Sådan leder du efter kerneopgaven

Den store bevågenhed på kerneopgaven er glædelig og til gavn for borgerne. Men den får først effekt, når du og dine lederkollegaer arbejder strategisk og langsigtet med kvalificering og prioritering af kerneopgaven.

Skribentinfo

Kerneopgaven er mere end en skriveøvelse, hvor medarbejdere og ledere på baggrund af et par timers refleksioner sammenfatter flotte ord på en plakat eller i en pjece. I skal ikke bare definere men også kvalificere og optimere kerneopgaven. Det kalder på en intens indsats, der ofte vil udfordre og udvikle ledelse, kultur og medarbejdere.

Hvis arbejdet med kerneopgaven skal være menings- og effektfuldt, kræver det, at du fokuserer på kerneopgavens fire dimensioner og bruger dem til at indkredse organisationens kerneopgave.

Kerneopgavens 4 dimensioner

1. Værdien I skaber

Kerneopgaven handler ikke om, hvad I laver, men derimod om, hvorfor I gør det. Det er vigtigt, at der i organisationen bliver skabt en konkret, fælles forståelse for dette ”hvorfor”. Det handler om den fælles motivation, forståelsen af, hvad I sammen skal lykkes med. 

2. Den fælles ambition

Hvad vil I konkret gerne kendes for på arbejdspladsen? Er I enige? Hvis buddene er lige så mange, som der er medarbejdere, så bliver resultatet diffust. Der skal derfor sættes handlinger bag de flotte ord.

3. Jeres tilgang til opgaven

Kerneopgaven kan defineres som den værdi, I skaber sammen med borgerne. Præmissen er, at I lykkes bedst, når I løser opgaven med borgerne, fremfor for dem. Kerneopgaven løses i det relationelle felt. Derfor er det vigtigt at diskutere og konkretisere, hvordan I kan blive endnu bedre til at løse opgaverne sammen med borgerne. Bevidstheden om den fælles tilgang til opgaveløsningen er vigtig, men det er også her, der ofte ses stor variation i måden, medarbejderne ser deres bidrag på. Der er forskel på, om I sikrer, fremmer, understøtter, udvikler, hjælper, faciliterer eller coacher.

4. Målgruppen

I kan med fordel drøfte, hvem der er jeres målgruppe, herunder også, hvad I kalder jeres målgruppe - og dermed jer selv. Sjældent er der en fælles forståelse af dette på arbejdspladsen. Netop målgruppen vil ofte vise sig foranderlig, ligesom det ofte vil være nødvendigt at konkretisere og nuancere målgruppen, hvis I vil optimere opgaveløsningen. 

Tænk ikke ud af boksen

Hvor mange processer i dag handler om at tænke ud af boksen, så vender vi med kerneopgaven blikket indad. Det handler om at blive langt bedre til at kigge ind i boksen og få skabt en fælles og reel forståelse af, hvad I sammen skal lykkes med. Hvis dette er indforstået, bliver det uforstået.
Gennem arbejdet med kerneopgaven skal I skabe en afklaring og fælles forankring af de ovenstående dimensioner.

Fra pjece til proces

Den fælles forståelse af kerneopgaven er en forudsætning for reel innovation. I skal arbejde systematisk med, hvordan organisationen kan lykkes endnu bedre med kerneopgaven. Hvilke indsatser prioriterer I op og ned? Hvad er ikke kerneopgave? Det er vigtigt, at kerneopgaven er målbar, så I skaber en erkendelse af, hvorvidt I lykkes med kerneopgaven.

Hvilke kompetencer kalder kerneopgaven på?

Når I arbejder med kompetenceudvikling uden at I på forhånd har gjort jer klart ift. hvad kompetencerne skal bruges til, er det langt sværere at høste udbyttet af den tid og de ressourcer, I har brugt.

Ud fra den fælles forståelse af kerneopgaven skal du som leder vurdere, hvilke nye kompetencer løsningen af kerneopgaven kræver, og dermed hvad I forstår ved professionalisme i organisationen.

Professionalisme handler ikke længere ’blot’ om fagprofessionalisme, men i høj grad også om, hvordan medarbejderne indgår i relationer med borgere, med hinanden, samarbejdspartnere osv. Du skal stille krav til det personlige med respekt for det private, og det kan mange steder vise sig at være en udfordring.  

Læs mere:

Sådan skaber du klarhed om kerneopgaven

Mange ledere kender ikke deres kerneopgave - gør du?

Leder, kend din kerneopgave

Skribentinfo

Kommentarer