Få mere ud af trivselsmålingen

Selv om trivselsmålinger typisk bliver tilrettelagt fra centralt hold, er det den enkelte leder, der sammen med medarbejderne skal omsætte resultaterne til bedre trivsel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel

Skribentinfo

Næsten alle offentlige ledere har stået i situationen. Der er blevet gennemført en trivselsmåling i hele organisationen, og man har netop modtaget rapporten med resultaterne for ens egen enhed eller afdeling.

Nu begynder de svære spørgsmål at melde sig: Hvilke budskaber gemmer sig i de mange tal og grafer? Hvordan får vi talt om resultaterne på arbejdspladsen? Og ikke mindst: Hvor og hvordan skal vi sætte ind for at forbedre trivslen?

En ny publikation fra Væksthus for Ledelse anskuer opgaven fra de decentrale lederes synsvinkel. Den anbefaler, at lederne gennem procssens fire faser overvejer, hvordan organisationen får det bedste ud af den ”forstyrrelse”, trivselsmålingen skaber. 

Udbyttet ligger i opfølgningen

Der er langt fra tale om nogen banal ledelsesopgave. I hver fase skal der foretages valg, som får stor betydning for processens videre forløb og resultat. Ikke mindst på arbejdspladser, hvor der er problemer med trivslen, kan lederens professionelle håndtering af måling og dialog gøre forskellen på, om trivslen øges, eller konflikterne tværtimod spidser til.

Grundsynspunktet i publikationen er, at trivselsmålinger er et godt redskab til at sætte fokus på trivsel, men at selve målingen kun er første skridt på vejen. Det virkelige udbytte ligger i dialogen om, hvad resultaterne betyder, og hvad man lokalt skal gøre for at øge trivslen. Hvis man forsømmer opfølgningen, risikerer målingen at gøre mere skade end gavn.

En undersøgelse fra Rambøll Management Consulting viser da også, at medarbejdernes tilfredshed stiger støt i takt med graden af opfølgning på en tilfredsheds- eller trivselsmåling. 

Tre styrende principper

At få succes med en trivselsmåling kræver blandt andet, at medarbejderne både kan se en mening med den og er trygge ved at bidrage ærligt og konstruktivt til processen. Derfor rådes lederne til fra første færd at følge tre gennemgående principper:

 • Tydelige mål, så der er en klar retning og en fælles forståelse af, hvad der er den dybere mening med målingen, og hvad arbejdspladsen gerne skulle opnå med trivselsprocessen.

 • Præcis information, så alle involverede kan overskue processen og forstå, hvad der forventes af dem i de forskellige faser.

 • Meningsfuld involvering, så medarbejdernes viden og erfaringer inddrages ordentligt i arbejdet – og trivslen bliver knyttet tæt til såvel fagligheden som kvaliteten i kerneydelserne.

En tjekliste til lederen

Præcis hvordan processen skal tilrettelægges, afhænger helt af de lokale forhold og behov. Publikationen skal derfor ikke læses som en drejebog, men som en tjekliste til de udfordringer, der typisk skal overvejes og håndteres på den vigtige vej fra tal til trivsel.

Ledelsesopgaver i hele processen

1. fase: At forberede og gennemføre målingen

 • At klarlægge formål, ambitionsniveau og proces
 • At overveje samspillet med andre aktiviteter
 • At vurdere behovet for supplerende spørgsmål
 • At informere medarbejderne
 • At understøtte den praktiske gennemførelse

2. fase: At fortolke og prioritere resulaterne

 • At forstå resultaternes karakter
 • At skabe sig det nødvendige overblik
 • At vælge det rigtige benchmark
 • At reflektere over og søge dialog om egen ledelse
 • At prioritere og vælge sit fokus

3. fase: At følge op og involvere medarbejderne

 • At afklare opfølgningens formål og ambition
 • At designe en gennemtænkt proces
 • At gennemføre en involverende dialog
 • At udvælge de rette indsatser

4. fase: At evaluere og forbedre hele processen

 • At afslutte processen og gøre tydelig status
 • At evaluere og drage lære til eget brug
 • At sende relevant feedback opad i organisationen


Publikationen Få mere ud af trivselsmålingen bygger på eksisterende viden om trivselsmålinger, som så er målrettet de decentrale offentlige lederes udfordringer. Undervejs har såvel HR-konsulenter som ledere bidraget med erfaringer og gode råd.

Bag projektet og hæftet står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet.

Du kan dowloade eller bestille et trykt eksemplaer af hele publikationen 'Få mere ud af trivselsmålingen' her.

Skribentinfo

Kommentarer