360 Graders Evaluering

En 360 graders evaluering giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne "kunder" og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Skribentinfo

360 Graders Evaluering er en af flere metoder til at iværksætte forandringstiltag med udgangspunkt i krav fra organisationens interessenter. Andre metoder er fx interessentundersøgelser med opfølgning, brugertilfredshedsundersøgelser.

Når du præsenteres for netop denne metode, er det, fordi du dels kan bruge metoden selv – i en forenklet udgave, der præsenteres i det efterfølgende – dels også kan anvende et licenseret materiale af samme navn: 360 Graders Evaluering, hvilket dog kræver konsulentbistand.

I en tid hvor teamwork erstatter hierarki, og den enkelte medarbejder i høj grad søger mening og indflydelse på sin egen situation, giver 360 Graders Feedback nogle unikke muligheder for at skabe deltagelse og commitment.

Feedback fra troværdige kolleger og kunder motiverer bedst medarbejderne til større forandringsfleksibilitet!

360 Graders Feedback proces sætter fokus på:
 • Interne samarbejdsrelationer og arbejdsklima
 • Effektivitet og behov for kvalitetsforbedringer
 • Kundeorientering
 • Målrettet uddannelse og træning samt bedre udbytte af disse aktiviteter
 • Den adfærd, som er vigtig i forhold til at gøre et godt job i dagligdagen
 • Medarbejdernes egne stærke sider og områder som kan udvikles

Kernen i værktøjet er, at virksomheden og medarbejdernes præstationer og udviklingspotentiale vurderes fra flere vinkler. 360 Graders Evaluering betyder, at alle ansatte kan få feedback på deres præstationer fra nærmeste kolleger, kunder, team-medlemmer og andre afdelinger.

Evalueringsformen fokuserer således på at gøre forbedringer til såvel et individuelt som et fælles anliggende. Sammenlignet med den traditionelle evalueringsform ser forskellen sådan ud:

Grafik til 360 grader værktøj

Motivation til forandring

Praksis har vist, at principperne omkring 360 Graders Feedback spiller en væsentlig rolle for organisationens evne til at motivere medarbejdernes accept af forandringer, netop fordi tilbagemeldinger fra flere interessenter opfattes mere troværdige, objektive og værdifulde.

Medarbejderne er langt stærkere motiveret til at forandre adfærd, når respekt og anerkendelse ikke kun kommer fra lederen men også fra ligeværdige kolleger, kunder og øvrige interne afdelinger.

Et alsidigt værktøj

360 Graders Feedback er et alsidigt værktøj, der har mange anvendelsesmuligheder:

 • Intern benchmarking – måle forbedringer og effekt af udviklingstiltag
 • Kundefokus – sætte fokus på hvordan vi skaber mere værdi for vores kunder og for hinanden
 • Organisatorisk læring og udvikling – vi kan lære internt af hinanden, når vi får en objektiv måling på, hvor vi har succes, og hvor vi kan blive bedre
 • Personlig udvikling og læring – fokus på hvordan personen udfører job (adfærd), og hvad han/hun opnår (resultater)
 • Kompetenceudvikling – identifikation af hvilke kernekompetencer, der fremover vil være nødvendige at udvikle for at sikre virksomhedens/organisationens konkurrencedygtighed
 • Teambuilding – sammensætning af effektive teams
 • Lederudvikling – som leder får du en værdifuld feedback, som kan bruges til din egen faglige og personlige udvikling

Processen giver syn for sagn og giver dig mulighed for at basere dine ændringstiltag på et fælles grundlag, som berettiger og letter eventuelle forandringstiltag. Dette faktum har stor betydning både i forhold til at implementere ændringerne og at øge motivationen, da alle inddrages i at give og modtage konstruktiv feedback.

360 Graders Feedback identificerer de væsentligste udviklingsområder for organisationen som helhed, for teams og enkeltpersoner i forhold til individuelle og organisatoriske målsætninger. Derfor er der et væsentligt element af kompetenceudvikling i en sådan proces.

360 Graders Evaluering i praksis

Her følger forslag til, hvordan du i praksis kan etablere en 360 Graders Feedback proces, som sikrer

 • kundefokus
 • medarbejderindflydelse
 • og engagement.

Målet er at sætte fokus på, hvilke krav omverdenen stiller til jer som organisation og hvilke konsekvenser disse får for jeres præstationsniveau og jeres nuværende og fremtidige kompetencer. Forløbet, der omfatter samtlige dine medarbejdere, ser således ud:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Formåls-afklaring

Medarbejder-information

Workshop 1

Nedsæt projektteams

Definer spørgeramme

Dataindsamling og – bearbejdning

Workshop 2

Feedback + handlingsplaner

Workshop 3

Opfølgnings-dag

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Hver fase har en række aktiviteter, som er forklaret nærmere nedenfor. Før du starter, er det vigtigt, du har overblik over de 5 faser, og at du får gennemtænkt, hvad du ønsker at opnå, hvordan du vil gennemføre processen, hvordan du vil anvende resultaterne, og ikke mindst hvordan du vil følge op.

Du kan vælge to indgangsvinkler til processen:

 • Som en 1-dags workshop med en opfølgningsdag, hvor du fokuserer på forbedringsområder, og hvor du introducerer principperne og tankegangen bag 360Graders Feedback. Det gælder om at skabe interesse og forståelse blandt medarbejderne, så du kan få hul på konkrete problemstillinger
 • Som en strategisk længerevarende proces, hvor du løbende og konsekvent arbejder med feedback til at implementere en forandringsproces. Her vil første workshop fungere som et kick-off seminar

Hvem bør deltage

Gennemfører du mini-versionen, så inddrag alle medarbejdere i din afdeling. Er det en større organisatorisk proces, kan du vælge at iværksætte 360 Graders Evaluering som et pilotprojekt baseret på frivillighed. Her er det en god idé at inddrage samarbejdsudvalg, repræsentanter fra personaleafdelingen og medarbejdere med pondus. Det er med andre ord vigtigt, at du sammensætter et stærkt projektteam, der kan være med til at sælge idéen om 360 Graders Feedback internt.

Du kan også overveje muligheden af at inddrage jeres interessenter i den del af workshoppen, hvor I skal diskutere og afklare, hvad der skal spørges om. I større processer kan det ligeledes være vigtigt at inddrage hjælp fra eksterne konsulenter til at facilitere de mange processer og sikre objektiviteten.

Fase 1 - Afklaring af formål

Meningen er, at hele projektet startes så effektfuldt som muligt, og derfor må du planlægge hver fase. Det er væsentligt, at du overvejer, hvordan du vil ”sælge” projektet internt. Dine overvejelser bør bygge på de mål og strategier, som er lagt for organisationen/afdelingen, sammenkoblet med de områder, hvor du mener forandring er tiltrængt.

Intern markedsføring
Afhold en informationsdag for medarbejderne og fortæl om formålet, forventninger til resultaterne af processen og de fordele, det giver jer alle. Gennemgå fasernes indhold, som beskrevet her, og afsæt datoer for workshops. Husk at fortælle, hvordan resultaterne vil blive anvendt. Det skaber tryghed og tillid.

Inden du går i gang

Spørgsmål du bør afklare inden processen:

 • Hvorfor gør vi det her?
 • Hvilke forandringer vil jeg opnå?
 • Hvilken adfærd og hvilke kompetencer ønsker jeg at fokusere på?
 • Hvilke interessenter (kunder, øvrige interne afdelinger) skal inddrages?
 • Hvordan vil jeg præsentere feedback, og hvordan vil jeg gennemføre den efterfølgende udviklingsfase?
 • Kan jeg få hjælp til træning og uddannelse fra personaleafdelingen?

Fase 2 - Workshop 1

Valg af interessenter og udarbejdelse af spørgerammer

På denne workshop diskuterer I hvilke områder, I gerne vil have feedback på med henblik på at opnå større kundefokus. I skal også afklare hvilke interessenter, der skal indgå i analysen samt hvorfor. Her er dit forarbejde omkring formålet væsentligt, da du skal kunne koble jeres analyse til de mål, der er sat for din organisation.

