Sådan styrker du den sociale kapital

Forskning viser, en klar sammenhæng mellem social kapital og virksomheders performance. Men hvad er social kapital? Og hvordan kan du som leder opbygge og vedligeholde social kapital på din arbejdsplads?

Skribentinfo

Social kapital. Det kan lyde som din arbejdsplads’ budget til sociale aktiviteter, men er det ikke. Det er heller ikke din evne til at socialisere med dine medarbejdere efter arbejdstid. Hvad er det så?

Social kapital

Social kapital er den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse virksomhedens kerneopgave.

For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Begrebet social kapital dukker op i stadig flere sammenhænge som f.eks. ledelse, arbejdsmiljø og i organisationsteoretiske sammenhænge.

Selv om begrebet social kapital ikke er nyt, så viser ny forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for første gang en klar sammenhæng mellem virksomheders sociale kapital og deres performance.

Undersøgelsen viser at social kapital har en positiv indflydelse på organisationen, i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær og større produktivitet og kvalitet Dette er en væsentlig årsag til at den sociale kapital skal opbygges og vedligeholdes i både offentlige og private virksomheder.

Danmark i top

Tillid, retfærdighed og samarbejde er grundpillerne i virksomhedens sociale kapital. Dvs. jo mere tillid, retfærdighed og samarbejde der er på den enkelte arbejdsplads, desto mere social kapital er der tilstede.

Danmark har en fordel i forhold til andre lande, når det kommer til social kapital. På verdensplan er danske organisationer og virksomheder nemlig blandt de bedste til at opbygge og vedligeholde social kapital. Danmark er faktisk det land i verden, hvor vi har den største tillid til andre mennesker og til samfundets institutioner.

Samarbejdet mellem danske ledere og medarbejdere er i høj grad præget af tillid og retfærdighed.

Forklaringen er blandt andet et stort socialt sikkerhedsnet i kraft af den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel. De to modeller gør let at ansætte medarbejdere og gør danskerne mindre nervøse for at miste deres job.

Undersøgelser viser, at fleksibiliten i modellerne er med til at forklare Danmarks høje konkurrenceevne  - på trods af en stor offentlig sektor og højt skattetryk. Men modellerne er under pres af udfordringer: færre hænder og flere at forsørge.

Social kapital er kommet i centrum fordi det kan betragtes som en strategisk løsning.

En løsning på en af de største udfordringer som det danske samfund står overfor; organisationer og virksomheder er nødt til at være mere effektive samtidig som de skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft med lavt fravær.

Da social kapital er vigtig for både produktiviteten, kvaliteten og arbejdsmiljøet, kan du som leder med stor fordel pleje den sociale kapital på din arbejdsplads.

Sådan opbygger du social kapital

Af de tre grundelementer i social kapital, er tillid basen for dem alle. Men tillid kan ikke tvinges ned over folk. For at skabe tillid i organisationen, er det vigtigt at ledere og medarbejdere optræder troværdigt og gennem troværdighed opbygger den sociale kapital.

Sådan skaber du troværdighed:

 • Velvillighed: Du viser dine gode hensigter og udnytter ikke sårbarhed.
 • Kompetence: Du viser, at du ved, hvad du taler om.
 • Konsistent adfærd: Du har en gennemskuelig og forklarlig adfærd.
 • Integritet: Du mener og gør, hvad du siger.
 • Uddelegering af kontrol: Du viser selv tillid ved at give kompetence til andre.
 • Lydhørhed: Du tager andres synspunkter seriøst.

Det er individuelt om medarbejderne føler sig retfærdigt behandlet eller ej. Hvis lederen udøver sin magt på en måde, der opfattes som illegitim, kan medarbejderen opfatte dette som uretfærdigt og føle at denne bliver behandlet dårligere end andre. 

Sådan skaber du retfærdighed:

 • Konsistens: Lige behandling af alle.
 • Involvering: De berørte bliver hørt.
 • Respekt: Du behandler andres synspunkter seriøst.
 • Synlighed: Beslutningsprocessen er gennemskuelig.
 • Forklaring: Det er klart, hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilke konsekvenser den får.
 • Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan ændres.

Forudsætningen for at udvikle et smidigt samarbejde, er normer for gensidige forpligtelser mellem ledere og medarbejdere. Det er vigtigt at alle er bevidste om, hvemd er har ansvar for hvad og at opgaver og roller er klare.

Forudsætninger for samarbejde:

 • Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver.
 • Hyppig kontakt og mulighed for at mødes.
 • Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver.
 • Accept af både fælles og forskellige interesser.
 • Helhedsforståelse.
 • Pragmatisme.
 • Villighed til at gå på kompromis.
 • Mod og tålmodighed.
 • Lydhørhed.
 • Evne til at se tingene i den andens perspektiv.
 • Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret.
 • Evne til at problematisere egne kæpheste.
 • Evne til at bruge andres fejltagelser

Læs mere om social kapital

Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Skribentinfo

Kommentarer