Sådan lykkes du med at lede fem forskellige generationer

Inden længe skal du lede fem forskellige generationer. Det stiller store krav til dig om at kunne skabe et frugtbart samarbejde på tværs af generationsskel. Få her fem råd om, hvordan du lykkedes med at lede flere forskellige generationer.

Skribentinfo

Medarbejdere, der deler en generationsbetegnelse, vil ikke nødvendigvis have samme behov og ens forventninger, men er individer med deres unikke personprofil. Selvom du måske allerede nu er en nærværende leder, der tilpasser din ledelsesstil til den enkelte, vil du i fremtiden opleve krav om yderligere tilpasning. Ledelse på tværs af fem generationer kræver, at du i højere grad end tidligere kan imødekomme forskelligartede behov og forventninger, og identificere dine medarbejderes motivationsknapper på tværs af et stort generationsspænd.

Træk for de forskellige generationer

Tendenser til fælles karaktertræk for generationerne. Husk, at alle individer er forskellige, men de er formet af samme tid.

Veteranerne (1925-1945): De trives med detaljeret vejledning og instrukser. Langtfra alle arbejdspladser har repræsentanter for denne generation.

Baby Boomers (1946-1966): Det er den største generation vi har. Generationen kan opfattes som krævende og tør gå imod strategien, hvis det ikke giver mening for dem.

Generation X (1965-1975): De går op i karrieren og trives med at kunne måle og veje resultater. De er loyale over for deres arbejdsplads, arbejder dedikeret, hvilket de ser som vejen til forfremmelse. Typisk opdeler de deres arbejdsliv og fritid.  På mange arbejdspladser opleves de som fleksible, uafhængige og resiliente.

Generation Y (1975-1990): De kan af organisationer opleves som krævende og passionsdrevne. De vil strække sig lagt for at opnå resultater, så længe det er meningsgivende og udviklende for dem selv. De er typisk karrierefokuseret og kan have tendens til at være lidt utålmodige. De ser sig selv som værende en del af et netværk.

Generation Z (1996-2011): Zapperne er utålmodige og ønsker hurtigt at mærke mestring, opnå medindflydelse og forventer at indgå i ligeværdige relationer. Autoriteter og stjerner på skulderen bliver ikke tilskrevet værdi. De ønsker at samarbejde og indgå i et fællesskab, hvor de bidrager til at gøre en forskel.


Når du har et indgående kendskab til alle dine medarbejdere, får du et bedre grundlag at bedrive generationsledelse ud fra. Du får lettere ved at skabe den brobygning på tværs af generationer, der er nødvendig for at undgå et videntab, som kan være den naturlige konsekvens af, at generationerne ikke har et optimalt samarbejde.

Særlige opmærksomhedspunkter

Det kan være vanskeligt at igangsætte samarbejde på tværs af generationer, og du skal være opmærksom på, at det kan give modstand, når du udfordrer ”plejer”. Måske vil der være fordomme forbundet med et samarbejde, enten hos de ældre eller de yngre medarbejdere. Ud fra dit kendskab til hver enkelt medarbejder, kan du som leder fremhæve de kompetencer, som hver part bidrager med. Derved kan du hjælpe dine medarbejdere til at få øje for hinandens styrker. Generationsledelse er vejen til at skabe et frugtbart samarbejde mellem generationer.

Anerkendelse og belønning

Behovet for anerkendelse og belønninger er forskellige mellem de fem generationer. De mere erfarne på arbejdsmarkedet har et ønske om, at deres indsats bliver set og anerkendt af deres ledelse. De foretrækker typisk en individuel konkret belønning. Generationer Y motiveres i højere grad af at opleve, at de dygtiggør sig, og at de anerkendes af deres kollegaer. Generation Z foretrækker ofte, at hele teamet belønnes. 

