Når data skaber velfærd

Kursusbeskrivelse

Data betragtes af mange som det kommende århundreds vigtigste råstof. En bedre udnyttelse af data i den offentlige sektor kan gavne både kvalitet, økonomi og effekt. Anvendelse af data er derfor en helt central vej til mere velfærd for pengene. Næste skridt er at gå fra at tale om mulighederne i data til at udnytte disse i styring og ledelse i den enkelte kommune.

Det er denne bevægelse, som KL ønsker at understøtte med konferencen ”Når data skaber velfærd”. Vores mål er, at du forlader konferencen med konkrete ideer til, hvordan I kan forbedre anvendelsen af data i netop din kommune.

Vi vil primært fokusere på den data, der allerede er tilgængelige for kommuner. De ideer, som du eller dine kolleger får på dagen, vil således ikke nødvendigvis kræve investering i nye systemer eller programmer, men kan dog kræve, at I som kommune investerer mere i ledelsesfokus og medarbejdertid i forhold til at udnytte de data, der er tilgængelige.

Konferencen afholdes d. 30 november 2017 i Odeon Odense. Det koster 1.950 kr. ex moms at deltage, og tilmelding er bindende. Der er frist for tilmelding d. 8. november.

Program

9.00-9.30: Morgenmad og kaffe

9.30–9.45: Åbning af konferencen: Når data skaber velfærd

Ved Sophie Løhde, minister for offentlig innovation

 

9.45–10.15: Datadrevet ledelse i kommunen – fokus på topledelsens rolle som ”data-disrupter”

Effektive beslutninger kræver indsigt. Her spiller data end afgørende rolle. Det kan give le-delsen viden om indsats og effekt. Viborg Kommune har arbejdet med at gøre kommunens styring og ledelse mere datadreven. Fokus er på topledelsens rolle, de organisatoriske ud-fordringer og dialogen med politikere og borgere med brug af data.

Ved Klaus Christiansen, økonomidirektør Viborg Kommune

 

10.15-10.45: Fremtidens datadrevne kommuner

Der sker en rivende teknologisk udvikling i disse år, hvor kommuner skal navigere uden at miste kursen, hvor kerneydelserne er og skal være i centrum samtidig med at teknologien muliggør ændring af en række kommunale services. Hvordan ser fremtidens datadrevne kommune ud? Kan kommunerne hente inspiration i, hvad der sker i private virksomheder? Hvad er de vigtigste kompetencer for fremtidens datadrevne kommune? Hvordan ser det digitale lederskab ud i fremtidens datadrevne kommune?

Ved Pernille Kræmmergaard, grundlægger og direktør i Digitaliseringsinstituttet

 

10.45–11.15: Pause

 

11.15-12.00: Nye muligheder med tværgående data – hvad kan man – og hvad må man?

Mange kommuner har de senere år arbejdet med at anvende data til at forbedre eller un-derstøtte det tværgående samarbejde. F.eks. har mange arbejdet med tværgående bor-gerforløb for både for at opnå bedre forløb for borgerne og bedre økonomi for kommu-nen. Hvilke udfordringer og barrierer er der i det tværgående samarbejde i en kommune? Og hvordan kan kommunerne bruge data til at sikre mere helhedsorienterede og effektive indsatser over for udsatte borgere og familier?

Ved Niels Milo Poulsen, velfærdsdirektør Furesø Kommune og tidligere cheføkonom i KL Jan Olsen

 

FROKOST (12-13)

 

Bølge 1 (13.00 - 13.45)

a) Potentialepakker og budgetprocesser

I Hedensted Kommune drøfter politikerne og organisation potentialepakker, når budgettet skal læg-ges. Potentialepakker synliggør potentielle effektiviseringer med udgangspunkt i benchmarking med andre kommuner på relevante nøgletal. Sessionen vil bl.a. have fokus på, hvordan potentialepakker-ne skaber rum for drøftelser af, at kommunen også kan løse opgaverne med færre omkostninger, når andre kan, både politisk og administrativt, og hvad der skal til for at gøre arbejdet med potentialepak-ker til en succes.