Afhængig af antallet af medarbejdere, der direkte deltager i projektet, kan det være en god idé at lade medarbejderne arbejde i mindre grupper og siden lade hver gruppe rapportere i fælles forum.

Fase 3 - Dataindsamling og -behandling

De i fase 2 udarbejdede spørgerammer danner nu grundlag for interviews og informationsindsamling, som omfatter:

 1. Egen besvarelse af spørgsmålene: Lad alle deltagerne besvare spørgsmålene individuelt og anonymt, gerne på papir. Husk at besvare spørgsmålene selv, før I stiller dem til kunderne og samarbejdspartnere.
 2. Spørgsmål til interne og eksterne kunder: Indhent information ved at foretage telefoninterview. Det er ofte det nemmeste. Vær omhyggelig med at notere kundens feedback og afkryds på skemaerne.

Udvalgte projektteams gennemfører indsamling og systematisering af feedback fra interessenter. Her sammentælles besvarelserne, og afvigelser i egen score og kundernes score oplistes. Resultaterne kopieres og udleveres til alle deltagere på workshop nr. 2.

Brainstorming
Et god metode er at gennemføre en brainstorming, hvor alle bidrager til, hvem I skal spørge, og hvad I skal spørge om.

Hvad vil vi gerne spørge kunderne om?
Samtlige idéer opstilles på en flip-over, så de er synlige for alle.

Husk reglerne for brainstorming: enhver form for kritik er bandlyst i denne fase. Prioriter efterfølgende spørgsmålene – og vær sikker på at I spørger til områder, I selv har indflydelse på og dermed mulighed for at gøre noget ved. I kan for eksempel sortere de fremkomne spørgsmål i to grupper: En gruppe, der indeholder de områder, I selv har indflydelse på, og en anden gruppe med alle de områder, som I umiddelbart ikke selv kan gøre noget ved. Sidste gruppe kan bruges i en senere proces, hvor I kan inddrage andre interessenter og sammen med dem identificere løsninger.

Beslut hvem I vil spørge
Eksempelvis: Hvilke interne kunder (afdelinger eller funktioner) og/eller eksterne kunder er vigtige at inddrage? Pas på, at I ikke favner for mange, men vælg dem, som I samarbejder tættest med om at løse kundeorienterede problemstillinger i hverdagen.

Udarbejd mini-spørgeramme
Opdel medarbejderne i mindre grupper og lad dem udarbejde en minispørgeramme ud fra gruppen af spørgsmål, I selv kan håndtere. Husk at udforme spørgsmålene, så de er nemme at forstå, og så de kan besvares af interessenterne. Idéer hertil kan du finde senere i afsnittet. Lad grupperne præsentere deres spørgerammer og beslut i fællesskab, hvilke spørgsmål der skal indgå i den endelige spørgeramme. Husk at debattere jeres valg undervejs.

Nedsæt projektteams
Find frivillige medarbejdere, som skal forestå den praktiske del af informationsindsamlingen og databehandlingen. Lad denne projektgruppe renskrive og kopiere de endelige skemaer til afkrydsning.

Afklar hvilke medarbejdere, der skal indgå i forskellige opgaver i fase 4; interviewe, indsamle og renskrive. Frivillighedsprincippet er det bedste.

Afsæt i alt ½dag til workshoppen

Fase 4 - Workshop 2: Feedback

Indholdet her bygger på de resultater, som kom ud af fase 3. Målet med workshoppen er:

 • At sammenligne egen score og kundens score og diskutere baggrunden for eventuelle afvigelser
 • At besvare spørgsmålet: ”Hvad er de kritiske kompetencer, vi skal beherske, for at levere en god service, der imødekommer kundernes behov i fremtiden?”

På workshoppen bør I registrere områder, hvor I er stærke (efterlever kundernes krav), og hvor I er svage (modsætninger i opfattelse). Skriv områderne op på en flip-over.

Bed også grupperne registrere de områder, som kunderne i fremtiden lægger vægt på, men som I endnu ikke tager højde for. Grupperne bør hver især diskutere, hvilke konsekvenser det har for jeres fremtidige kompetencer ved at besvare spørgsmålet: ”Hvilke kompetencer skal vi styrke for at imødegå kundens forventninger?”

