Tværgående ledelse: Du skal blande dig

For at lykkes med de sammenhængende indsatser om at sætte borgeren først, skal der udvikles en ledelseskultur, hvor det er naturligt at blande sig i en anden leders domæne. Få her tre konkrete råd om, hvordan du med tværgående ledelse sætter borgeren først.

Skribentinfo

Tidligere havde den enkelte leder et udstrakt selvstændigt ansvar og dertil hørende magt. Dvs. lederen havde et stort ledelsesrum. Nu må vi indstille os på, at der er rigtig mange døre i dette ledelsesrum, og de står vidt åbne. Den enkelte leder får ikke bare en mulighed for, men har også en pligt til at involvere sig aktivt i de andres ledelsesområder. Sat lidt på spidsen kan man formulere det på den måde, at der skal udvikles en ledelseskultur, hvor det er helt naturligt UOPFORDRET at blande sig på en anden leders domæne. For derved at skabe sammenhæng og kvalitet for borgeren.

Det burde egentligt ikke være en særlig stor overraskelse. Med mange års fokus på tværfagligt samarbejde og sammenhængende indsatser omkring de borgernære opgaver, har man jo (eller måske burde man have) dyrket, at forskellige faggrupper uopfordret skal blande sig i andre faggruppers arbejde. Det skyldes, at det ofte viser sig andre steder i arbejdskæden, hvis en fagpersons arbejde ikke understøtter den samlede opgaveløsning.

Men det er ofte sværere, end det lyder. Skal det lykkes, skal lederne selv gå foran med et godt eksempel og vise den konkrete adfærd, som de ønsker at udvikle blandt medarbejderne.

Tværgående ledelse i Haderslev Kommune

”Den største forandring er sket for lederne. Deres vilkår er blevet meget anderledes. Man kan beskrive det på den måde, at deres eget personlige ledelsesrum er blevet meget lille, men deres indflydelsesrum er blevet meget større. Vi har brug for ledere, der samarbejder aktivt med andre ledere.”

Citatet ovenfor er en fælles konklusion på en fælles udviklingsrejse, hvor lederne på børne- og ungeområdet i Haderslev kommune, har arbejdet målrettet med at skabe forudsætningerne for en sammenhængende indsats omkring alle børn i kommunen. Og det rummer på et helt centralt punkt det, der skal til, hvis vi for alvor skal udvikle en sammenhængende tværgående ledelsesindsats.


3 principper for sammenhængende indsatser

De følgende tre principper skal lederne i fællesskab følge for at kunne levere sammenhængende indsatser for borgerne:

  1. En fælles rammesættende ledelse:

En rammesættende ledelse har to centrale mål og formål. For det første handler det om at formulere og kommunikere fælles mål og en fælles strategi for arbejdet. I langt de fleste organisationer er der formuleret mål og måske også en strategi, men ofte er handlingerne ikke konkrete nok, og kommunikationsdelen kræver noget større opmærksomhed, end den ofte får i en travl hverdag.

For det andet er det vigtigt, at der bliver skabt tydelige forventninger til den enkelte fagpersons og faggruppes bidrag til de fælles opgaver. Det er tvingende nødvendigt, at hver enkelt fagperson har blik for, at medarbejderens/afdelingens/den enkelte lovgivnings mål kun er et delmål, når man ser det fra borgerens perspektiv, og at alle skal medvirke til at opfylde det fælles mål.

  1. En fælles synlig engageret ledelse:

En synlig daglig ledelse er ikke kun noget, Ledelseskommissionen anbefaler, det er et meget vigtigt led i at lede på tværs. Det er et emne, som mange ledere vil mene, de lever op til, men når vi hører medarbejderne, så oplever de slet ikke i samme grad en ledelse, der engagerer sig i de tværfaglige udfordringer i hverdagen. Det samme gælder et andet emne: Om lederne i fællesskab er med til at håndtere de modsætninger og konflikter, der næsten altid opstår, når flere eller mange faglige og organisatoriske mål og dagsordner mødes i det fælles arbejde omkring borgerne.

Sidst men ikke mindst handler det om, at lederne sikrer, at alle relevante aktører bidrager aktivt til det tværfaglige samarbejde. Her er det ikke nok, at de fleste deltager. Samarbejdet og håndteringen af den enkelte borgers udfordringer fordrer, at alle de relevante fagpersoner er aktivt engagerede.

  1. En involverede ledelse:

Et sidste emne handler om klassisk involvering. Det handler dels om at give relevante fagpersoner mulighed for at bidrage med viden og ideer til at udvikle det tværfaglige samarbejde og at involvere dem i at udvikle konkrete løsninger. Og det handler dels om, hvorvidt faggrupper og fagpersoner oplever, at der er respekt for deres viden og erfaringer.

Når lederne i fællesskab sikrer disse kvaliteter, ja så skaber det det bedst tænkelige grundlag for, at deres medarbejdere kan levere sammenhængende indsatser omkring de borgere, der har størst behov for sammenhængende løsninger.

 

Skribentinfo

Kommentarer