sektor.

Fakta: Tillid til medarbejderne giver mere tid til borgerne

Pr. 1. februar 2010 bruges PDA’erne i Sønderborg Kommune ikke længere til tidsregistrering, men alene som telefon, som køreliste og til information om borgeren. Det betyder ikke, at tidsforbruget (BTP=BrugerTidsProcent) ikke længere registreres. Det gøres blot i stedet ved hjælp af stikprøver, så der fortsat holdes øje med, om man lever op til Sønderborg Byråds krav om, at 50,5 pct. af arbejdstiden skal foregå ansigt til ansigt (ATA) med borgerne.

Ændringen bevirker, at medarbejderne i hjemmeplejen ikke længere skal bruge tid på at betjene deres PDA’er - tid, der går fra borgerne, de besøger.

Skribentinfo

Kommentarer