Ved Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør i Hedensted Kommune

 

b) Mere kvalitet for pengene i sundhed og omsorg

Hvordan understøtter data både den daglige drift og bedre kvalitet for pengene på sundheds og omsorgsområdet? Københavns Kommunen har bl.a. nedbragt antallet af ventedage for færdigbehandlede patienter, øget antallet af ældre, der i højere grad kan klare sig selv og anvendt data meget systematisk i et kvalitetsløft af genoptræning, rehabilitering og medicinhåndtering. P.t. har kommunen også fokus på de nye muligheder ift. datadrevet styring i implementeringen af Fælles Sprog III.

Ved Lars Gregersen, direktør for i SUF, Københavns Kommune

 

c) Målstyring med data på beskæftigelsesområdet

Virkningsfuld datadrevet styring kræver, at politiske strategier oversættes og når helt ud til den enkelte medarbejder. Flere kommuner arbejder med at styrke brugen af data, så medarbejderne på beskæftigelsesområdet har fokus på effekt, kvalitet og økonomi. To kommuner fortæller om deres tilgang og hvordan data giver mulighed for at styre indsatsen på beskæftigelsesområdet mere præcist.

Ved Frode Fårup, beskæftigelsesdirektør i Horsens Kommune og Erik Schulz, arbejdsmarkedschef i Varde Kommune

 

13.45-14.15: Pause

 

Anden bølge sessioner (14.15 – 15.00)

 

• Datainformeret skoleledelse

Datamængderne på skoleområdet er betydelige, men det kan hurtigt blive uoverskueligt. 16 skoler i Køge Kommuner har kastet sig ud i et projekt om datainformeret skoleledelse. Projektet skal under-støtte skolelederne, når de skal træffe beslutninger, som kan gavne eleverne – fx om hvilke indsatser der skal sættes i gang for at hjælpe på manglende motivation og mistrivsel og skabe bedre læring.

Ved Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune

 

• Bedre data på de sociale områder

En forudsætning for datadrevet styring er stram styring af den måde fagsystemerne udvikles og anvendes. KLK har ad flere omgange arbejdet med at optimere den måde, fagsystemer anvendes på social- og sundhedsområdet. Thomas Karlsson giver konkrete råd til, hvordan kommunerne kan sikre, at der sker en balanceret udvikling af fagsystemerne. Aarhus Kommune har implementeret en ny løsning på tværs af myndighed og udfører. Martin Bilberg fortæller om, hvordan kommunen arbejder it-understøttet og datadrevet på de sociale områder bl.a. med effektvurderinger.

Ved Thomas Karlson, chef for KL's Konsulentvirksomhed, og Martin Bilberg, kontorchef i Socialforvaltningen Aarhus Kommune

 

• Kommunalt samarbejde på Fyn bringer data i spil

På Fyn arbejder kommunerne med den strategiske brug af (geo)data på tværs af sektorer og kommuner. Geo Fyn - et selskab ejet af de 10 fynske kommuner - analyserer, visualiserer og udstiller data til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsessteder, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af kommunernes data. Strategisk brug af data bygger bro mellem sagsbehandler, ledelse, politiker og borger. Et godt eksempel er ”Open Data Innovation” - et tværkommunalt samarbejde med fokus på at bringe data i spil.

Ved Jesper Gaardbo Jensen, Administrerende direktør Geo Fyn, og Astrid Krarup Andersen, special-konsulent; Analyse og Digitalisering Svendborg Kommune

 

15.15-15.55 Hvordan kunstig intelligens kan transformere den kommunale forretningsmodel

En eksponentiel stigning i regnekraft og data har åbnet op for en ny æra inden for robot-teknologi og kunstig intelligens (AI). Selvkørende biler og supercomputere, der kan diagnosticere kræft og identificere social snyd, er ikke længere science fiction. Kommunerne er først lige begyndt med at forstå disse teknologier, der har et potentiale til at revolutionere den offentlige sektor. Hvor er teknologierne på vej hen, hvad er potentialerne og hvad betyder det i praksis for kommunerne, når processer skal gentænkes med AI?

Ved Tim Daniel Hansen, partner i Celuma og Mikkel Folmø, kontorchef i Strategi og Analyse, Københavns Kommune

 

15.55-16.00: Afrunding


Målgruppe

Topledere

Pris

1.950

Dato

30. november 2017

Tilmeldingsfrist

08-11-2017

Sted

Odeon, Odense

Arrangør

KL

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
http://tilmeld.kl.dk/data

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
rnk@kl.dk

Kontaktperson

Ida Andréa Stolze Rasmussen
Tlf: