Sådan mestrer du de 4 ledelsesroller

Den traditionelle ”lede nedad-rolle” er stadig vigtig. Men nye krav til ledelse udfordrer lederrollen, og det er ikke længere nok kun at lede nedad. Lederen skal også evne at lede opad, udad og på tværs. Lær, hvordan du mestrer de fire ledelsesroller i praksis.

Skribentinfo

Tidligere kunne lederen koncentrere sig om primært at lede nedad, endda måske i en sådan grad, at den organisatoriske helhed blev glemt. Tanken var, at hvis alle ledere blot sørgede for, at deres del af organisationen fungerede optimalt, så ville synergien komme af sig selv. Men ændrede krav og forventninger fra omgivelserne udfordrer hele tiden lederrollen.


Men i dag er det i endnu højere grad end tidligere også nødvendigt at kunne lede opad i forhold til forvaltningen, udad i forhold til borgerne og på tværs af hele den samlede organisation. I det følgende får du råd om, hvordan du i praksis både leder nedad, opad, udad og på tværs.

At lede nedad – vis tillid og anerkendelse

Den traditionelle lederrolle, der kan lede nedad i forhold til egne medarbejdere, er stadig vigtig. Ledelse nedad sikrer, at den daglige drift fungerer. Er man for eksempel skoleleder, skal læring og pædagogik være i top, klimaet og samspillet mellem børnene skal være godt, budgettet skal overholdes osv.

Gode råd når du leder nedad

1. Vær nærværende og anerkendende: Du motiverer bedst dine medarbejdere til at præstere gennem nærværende og anerkendende ledelse. Hav derfor fokus på konstruktiv kritik og undgå at fokusere på fejl.

2. Uddeleger arbejdsopgaver: En god måde at vise sine medarbejdere tillid er gennem udelegering af arbejdsopgaver. På den måde motiverer du medarbejderne med mere ansvar, og du får mere tid til ledelse.

3. Hav øje for mangfoldighed: Medarbejdere har forskellige kompetencer, og det er vigtigt at være opmærksom på dette i måden, man leder dem på. Tilpas din ledelse og udelegering alt efter de forskellige behov og kompetencer. 

At lede opad – se på helheden

At lede opad indebærer, at lederen ikke blot ser det som sin opgave at optimere driften i egen enhed, men også erkender sin rolle som del af lederfællesskabet. Er der for eksempel 80 afdelingsledere, er den enkelte afdelingsleder en 1/80-del af et ledelseskollektiv. Lederen skal derfor i dagligdagen agere på en sådan måde, at vedkommende fra sin stol og med sine muligheder bidrager til den organisatoriske helhed. Lederen skal medtænke det store billede, fremfor kun at koncentrere sig om egen enhed.


Et eksempel er institutionslederen, som skal kunne gå i dialog med sin chef om, hvad kommunen mener med inklusion i dagtilbuddene og turde udfordre og stille spørgsmål.

Gode råd når du leder opad

1. Vær loyal uden at gå på kompromis med egen overbevisning: Som mellemleder er det dig, der har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der fungerer for dine medarbejdere. Medtænk derfor altid organisationen overordnede mål og værdier, men sig fra overfor topledelsen, hvis du ved bedre inden for dit ansvarsområde.

2. Inddrag medarbejderne i strategiarbejdet uden at miste synet for driften: Det kan betale sig at involvere medarbejderne i udarbejdelsen af strategier, da der derved er større chance for, at medarbejderne tager strategien til sig og bruger den i hverdagen. Men hav stadig øje for den daglige drift og korte deadlines.

3. Find balancen mellem top og bund: Du skal kunne gå i dialog med topledelsen, men samtidig medtænke dine medarbejderes behov og kompetencer.

At lede udad – vær brobygger og opdateret

En vigtig lederopgave er også at lede udad. For eksempel har skolelederen blandt andet både kontakt til forældrene og politiet, og i sygehusvæsenet har man kontakt til praktiserende læger, patientorganisationer osv. Denne udadvendte rolle er en direkte konsekvens af den stadig højere prioritering af åbenhed, gennemsigtighed og CSR-profiler i mange organisationer. Det stiller krav til lederen om også at kunne lede udad.

Gode råd når du leder udad

1. Byg bro mellem organisationens ekspertise og borgerens behov: Når du leder udad, skal du være bindeleddet mellem dine medarbejderes ekspertise og borgerens ønsker og krav. Understøt medarbejderne i deres faglighed, men hjælp dem samtidig til at tage udgangspunkt i borgerens behov.

2. Hav fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig: Hvis du er opdateret med hensyn til nye tiltag eller større strukturelle ændringer på dit område, er du bedre i stand til at forberede organisationen og dine medarbejdere på eventuelle forandringer. Sørg for at sparre med dine medarbejdere – det er oftest dem, der har den tætteste kontakt med borgeren. 

At lede på tværs – fokus på tværgående samarbejde

At lede på tværs indebærer at kunne sammenbinde dét, der foregår i egen afdeling, med arbejdet i andre afdelinger. Tag som eksempel en stor kommune, hvor HR-chefen sukkede: ”Vi er så store, at vi har sublime faglige miljøer for enhver nok så kompliceret arbejdsopgave, som ligger på skuldrene af en moderne dansk kommune. Men hvis familien Hansen har et behov, kan vi næsten ikke håndtere det, for det kræver samarbejde på tværs af faglige skel”.


Et andet eksempel er sygehusvæsenet, hvor der er et massivt behov for tværgående, sammenhængende patientforløb, der på tværfaglig og tværorganisatorisk vis ser patienten som en hel person, fremfor et moduliseret patchwork-tæppe af enkeltdiagnoser og –behandlinger.

Gode råd når du leder på tværs

1. Gå forrest når det gælder tværgående samarbejde: Vær åben overfor samarbejde på tværs af organisationen, da det kan skabe mulighed for udvikling. Men kend dine omgivelser og sørg for at afklare med egen leder, så der er opbakning hvis eventuelle ressourcer og tid skal genforhandles.
  
2. Find balancen mellem den daglige drift og tværgående udvikling: Det er din opgave at sikre, at din afdeling fungerer, og at den daglige drift kører. Men tværgående udvikling er samtidig nødvendigt for, at afdelingen ikke går i stå. Find derfor balancen mellem nye udviklingsprojekter uden, at din afdeling bliver overbebyrdet.

Lederen må spille på flere tangenter

Den type af ændret kurs og kompetencekrav ses imidlertid i alle typer af leder- og medarbejderjob i disse år. Man kan ikke vinde hævd på at udføre et lederjob på en bestemt måde, heller ikke selv om man har varetaget det tilfredsstillende i en årrække. 

De fire roller er udførligt beskrevet i projekt ”Ledelse i øjenhøjde”, der er gennemført af tænketanken DEA. På DEAs hjemmeside findes et antal publikationer fra projektet, som frit kan downloades.

 

Væksthusets publikationer om lederrollen:

Ledelse af ledere

Guide til god ledelse

Den politiske tango


Læs flere artikler om lederrollen:

Brug politikernes taktik og bliv en populær leder

3 psykologiske grunde til, at du træffer katestrofale beslutninger

Styrk evnen til at skabe samarbejde omkring dig

 

 

Skribentinfo

Kommentarer