Trivselsmålinger fjerner fokus fra kerneopgaven

Ledere bliver for ofte målt på trivselsundersøgelser, APV’er og andre interne målinger, men ikke på, hvordan de løser kerneopgaven. Det har konsekvenser for velfærden, mener Anne Jøker, der er forfatter og ledelseskonsulent. Hun efterlyser derfor en bedre balance mellem ledernes fokus på kvalitet, effektivitet og trivsel.

Skribentinfo

Den offentlige sektor har effektiviseret markant, og der er intet, der tyder på, at det stopper foreløbigt. Ifølge de to ledelseskonsulenter og forfattere Anne Jøker og Ida Hoeck, er det imidlertid en udfordring, når ledernes hovedfokus er et andet sted.

De har i forbindelse med bogen ”Fører din ledelse til velfærd?” spurgt flere end 300 ledere om, hvor deres hovedfokus er. Undersøgelsen viser, at lederne er motiverede for at skabe vækst og gøre en forskel for den enkelte borger og samfundet, men det er ikke det, de måles på. De måles ifølge forfatterne i for høj grad på organisationens indre liv – det vil sige på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og i for ringe grad på kerneopgaven. Det medfører, at lederne fokuserer for meget på trivsel og for lidt på kerneopgaven og effektivitet.

Anne Jøker pointerer, at det ikke handler om, at lederne ikke skal være optagede af trivsel og arbejdsglæde.

”En god leder har også fokus på sit personale. Men den kultur, der hedder ”først skal medarbejderne trives, for, at vi kan nå borgerne”, skal vendes til, ”hvis vi leverer det, vi skal til borgerne, spiller det tilbage på trivslen”. Medarbejderne motiveres af at levere varen,” siger hun. 

Rammerne udfordrer

Ifølge Anne Jøker og Ida Hoecks undersøgelse peger lederne selv på, at de primært er udfordret af faldende budgetter, uklare mandater og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Til gengæld er der meget få ledere, der oplever, at utilstrækkelige kompetencer og manglende arbejdsglæde hos medarbejderne er blandt de store udfordringer.

Hendes opfordring til dig som offentlig leder er, at:

  • Afklare og præcisere dit mandat. Det kræver en dialog med din nærmeste chef. Det skal være klart, hvem der har ret og pligt til at gøre hvad, hvornår, hvordan osv.
  • Etablere en klar og hensigtsmæssig struktur. Organisationsstrukturen skal være hensigtsmæssig, så de faktiske kommandoveje understøtter både kvalitet, effektivitet og trivsel. Dine medarbejdere skal også kende kommandovejene. 
  • Sikre effektive processer. Du skal tilrettelægge arbejdsprocesserne, så de har fokus på kerneopgaven. Effektivitet er også en del af kvaliteten.  

Trivselsmålinger gør dig konfliktsky

Anne Jøker og Ida Hoecks undersøgelse viser også, at mange ledere er konfliktsky. Anne Jøker mener, at det er en bivirkning af de mange trivselsmålinger, APV’er og fokus på organisationens indre liv.

En stor del af lederne oplever, at deres egen nærmeste leder i for ringe grad tager konflikter i opløbet. Den kultur smitter af på alle niveauer i ledelseshierarkiet.

Lederne har svært ved at håndtere og gribe ind over for medarbejdere, der taler grimt til borgerne eller afviser dem. Det skader kerneopgaven. Når borgerne i dag er i kontakt med den offentlige sektor, er det med spørgsmål og behov, der som oftest spiller en vigtig rolle for den enkelte. Derfor har det stor betydning, hvilken attitude borgeren bliver mødt med.

Det handler om borgerne

Ifølge Anne Jøker bør perspektivet på borgerne have forrang i forhold til perspektivet på medarbejderne. Konklusionen i Anne Jøker og Ida Hoecks bog er imidlertid, at jo tættere, du som leder er på borgerne, i jo højere grad betegner du den gode leder som den, der er en god personaleleder.

”Hvis lederne skal pege på de resultater, de har skabt inden for det seneste år, peger halvdelen på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde som et af de væsentligste resultater. Det er et problem,” siger Anne Jøker.

Hun pointerer, at der ikke er et modsætningsforhold mellem effektive processer og trivsel. Tværtimod. Derfor skal man etablere rammer, der understøtter det perspektiv.

”Langt hen ad vejen får man, hvad man måler på. Hvis man som leder bliver målt på organisationens indre liv, er det der, man har sit fokus. Lederne skal måles på og understøttes i et balanceret fokus. Jeg tror, at tiden er moden til at luge ud i de mange interne målinger og i højere grad bruge ledelsesmandatet til kvalitet og effektivitet i kerneopgaven,” siger Anne Jøker.

Anne Jøker etablerede i 2003 konsulentvirksomheden Anne Jøker - Analyse og Rådgivning. Hun har bl.a. en fortid som økonomisk konsulent i KL, kontorchef i Trafikministeriet og ressourcedirektør i Banestyrelsen. I 2015 har hun udgivet bogen “Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse” i samarbejde med ledelseskonsulent Ida Hoeck.


Læs mere:

Kan du lede opad?

Få mere ud af trivselsmålingen

Chefens vigtigste opgave: Professionel forsimpling

Skribentinfo

Kommentarer