Ti principper for god ledelsesevaluering

Skal du til at lave ledelsesevaluering, og er du i tvivl om, hvordan du griber evalueringen an? Her kan du læse 10 principper for god ledelsesevaluering.

Skribentinfo

Den overordnede udfordring omkring ledelsesevaluering er at sikre, at ledere kan møde deres medarbejdere og chef i en gensidig forståelse af mulighederne for at udvikle bedre ledelse.

Skal det lykkes, må evalueringen håndteres med professionel omhu – i respekt for de personer og relationer i organisationen,  som den berører. Som minimum skal følgende ti generelle principper for god ledelsesevaluering være opfyldt.

De 10 principper

  1. Fast forankring: De grundlæggende principper for evalueringen bør besluttes i organisationens øverste ledelse, hvor også ansvaret for det samlede evalueringsforløb bør forankres

  2. Tydeligt formål: Evalueringen bør have et veldefineret formål, som fra begyndelsen bliver formidlet tydeligt til alle involverede

  3. Tidlig involvering: Ledere og lederrepræsentanter bør tidligt inddrages i drøftelserne af, hvordan evalueringen skal tilrettelægges.

  4. Gennemtænkt metodevalg: Måden, evalueringen gennemføres på, bør afspejle dens formål og de ledelsesværdier, man ønsker at fremme i organisationen.

  5. Klare spilleregler: Organisationen bør fastsætte et sæt etiske spilleregler, der kan sikre, at de involverede viser behørigt hensyn til og respekt for hinanden under hele forløbet.

  6. Grundig kommunikation: Alle relevante forhold omkring ledelsesevalueringen bør så tidligt som muligt formidles til de involverede, som også skal have mulighed for at afklare spørgsmål og tvivl.

  7. Systematisk opfølgning: Alle ledere bør have en ordentlig tilbagemelding på resultaterne af evalueringen og som minimum en samtale med deres chef om, hvad evalueringen skal munde ud i.

  8. Fokus på udvikling: Evalueringen bør fra begyndelsen stile mod en åben dialog om mulighederne for sammen at udvikle bedre ledelse – ikke fokusere på fejl og mangler hos de personer, der udøver den.

  9. Opmærksomhed om ledelsesvilkår: Rammer og vilkår for ledelse bør altid indgå i dialogen om, hvordan man kan udvikle bedre ledelse.

  10. Nødvendig support: Ledere bør have mulighed for at få den nødvendige kollegiale, ledelsesmæssige eller professionelle assistance til at omsætte en ledelsesevaluering til bedre ledelse.

Disse ti principper skal altid tænkes ind i ledelsesevalueringens samlede forløb – fra planlægning til dialog og opfølgning.

På den måde sikrer man, at ledelsesevalueringen bliver til glæde for alle parter.

Læs mere

De ti principper for god ledelsesevaluering er fra Væksthus for Ledelses guide til ledelsesevaluering i kommuner og regioner. Guiden kan downloades her eller bestilles i papirudgave her

Den kvantitative tilgang til evaluering
Den kvalitative tilgang til evaluering

Skribentinfo

Kommentarer