Også disse kompetencer kan kategoriseres – eventuelt efter samme hovedoverskrifter igen. Forslag til, hvad disse kompetencer kan være, kan du få eksempler på sidst i dette afsnit.

Præsentation
Grupperne præsenterer og diskuterer deres bud på indsatsområder og kompetencer i fælles forum.

Valg af indsatsområder – problemløsning
På baggrund af præsentationerne ovenfor udvælges i fællesskab 3-5 indsatsområder på baggrund af følgende kriterier:

 • Problemet skal være højt prioriteret af kunderne
 • Problemet skal kunne løses af jer selv
 • Det skal kunne løses relativt hurtigt (max. to måneder)
 • Løsningen af problemerne kræver ingen større investeringer

Oplist desuden gruppernes forslag til, hvilke kernekompetencer det kræver af jer som medarbejdere og team. Hent inspiration fra de forslag, som er indkommet fra medarbejderne under gruppearbejdet i ovenstående. En måde kan være at etablere en coach for hver funktion/team, som står til rådighed med vejledning i det daglige. En anden kan være at lade en afdeling eller en enkelt person dele ud af sin viden og give inspiration I form af et indlæg på jeres faste personalemøder. Mulighederne er mange. Det væsentlige er, at det er medarbejderne, der kommer med forslagene.

Diskussion af resultaterne

Gruppearbejde:

Diskuter i grupperne de områder, hvor I scorer forskelligt i forhold til interessenterne, som udgør indsatsområderne.

Lad grupperne identificere årsagerne til denne forskel og lad dem kategorisere årsagerne i hovedoverskrifter. Eksempelvis kan de vælge følgende:

 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Ledelse
 • Ressourcetildeling
 • Viden & personlige kompetencer

Præsentation
Lad hver gruppe præsentere sine forslag til handlingsplaner og giv feedback i fælles forum. Beslut sammen, hvordan I vil følge op på de udvalgte indsatsområder, og hvilken handlingsplan I vil følge. Konsensus er væsentligt for at sikre ejerskab.

Deleger aktiviteterne fra handlingsplanen til projektteams, der hver har en projektansvarlig. De projektansvarlige har til opgave at følge aktiviteterne og at registrere problemer og fremgang. Også dette danner input til jeres opfølgningsdag.

Afslut med en kort evaluering af dagen, opremsning af de indsatsområder, I har valgt at fokusere på, og aftal en opfølgningsdag. Afsæt 1 hel dag.

Fase 5 - Opfølgningsdag

På opfølgningsdagen gøres status på de iværksatte projekter og evalueres i forhold til opstillede målepunkter. Overvej følgende spørgsmål:

 • Hvordan gik workshoppen? Hvad var godt og hvad var skidt?
 • Hvad er status på de 3 indsatsområder? Hvilke forbedringer har I opnået?
 • Hvordan skal I arbejde videre? (eventuelt revidering af indsatsområder)?
 • Hvornår vil I måle og evaluere igen?

I bør også aftale, hvad der skal ske videre frem med de områder af handlingsplanen, hvor der ikke er opnået tilfredsstillende resultat. Eventuelt kan I udarbejde en ny handlingsplan, der sikrer, at I fastholder de opnåede resultater. Aftal, hvordan I fremover vil gøre status, og om I vil fortsætte – alternativt udvide – analysens omfang.

Afsæt ½dag.

Handlingsplaner udarbejdes
Gruppearbejde:

Hver gruppe besvarer og udarbejder input til en handlingsplan for hvert af de 3-5 indsatsområder.

Løsningsforslagene skal imødekomme kriterierne: Specifikke, målelige, opnåelige, relevante og tidsbundne.

 • Forslagene skal være konkrete i relation til, hvordan disse aktiviteter skal gennemføres
 • Der skal være angivet en acceptabel tidshorisont for, hvornår aktiviteterne skal være gennemført
 • Grupperne skal også diskutere forslag til målelige indikatorer, som viser, hvornår I har nået målene (input til jeres opfølgningsdag)
 • Diskuter, hvordan I kan udvikle de personlige og faglige kompetencer, som vil være relevante for at imødekomme kundens nuværende og fremtidige krav

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer