Sætter du borgeren i centrum med din ledelse?

Borgeren i centrum, lyder mantraet mange steder. Men for at lykkes med den opgave, skal der være et godt samarbejde mellem de fagpersoner, der har direkte indflydelse på borgernes oplevelse af den service, de modtager. Læs her, hvilke ledelsesindsatser, der styrker samarbejdet.

Skribentinfo

Stort set alle kommuner og regioner har fokus på at sikre en sammenhængende indsats omkring de mest komplekse velfærdsopgaver. Og med god grund fordi det kommer borgerne til gavn. Undersøgelser viser, at en højere grad af relationel kapacitet – dvs. et gensidigt kendskab til og respekt for hinanden, fælles bidrag, videndeling, problemløsning og innovation betyder, at borgerne:

  • Får hjælp til at håndtere deres udfordringer.
  • Bliver inddraget i at finde løsninger.
  • Oplever sammenhæng i de professionelles indsatser.

Ledelsesindsatsen er afgørende for, at den tværgående indsats finder sted og virker. Forskningen viser, at sammenhæng i de tværgående indsatser i meget høj grad er afhængig af en sammenhængende ledelsesindsats. Et samarbejde med mere end 20 kommuner og mere end 250 ledere viser, at de konkrete ledelsesindsatser har betydning for at skabe sammenhængende indsatser.

De tre konkrete ledelsesindsatser i egen enhed, som gør en positiv forskel for den tværgående indsats, er:

1. Lederne sikrer en synlig og tydelig retning på de fælles opgaver

Ud over at skabe og formidle en fælles vision for en sammenhængende indsats, så er lederne tæt på de medarbejdere, der er mest involveret i de tværfaglige indsatser – særlig i opstarten af arbejdet. Ved at være tæt på, sikrer lederne en tydelighed i, hvordan den enkelte skal bidrage til de tværgående indsatser.

2. Lederne sikrer mening gennem aktiv involvering i at udvikle holdbare løsninger

Som supplement til en tydelig rammesætning arbejder disse ledere også med en meget høj grad af involvering. De skaber rum for deltagelse og involvering – og de insisterer samtidig på, at medarbejdere og mellemlederne bidrager aktivt.

3. Lederne anerkender bidrag og synliggør succeser

Sidst men ikke mindst har disse ledere fokus på at skabe læring omkring det, der lykkes, selv om det fra starten ofte slet ikke er alt, der lykkes. Samtidig har de fokus på at arbejde med de negative fortællinger. De går meget aktivt ind i at udfordre fortællingerne og bruger dem til at udvikle den gensidige forståelse.

Ledelsessamarbejdet på tværs af enheder er kendetegnet ved disse tre indsatser:

1. De er synlige og går foran – sammen

Lederne går meget aktivt sammen om at sikre grundlaget for medarbejdernes samarbejde. Det kan være, når der opstår negative fortællinger mellem medarbejderne, eller når der skal åbnes for nye samarbejdsflader. Her går lederne aktivt på tværs af ledelsesområderne, og optræder sammen foran mellemledere og medarbejdere.

2. Lederne udvikler helhedssyn og hensyn gennem større kendskab

Når der mangler sammenhæng i indsatserne skyldes det ofte, at faggrupperne ikke har tilstrækkelig indsigt i de andre faggruppers opgaver, kompetencer og arbejdsbetingelser. Her arbejder lederne med den gensidige forståelse ved at invitere ledere og/eller nøglepersoner ind på deres domæner for at fortælle om deres opgaver, kompetencer og arbejdsbetingelser og svare på spørgsmål.

3. Lederne fjerner forhindringer for medarbejdernes samarbejde på tværs

Medarbejdere og mellemledere kan opleve mange små og store udfordringer, når det tværgående samarbejde skal etableres. Der er alt fra at prioritere tiden til at deltage, faglige uoverensstemmelser, til diskussioner om hvem, der skal betale. Her er det vigtigt, at lederne er tæt på processen, lytter til de problemer der opleves – og løser dem sammen. Efterhånden som medarbejdere og mellemledere oplever, at der findes løsninger på deres udfordringer, bliver de selv bedre og bedre til at håndtere problemerne. Hvis lederne ikke understøtter en effektiv problemløsning, risikerer man, at samarbejdet går i stå på grund af relativt små problemer. Men den vigtigste forudsætning for at sikre disse ledelseskvaliteter er, at de trænes og belønnes.

Læs også: Ledelse af relationel koordinering

Skribentinfo

Kommentarer