At lede er at kommunikere - sådan bruger du MBTI

En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Derfor er det så vigtigt, at lederen er sig sin rolle bevidst – og at han er bevidst om de konsekvenser hans kommunikation har.

Skribentinfo

En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Medarbejderen orienterer sig efter ham, hvad enten han taler eller er tavs – handler eller undlader at handle. Følger han op på en sag, vil medarbejderne opfatte den som værende væsentlig – gør han det ikke, drager de ofte den modsatte konklusion. Han er altid synlig – og bliver altid set. Derfor er det så vigtigt, at lederen er sig sin rolle bevidst – og at han er bevidst om de konsekvenser hans kommunikation har.

Ledere er mennesker og dermed forskellige. Intet menneske kan overkomme det hele – heller ikke ledere. Man kan vælge at anskue forskellighederne som et irritationsmoment – "hvorfor gør han altid sådan – det ville være meget bedre, hvis han gjorde sådan og sådan" etc. Man kan også vælge at se det som noget værdifuldt – "det er egentligt inspirerende, at han i den grad kommer med ideer til, hvordan vi kan løse opgaven, det ville jeg aldrig selv have tænkt på". Eller "hvor er det rart, at han ikke blander sig i min måde at løse opgaven på".

Der vil som regel være nogle medarbejdere, der bedre forstår lederen end andre og omvendt. Man kan have soulmates, man næsten ikke behøver at sige noget til – de fanger straks betydningen – og så er der dem, man skal bruge mere energi – flere ord – på at nå. Sådan er det også i relationen leder og medarbejder. Det kan umiddelbart forekomme irriterende at skulle bruge så meget energi på det, man selv finder indlysende. Og de fleste er også tilbøjelige til at opsøge samarbejde med dem, de umiddelbart forstår.

Men forskelligheder kan også være værdifulde – især hvis man kan sætte ord på dem, da det vil medvirke til at drage nytte af dem – i stedet for at se dem som begrænsninger.

Myers-Briggs typeindikator (MBTI) er et redskab (spørgeskema, scoring, tilbagemelding), der kan medvirke til at italesætte de forskelligheder, der uvægerligt er blandt mennesker på en arbejdsplads (og i det øvrige liv for den sags skyld).

MBTI inddeler mennesker i 16 typer. En persons type har betydning for mange aspekter i vedkommendes gøren og laden herunder den måde man kommunikerer på:

  • Nogle taler meget – mens de tænker, og tænker bedst medens de spiller ordpingpong med andre - andre vil gerne tænke tingene igennem først.
  • Nogle går meget op i konkrete detaljer – andre synes ikke, at detaljen er vigtig eller interessant.
  • Nogle udtrykker sig helst konkret – andre foretrækker det abstrakte.
  • Nogle finder principper, love og politikker væsentlige – andre går mere op i, hvordan mennesker har det med hinanden.
  • Nogle kan godt overse andre menneskers behov – andre kan ikke frigøre sig fra andre menneskers behov.
  • Nogle tænker fremad på bekostning af den konkrete situation – andre er optaget af den konkrete situation på bekostning af fremtiden.
  • Og nogle ganske få gør det hele.

Men de fleste foretrækker det ene frem for det andet. Den leder, der er optaget af målopfyldelse, kan måske overse en medarbejders konkrete behov for sparring, hvis han ikke bliver gjort direkte opmærksom på det. Den leder, der er optaget af detaljen, kan måske overse helheden og de medarbejdere, der tænker abstrakt.

MBTI er en måde at iagttage sig selv og sin egen kommunikation på – det giver et sprog til at beskrive og forklare hvorfor kommunikation nogle gange fungerer rigtig godt og andre gange bare går helt galt.

Den medarbejder, der har brug for en detaljeret præsentation af en opgave, kan føle sig dum og demotiveres af at få præsenteret den i få overordnede vendinger. Og lederen kan sidde med en fornemmelse af, at medarbejderen ikke gider løse opgaven selv. Medens det i virkeligheden handler om måden de to taler sammen på – samt respekt for andres måde at opfatte tingene på.

Væsentligt er det, at lederen viser sin person(lighed) over for medarbejderne. Han er autentisk, klar og tydelig, idet han gør det klart for medarbejderne, hvem han er, hvad han står for, og hvad han mener. Han (er)kender sig selv – men ser det ikke som en undskyldning – snarere som en udfordring at bryde sin egen begrænsning – han står ved sig selv og inviterer medarbejderne til at hjælpe sig, når han forglemmer sig. Han lægger ikke skjul på sin egen holdning til arbejdsopgaverne – medarbejderne ved altid hvor de har ham. Det modsatte binder energi hos medarbejderne ( ”er han i dårligt humør – eller sur på mig – det er nok konen derhjemme”)– og det er ikke særlig produktivt.

Nu er ledere (heller) ikke supermennesker, der kan alt – men med nogle basale redskaber er det måske muligt at nå ind til lidt flere medarbejdere, end man ellers ville til gavn for såvel trivsel som output.

Hvad er MBTI?

De 16 typer fremkommer ved, at den enkelte ved et tvungent valg i et spørgeskema placeres i den ene af to præferencer på i alt fire dimensioner.

Ekstrovert eller Introvert: Dimensionen beskriver hvorfra den enkelte henter energi og hvorhen den enkelte retter sin opmærksomhed. Er det primært den ydre verden – omgivelserne, der giver energi? (den ekstroverte), eller er det personens egen indre verden ?(den introverte).

Sansende eller Intuitiv: Dimensionen beskriver, hvordan den enkelte opfatter og modtager indtryk. Er man primært optaget af det konkrete, fakta, erfaringer, detaljer? (den sansende), eller er man optaget af idéer, sammenhænge, helheder og teori? (den intuitive).

Tænkende eller Følende: Dimensionen beskriver, hvordan den enkelte træffer beslutninger eller vurderer. Er det ud fra objektiv logik og fornuft? (den tænkende), eller ud fra egne værdinormer og holdninger (den følende).

Opfattende eller Vurderende: Dimensionen beskriver, hvilken livsstil den enkelte foretrækker. En planlagt, velordnet livsstil med struktur og orden, hvor det er vigtigt at få ting gjort færdige? (den vurderende), eller en fleksibel livsstil hvor man udnytter de muligheder, der opstår, og gerne har mange ting i gang, uden den store interesse for hvordan eller hvornår de afsluttes? (den opfattende).


Læs mere: Læs mere om MBTI - et værktøj til udvikling

Artiklen er publiceret første gang i april 2006. Datoen på artiklen er ændret, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb.

Skribentinfo

Kommentarer