animeret blob

Gå i dialog om den faglige ledelse

Gå i dialog om den faglige ledelse – med dine ledelseskolleger, med dine medarbejdere og med dine chefer.

Du kan bruge de syv film til din egen inspiration og refleksion, men de er også udarbejdet til brug for den dialog, der bør være på alle arbejdspladser om aktuelle ledelsesopgaver.

Her kan du finde inspiration til at tilrettelægge drøftelserne om den faglige ledelse i din organisation. Der er inspiration til drøftelser med hhv.:

 • Egen ledergruppe i afdelingen/institutionen
 • Lederkollegaer i andre afdelinger/institutioner
 • Med medarbejderne
 • Med din chef

1. Drøftelse i afdelingens/institutionens ledergruppe

I kan i ledergruppen drøfte resultaterne af jeres ledelsesprofiler og jeres vurdering af de faglige udfordringer i jeres afdeling/institution.

Hvert medlem af ledergruppen printer et billede af sin vurdering af egen ledelsesprofil (spindelvæv) og printer et billede af afdelingens/institutionens udfordringer på de syv faglige dimensioner (skema med rød, gul og grøn) – se spørgsmålene efter hver af de syv film.

Drøftelse af de faglige udfordringer i jeres afdeling/institution

 1. Hvert medlem af gruppen præsenterer sit skema med rød, gul og grøn markeringerne og giver sin vurdering af resultatet.
 2. Efter hver præsentation kan de øvrige stille uddybende spørgsmål og komme med kommenterer.
 3. Når alle har præsenteret deres resultater i forhold til balance, opmærksomhedspunkt og indsatsbehov (rød, gul og grøn), kan I drøfte resultaterne på tværs af gruppens medlemmer for at få et fælles billede af, hvor der særligt er behov for faglig ledelsesindsats i jeres afdeling/institution i den kommende periode.

Drøftelse af jeres profiler som faglige ledere

 1. Hvert medlem af ledelsesgruppen præsenterer på skift sin nuværende profil som faglig leder og begrunder sine overvejelser om den fremtidige profil.
 2. Efter hver præsentation kan de øvrige stille uddybende spørgsmål og kommentere.
 3. Når alle har præsenteret deres profil, giver hvert medlem sin vurdering af, om profilerne i gruppen komplementerer hinanden.
 4. Derefter drøftes, om der er behov for at skærpe gruppens samlede profil for at håndtere de faglige udfordringer, som gruppen har tegnet et billede af.

2. Drøftelse med ledelseskollega i anden afdeling/institution

Du kan drøfte dine resultater både i forhold til din profil som faglig leder og i forhold til din vurdering af din afdelings faglige udfordringer med dine ledelseskolleger fx i tilsvarende afdelinger/institutioner eller med en sparringspartner.

Du kan printe et billede af din egen ledelsesprofil (spindelvæv) og printe et billede af afdelingens/institutionens udfordringer på de syv faglige dimensioner (skema med rød, gul og grøn).

Forslag til forløb af drøftelsen:
Du/I kan vælge enten at drøfte din profil som faglig leder eller resultatet af din analyse af din afdeling/institution – eller du/I kan drøfte de to resultater i sammenhæng fx i følgende forløb:

 1. Præsenter din sparringspartner/ledelseskollega for resultatet af din organisationsanalyse (skema med rød, gul og grøn), altså hvor der er balance, opmærksomhedspunkt eller indsatsbehov i din afdeling/institution.
 2. Præsenter dernæst din profil som faglig leder (spindelvæv) både nu og fremover og begrund den i forhold til de faglige udfordringer i din afdeling/institution.
 3. Din sparringspartner/ledelseskollage stiller uddybende og afklarende spørgsmål.
 4. Dernæst giver din sparringspartner/ledelseskollega dig tre udfordringer/benspænd på din vurdering af din afdeling/institution og din prioritering af din fremtidige faglige ledelsesprofil.
 5. I reflekterer sammen over de tre udfordringer/benspænd

3. Drøftelse af resultaterne med medarbejderne i afdelingen/institutionen

Der er mange muligheder for at tilrettelægge en drøftelse med medarbejderne især i forhold til de faglige udfordringer i jeres afdeling/institution.

En drøftelse med medarbejderne bør tilrettelægges i forhold til de helt aktuelle opgaver, I arbejder med eller er udfordret af. Det bør ligeledes ske under indtryk af de mål, I har sat jer i afdelingen/institutionen. Resultatet er ikke en evaluering af dig som leder.

Resultatet af de syv generiske faglige dimensioner med konklusioner om balance, opmærksomhedspunkt eller ledelsesindsats kan anvendes til forskellige drøftelser med medarbejderne.

Et eksempel på en proces, hvor ledelsen lader sig udfordre:

 1. Du/Ledergruppen præsenterer ledelsens billede af de faglige udfordringer i afdelingen/institutionen (skema med rød, gul og grøn).
 2. Medarbejderne drøfter i grupper deres opfattelse af, hvor der er balance, grund til opmærksomhed eller indsatsbehov.
 3. Hver gruppe præsenterer i plenum sine to eksempler på henholdsvis enighed og udfordring, og eksemplerne noteres fx på ”posters”.
 4. Der gennemføres en fælles drøftelse af, hvad der fra grupperne er markeret med henblik på at udvikle et fælles billede af, hvor de 2-3 største faglige udfordringer for afdelingen/institutionen ligger.

4. Drøftelse mellem faglig leder og chef

Alle organisationer har rutiner og traditioner for, hvordan der med mellemrum tilrettelægges samtaler mellem chefer og ledere om de faglige ledelsesudfordringer og de konkrete ledelsesmæssige indsatser. Det sker i den løbende dialog og i fastlagte kadencer.

Der er stor forskel på, hvordan denne dialog tilrettelægges i forskellige organisationer, og hvilket indhold dialogen har. Resultaterne af de syv generiske faglige ledelsesopgaver kan være et interessant redskab til disse samtaler mellem chef og faglig leder.

De syv faglige ledelsesopgaver kan være et afsæt for ledernes præsentation af indsatsbehovet i deres afdeling/institution, ligesom de syv opgaver kan være et afsæt for chefernes vurdering af, hvordan den faglige ledelse fungerer.

Både konklusioner om nuværende og fremtidig faglig ledelsesprofil (spindelvævet) og afdelingens/institutionens faglige udfordringer (skema med rød, gul og grøn) kan derfor anvendes til i samtalen mellem chef og leder at sætte fokus på de faglige ledelsesfordringer.