Sådan arbejder I med Ny Syntese

Når vi tager nye initiativer, hvor og hos hvem vil vi så se resultater, hvem skal skabe resultaterne, og hvordan skal det gøres? Ny Syntese tager udgangspunkt i disse spørgsmål. Læs her, hvordan du arbejder med Ny Syntese

Skribentinfo

Ny Syntese er et fremsynet tankesæt for arbejdet med offentlig velfærd. Men hvad betyder det – og hvordan kan det forstås og bruges i en dansk velfærdsmæssig sammenhæng? Disse og flere spørgsmål tog Væksthus for ledelse fat på at besvare i Magasinet Ny Syntese. 

Spørgsmålene og tankesættet er ikke blevet mindre relevant siden udgivelsen. De store velfærdsdagsordener fordrer i den grad nye måder at arbejde med velfærd på.

Det gælder som offentlig myndighed i sig selv – altså med fokus på alle de interne kompetencer, strukturer, ledelsesformer, arbejdsmiljøforhold, præstationer og organisationstilpasninger, som må tilpasses nye vilkår. Men særligt gælder det i samarbejdet med de ressourcer og kompetencer, som civilsamfundet i bredeste forstand rummer.

Eksemplerne er mange, men helt aktuelt står rekrutteringsudfordringen meget højt på en udfordringsskala. Den løses næppe uden en tæt og aktiv inddragelse af de borgere, som i en mere klassisk forstand ikke ville se sig som en del af løsningen fx i forhold til pasningen af vores ældre. Her kan Ny Syntese bidrage med mulige innovative svar. Klima og miljø er en anden aktuel agenda, hvor Ny Syntese inspirerer til spændende nytænkning, fx ved at anskue Verdensmålene ud fra de linser, som er en del af tankesættet.

Video: Den korte version

Væksthus for Ledelse lavet en speeddrawing, der i enkle illustrationer og tale og på syv minutter forklarer baggrunden for og hovedtrækkene i Ny Syntese.

Dimensionerne

I arbejdet med Ny Syntese kan det være nyttigt at se tankesættet ud fra tre vinkler: Dimensionerne, felterne og linserne.

På den lodrette akse arbejdes med spørgsmålene: Hvor og hos hvem vil vi se resultater? Er det i offentlige institutioner, styrelser, kommunen eller på landsplan? Og hvordan er resultaterne for en borger, en familie, et lokalsamfund?

På den vandrette akse arbejder vi med spørgsmålet: Hvem skal skabe resultaterne, og hvordan skal det gøres?

På den øverste del af aksen placeres de steder, vi vil se resultater i det offentlige (public results): denne institution, denne kommune, denne styrelse, hele vores samfund (agency, systemwide, societal).

På den nederste del af aksen placeres de områder, hvor vi vil se borgernære resultater (civic results), forstået som individ, familie, lokalsamfund (citizen/family, community, society) osv. Aksen er bundet sammen med et ʼOGʼ i midten, da resultater ofte ses flere steder på samme tid.

Et eksempel: Den samlede indbrudskriminalitet i Danmark falder. Samtidig opleves det – af samme grund – tryggere at bo i et lokalsamfund. Så her kan man sige, at en indsats for lavere indbrudskriminalitet både har skabt offentlige resultater (statistikken på samfundsplan, og i de enkelte politikredse) og borgernære resultater (større tryghed ved at bo i den vestlige del af X-købing, færre af os får stjålet vores ting).

På den venstre side af aksen placerer vi det offentliges myndighed (government)  – lovgivning, skatteudskrivelse, offentlige kampagner (legislate, tax/spend, guardian/steward) osv. Og på højre side af aksen har vi de civile/kollektive kræfter (governance). 

I eksemplet med den formindskede indbrudskriminalitet kan venstresiden fx handle om politiets indsats, grænsevagter o.l., mens højresiden kan handle om naboovervågning og private firmaer, som rådgiver beboerne om indbrudssikring.

Ny Syntese er et system med flere dimensioner både vandret og lodret, som bindes sammen af et ‘OG’ i midten for at signalere, at det ikke er enten-eller, men at man skal tænke og arbejde i alle dimensionerne.

Læs også: Ny syntese: Tænk stort og begynd forandringerne hvor du er

De fire felter

Imellem akserne har Ny Syntese fire felter, som har vundet mest udbredelse i danske kommuner og regioner.  