Udvikling og karriere

Tålmodigheden med udvikling og karrierefremskridt er også meget forskellige, hvilket kan skabe udfordringer i relationerne på tværs af generationerne. De erfarne medarbejdere har en større tålmodighed og accepterer, at forfremmelser kræver erfaring og tager tid. Du gør dig umage, er vedholdende, og så bliver du belønnet og forfremmet, når tid er. Den tilgang deler de yngre ikke. Særligt generation Z forventer en hurtig karrierefremgang. Når de ikke oplever udfordringer i deres stilling, så forventer de en forfremmelse. 

Regler og procedurer

Blandt generationerne ses også meget forskellige tilgange til regler, procedure og ”det plejer vi at gøre”. De yngre generationer udfordrer strukturer, arbejdsformer og hierarki. Hos de erfarne medarbejdere kan det vække stor undren og skabe irritation, da det for dem er naturligt at overholde retningslinjer, kommandoveje, regler og procedurer.

Tryghed

Tryghedsbehovet og tilknytningsfaktorer til arbejdspladsen er også forskellige på tværs af generationer. For de erfarne medarbejdere skabes tilknytning og tryghed ofte i form af gode faste rammer, pensionsordning og sygeforsikring rettet mod den enkelte medarbejder. Generation Y og Z oplever en tryghed i fællesskabet og i fælles oplevelser, hvor vi arbejder ud fra samme værdier mod et højere formål. De mere erfarne medarbejdere har behov for mere kommunikation og dialog omkring forandringer end de yngre. De yngre generationer tager ofte hurtigt mod forandringer og tilpasser sig.

Sådan lykkedes du med generationsledelse

Du skal være tålmodig og insisterende på, at dine medarbejdere skal arbejde på tværs af generationer. I de samskabende processer mellem generationer er der stort potentiale for udvikling, der ikke kun styrker din organisation, men også dine medarbejderes kompetencer.

Når du gennem nærværende ledelse har et indgående kendskab til alle dine medarbejdere, bliver det lettere at skabe rammerne for et godt samarbejde på tværs af generationer. Du kan med fordel kommunikere omkring generationernes forskelligheder med et glimt af humor. Når I allerede ved, hvilke særlige områder der kan udfordre, så kan I tale åbent om, hvordan I som afdeling ønsker at håndtere de irritationsmomenter, der vil komme.

Skab en fælles forståelse af, at alle medarbejdere bringer noget værdifuldt til samarbejde. De erfarne medarbejdere kommer med viden og erfaringer, som de kan dele med de unge videnhungrende generationer. De yngre medarbejdere kommer med nye ideer og et andet mindset, der i kombination med erfaring kan bidrage til at innovere og udvikle. Få som leder italesat, at alle medarbejdere er vigtige og har noget værdifuldt at bidrage med.

Fem konkrete råd:

Når du leder på tværs af generationer, skal du bruge alle de gode ledelsesredskaber, som du allerede anvender. Men der skal skrues op for nærvær, nysgerrighed på den enkelte medarbejder og fokus på at skabe rammer, der inviterer til fællesskab. Desuden er det vigtigt, at du holder dig forskellene for øje og forsøger at tage højde for de potentielle udfordringer, der medfølger.

  1. Som leder skal du være autentisk og troværdig, derved bliver det lettere at bedrive en ensartet ledelse på tværs af generationer.
  2. Interessér dig for det enkelte individ og kommuniker nærværende i øjenhøjde og med respekt for den enkelte medarbejdes erfaring og livsfase.
  3. Orientér din ledelsesstil specifikt til det individ, som du står overfor. Her kan du måske skele til din viden om generationerne, men brug den ikke som en endelig rettesnor, da individet kan afvige fra tendenserne.
  4. Vær nysgerrig på dine medarbejderes værdier. Hvem er de? Hvad står de for? Hvad kan de bidrage med til fællesskabet både fagligt, men også socialt? 
  5. Skab rammer, der kan samle dine medarbejdere på tværs af generationer. Jo mere du investerer i at skabe fællesskabet, jo bedre kort giver du sig selv på hånden til at få succes med generationsledelse.

 

Skribentinfo

Kommentarer