Bliv certificeret konfliktcoach og konfliktmægler - 3 moduler a 2 dage

Vil du gerne lære, hvad der skal til for at løse konflikter i din hverdag? Ønsker du at støtte andre i at håndtere og forebygge konflikter, inden de vokser sig for store og skader både trivslen og samarbejdet? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder som succesrige konfliktløsere bruger? Så vil denne intensive konfliktcoach uddannelse give dig den nødvendige indsigt og praktiske træning i, hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

På uddannelsen til konfliktcoach og konfliktmægler arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper, der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage med masser af praktisk træning mellem modulerne.

Formålet og dit udbytte
Formålet med denne uddannelse er at give dig den nødvendige viden og den praktiske træning, så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

På uddannelsen får du indsigt i, hvad en konflikt er, hvorfor den opstår, og hvordan den kan eskalere, hvis den ikke håndteres i tide. Du lærer at styre en samtaleproces, der guider de konfliktramte til at få klarhed over konfliktens forskellige aspekter og til at håndtere svære følelser.

Du træner metoder og kommunikative værktøjer, der støtter og motiverer de konfliktramte parter til at åbne op for samtalen om konflikten på en ligeværdig og konstruktiv måde. Og du arbejder med at skabe bevidsthed om konfliktadfærd og få konfliktparterne til at se nye veje og skabe nye muligheder for at håndtere og opløse konflikten.

Du lærer Fortunas konfliktløsningsmodel, og du træner alle trinene i den konfliktcoachende samtale og mæglingsprocessen. Du vil i forløbet få tilbagemeldinger på dig selv som konfliktcoach og konfliktmægler af underviser og kursusdeltagere, så du helt konkret oplever, hvordan du gør fremskridt.

Selvom fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, vil du også styrke din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere de konflikter, som du selv er en del af.

Efter konfliktcoach og konfliktmægler uddannelsen kan du:
spotte egne og andres konfliktsignaler
klarlægge konfliktens kerne og årsager
støtte de konfliktramte parter i at få indsigt i egen konfliktadfærd og andel
klæde de konfliktramte på til at forebygge og løse konflikter
arbejde med svære følelser og konfliktdæmpende sprog
mestre den konfliktcoachende samtale
facilitere og lede en konfliktmægling mellem flere parter
arbejde med at facilitere konfliktmægling i grupper og teams.

Udbytte for din virksomhed
En mæglende tilgang til konflikter kan medvirke til at udvikle en konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen, der styrker fællesskabet. En tilgang der fremmer, at dilemmaer og konfliktfyldte samtaler håndteres på en undersøgende og bæredygtig måde. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed. Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer.

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Hvem deltager?
Denne uddannelse til konfliktmægler og konfliktcoach henvender sig til alle som ønsker viden og praktisk træning i professionel konflikthåndtering og -mægling. Du har måske brug for at støtte den ene af parterne i at håndtere en konflikt, eller at fungere som mægler mellem to parter eller mellem grupper og teams. Du kan også selv være part i konflikten og have brug for at få den løst.

Du har typisk en bred kontaktflade og arbejder fx som leder med personaleansvar, projektleder, teamleder, specialist, medarbejder med kunde eller borgerkontakt, intern eller ekstern konsulent, tillidsrepræsentant, HR-personale, coach, underviser m.m.

Underviseren på konfliktcoach uddannelsen
Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for konfliktløsning og konfliktmægling. Hun har stor erfaring i at vejlede og undervise organisationer i at håndtere konflikter.
Hun er certificeret konfliktløser, mediator og coach og har siden 2004 certificeret og uddannet en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas konfliktcoach-, erhvervscoach- og stresscoach uddannelser.
Pia er en meget erfaren og efterspurgt underviser, og kursisterne vurderer hende som både topengageret, nærværende, inspirerende og med en reel interesse for den enkelte kursist behov.
Hun har egen praksis, hvor hun coacher ledere, medarbejdere og teams inden for: konfliktløsning, stresshåndtering og karriereudvikling og. Få mere information om karrierecoaching, stresscoaching, og konfliktcoaching hos Fortuna Kurser.

Form og varighed
På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, video-oplæg, dialog og masser af praktisk træning i at omsætte redskaberne på uddannelsen til at løse udfordringerne i din hverdag. Træningen tager udgangspunkt i konfliktoplevelser og erfaringer fra din egen virkelighed, så uddannelsen både bliver levende og relevant. Der lægges på uddannelsen op til et åbent og fortroligt rum, så alle trygt kan udveksle erfaringer.

I mellem modulerne træner du det lærte, således at teorien bliver omsat i praksis og integreret til professionel brug.

Små hold med tid til refleksion
På vores konfliktcoach uddannelse er holdene små, så der er god tid til både selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

Uddannelsen løber over 3 moduler a 2 dage og afslutter på modul 3 med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering. Imellem modulerne træner du den konfliktcoachende samtale.

Indholdet på konfliktcoach uddannelsens moduler:

Modul 1: Alt om grundlæggende konfliktcoaching
På modul 1 får du kendskab til, hvad en konflikt er, hvorfor den er opstået, og hvordan den kan eskalere, hvis der ikke gribes ind i tide. Du får en komplet gennemgang af Fortunas konfliktcoaching model, og du lærer at facilitere den konfliktcoachende samtale.

På dette modul arbejder du med:

Hvad en konflikt består af, og hvorfor den opstår.
Konflikttrappen og hvornår og hvordan du skal gribe ind for at undgå at konflikten eskalerer
Din og andres adfærd i konfliktsituationer – de typiske reaktionsmønstre
At identificere konflikter og hvad der udløser dem
Fokuseret og anerkendende lytning - om at skabe tillid i relationen
Effektfulde spørgeteknikker – om at forstå modpartens motiver og behov
Ligeværdig og klar kommunikation - om at dæmpe konflikten og styrke relationen
Forskellige konfliktstrategier – hvordan du vælger den bedste i situationen
Håndtering af impulsive reaktioner og følelser hos dig selv og andre.

Træning i den konfliktcoachende samtale trin for trin:
1. Rammesætningen for konfliktcoachingen og den gensidige kontrakt
2. Afklaring af den konfliktramtes nuværende situation, tilstand og perspektiv
3. Afdækning af den konfliktramtes følelser, væsentlige behov og ønsker
4. Formulering af konfliktens kerne og problemstillinger – hvad ønskes løst?
5. Udforskning af mulige løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
6. Styrkelse af den konfliktramtes motivationen til at handle
7. Træning af den konfliktramtes kommunikative og sociale kompetencer.

Modul 2: Alt om grundlæggende konfliktmægling
På modul 2 får du indsigt i hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes. Du træner gennem øvelser mæglingsmetoden trin for trin, og du styrker din evne til at udforske og håndtere behov, følelser og vanskeligheder i konfliktrummet.

På dette modul arbejder du med:

Hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes
Konfliktmæglers rolle og ansvar både før, under og efter mæglingen
Indledende møder med de forskellige konfliktparter
Den psykologiske kontrakt og rammesætning af mæglingsmødet med parterne
Mæglingsmetoden trin for trin - hvordan du faciliterer mæglingsprocessen
Håndtering af typiske vanskeligheder under mæglingen
Dig som konfliktmægler og dine antagelser om konflikter
Masser af træning i konfliktcoaching og konfliktmægling.


Modul 3: Konfliktmægling i grupper og mere træning i teknikkerne
På dette modul får du indsigt og træning i, hvordan du gennemfører konfliktcoachende samtaler i mindre grupper. Dagene vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, videooplæg og træning i metoderne. Uddannelsen slutter med, at deltagerne sammen reflekterer over deres fremtidlige virke som konfliktcoaches og konfliktmæglere samt kigger på egne konflikterfaringer og antagelser fra deres eget liv.
På dette modul afslutter du uddannelsen med en skriftlig og mundtlig eksamen og din endelige certificering.

På dette modul arbejder du med:

De tre typiske faser i en gruppes udvikling
En mæglingsmodel til at facilitere gruppeprocesser - trin for trin
Mapping af konflikter og design af konfliktløsningsprocesser
Træning af cirkelmetoden til konflikthåndtering i grupper
Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit eget liv
Din egen fremtid som konfliktcoach og mægler – dine mål og ønsker
Den mundtlige og skriftlige eksamen og din certificering
Afslutning og evaluering af uddannelsen.

Velkommen til 6 intensive dage, hvor du lærer at konfliktløse i dit eget liv, og hvordan du hjælper andre med at håndtere og opløse deres konflikter.

Pris 19.800 kr. ekskl. moms kr.
Start dato 14. september 2020
Slut dato 23. november 2020
Tilmeldingsfrist 1. september 2020
Sted Ascot Hotel, København
Arrangør Fortuna Kurser & Coaching
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.fortunakurser.dk/konfliktcoach-uddannelse.html
Kontaktperson Pia Hardy
Tlf: 20323269
Email: info@fortunakurser.dk