1. Compliance

I feltet mellem det borgernære resultat og den offentlige autoritet befinder sig hele den offentlige sektors regulering og styring via love og regler og myndighedsudøvelse, retskrav og ubestikkelige offentligt ansatte, færdselsregler og skatteindbetalinger. Det er samfundets og organisationernes solide grundinstrumenter – orden og styr på tingene, de klassiske embedsmandsdyder, som i Ny Syntese kaldes compliance.

2. Performance

De offentlige organisationers evne til at udøve deres funktioner, økonomistyre, nå deres målsætninger, handle produktivt, effektivt og ansvarligt har stor betydning for den offentlige sektors performance. I Ny Syntese ligger dette felt i området mellem den offentlige autoritet og de offentlige resultater.

3. Emergence 

Men nye løsninger bliver i stigende grad nødvendige for at løse mange af samfundets udfordringer. Derfor har Ny Syntese feltet emergence, som favner den innovative kapacitet, baseret på casestudier i ny problemløsning verden over. Emergence hænger tæt sammen med den offentlige sektors evne til at involvere, facilitere, samarbejde og samskabe med borgere og andre aktører.

4 Resilience 

Borgere, fællesskaber og samfund har brug for en vis modstandskraft og tilpasningsevne, der sikrer levedygtighed på lang sigt. Det ligger i Ny Synteses felt resilience. Og i Ny Syntese er det en væsentlig del af det fokus, som den offentlige sektor også skal have:

Hvordan gør vi som ledelse samfundet, dets institutioner og dets indbyggere gode til at håndtere kriser og udfordringer på både kort og lang sigt? Her ligger også en opmærksomhed på, at organisationerne med alle deres medarbejdere og ledere har et arbejdsliv og arbejdsmiljø, der gør dem i stand til at lykkes med kerneopgaverne og kunne tage nye skridt, når forandringer er nødvendige.

Læs også: Ny syntese: 4 ting der skaber velfærd

Linserne

Skulle man bringe Ny Syntese ned på jorden og se nærmere på det med danske velfærdsbriller, tilbyder det en ny og mere helhedsorienteret – eller holistisk, om man vil – systemtankegang, der handler om at finde balancen i et fælles ansvar om at skabe bæredygtige løsninger på velfærdssamfundets udfordringer.

Balancen ligger i at medtænke både interne og eksterne aktører og at samtænke de klassiske dyder performance og compliance med de nye emergens og resiliens.

Syntesens væsen er netop at sammenbringe disse lidt historisk modsatrettede tankegange for derigennem at skabe noget nyt. En anden måde at fortolke Ny Syntese på er at se fx drift og udvikling, styring og ledelse, performance og trivsel, innovation og styr på tingene som sammenhængende størrelser frem for adskilte.

Nytænkning kræver mod 

Som ledelse kræver det mod at tage det ansvar og lederskab for den offentlige velfærdsudvikling. Det kræver, at man tør sprænge rammer og tænke anderledes. 

Det kræver også et opgør med systemlogikker og hierarkier, som er dybt forankrede i både tid, tænkning og handling. Der er stærke kræfter, som trækker den offentlige leder hjem til sin organisationsramme og -grænse, bl.a. fordi det er, hvad han eller hun bliver målt på. 

Derfor, hævder Ny Syntese, er vi nødt til at genopfinde vores formål med den enkelte velfærdsydelse. For når man ikke længere kan løfte et lokalt akutberedskab eller it-driften, så må de nye logikker træde i kraft.

Læs også: Fri os fra kerneopgaven

Se på alle felter og dimensioner

Nye initiativer, aktiviteter og udfordringer bør vurderes fra alle perspektiverne i Ny Syntese. Har vi tænkt dimensionerne igennem? Hvilke felter skal og kan der her tages hensyn til, overser vi noget? Tilsammen udgør de en styrings- og ledelsesforståelse, som indbyrdes er forbundet og sammenhængende i et fælles mål om at øge værdien af den offentlige velfærd – til gavn for alle i samfundet. Det kan hverken myndighed, borgere eller samfund længere gøre alene.

Læs magasin

Artiklen er et udpluk fra magasinet: Ny Syntese. Her kan du læse, hvordan flere kommuner og regioner har ladet sig inspirere af tankerne bag Ny Syntese og få et indblik i, hvordan det kan hjælpe dig. Du finder også konkrete bud på, hvordan I kan få taget hul på arbejdet med Ny Syntese. Bestil eller download gratis her

 

Skribentinfo

Kommentarer