Sideordnet ledelse styrker ledelse

Færre ledere til flere medarbejdere. Det er tendensen på mange arbejdspladser. Men undersøgelser på hospitalsområdet viser, at der er grænser for, hvor mange medarbejdere en leder kan lede. Sideordnet ledelse, hvor lederskabet er delt mellem flere, kan være et svar på et for stort ledelsesspænd. En ny pjece præsenterer fordele og ulemper og erfaringer med sideordnet ledelse.

Skribentinfo

- Jo dygtigere lederen er, og jo mere veluddannet medarbejderne er, desto større ledelsesspænd kan lederen håndtere. Men selv de dygtigste kan kun håndtere en vis størrelse, siger Susanne Østergård, organisationskonsulent i Region Midtjylland, hvor hun har været projektleder på et projekt om ledelse af store sengeafsnit fra 2009- 2011 i Region Midtjylland.

En af anbefalingerne fra projektet var, at sideordnet ledelse kan være med til at gøre ledelsesspændet mindre.

Grundtanken med sideordnet ledelse i store afdelinger er, at lederskabet formelt er fordelt mellem flere individer frem for at være i hænderne på en enkelt person. For eksempel to afdelingssygeplejersker. Formålet med mere formel ledelseskapacitet er at skabe mere værdi til afdelingen og organisationen som helhed. Det skabes ved, at der er to med de samme ledelsesmæssige beslutningskompetencer, der kan dække de mange ledelsesopgaver, der hører til ledelse af et store afdelinger med op til f.eks. 80 medarbejdere.

I en nylig undersøgelse har Region Midtjylland undersøgt erfaringer med sideordnet ledelse ved at se på seks store somatiske sengeafsnit, hvor man i kortere eller længere tid har arbejdet med sideordnet ledelse. Resultaterne er formidlet i pjecen "Sideordnet ledelse – en mulighed for at styrke ledelse af store afsnit", som er målrettet afdelingsledere og afsnitsledere, som varetager ledelsen på somatiske og psykiatriske hospitaler.

Pjecen peger blandt andet på følgende fordele og ulemper ved den form for organisering:

Fordele ved sideordnet ledelse

 • At man får bedre flow i patientarbejdet og fokus på den faglige udvikling
 • At man som leder har let adgang til sparring i dagligdagen, og dermed får mulighed for mere kvalificerede og nuancerede beslutninger
 • At man har mere tid til at planlægge og organisere ledelsesarbejdet
 • At man har en mere synlig og tilgængelig leder, en lettere informationsgang, hvor man som medarbejder hurtigt kan få løst et problem
 • At man har en tættere kontakt til den enkelte medarbejder og dermed kendskab til den enkeltes ressourcer
 • At man har et bedre arbejdsliv som leder, da man ikke er alene om ansvaret og kan holde fri med ro i sindet 

Ulemper ved sideordnet ledelse

 • At det kan være svært at få prioriteret de mange bolde lederne imellem, hvis man gerne vil være med til det hele, eller har svært ved at afgive sin magt.
 • At det er en tilbagevendende udfordring at balancere det at have fælles fodslag, hvilket samtidig er en del af den proces at kvalificere beslutningerne.


De rigtige valg af sideordnede


En forudsætning for at en organisering med sideordnet ledelse bliver vellykket er, at det er de rigtige ledere, der bliver valgt. En vigtig overvejelse er, om man skal være så ens som muligt eller så forskellige som muligt. Hvis man er meget ens i tilgangen og måden at arbejde på, vil samarbejdet opleves nemmere. Mens forskellighed giver større sandsynlighed for, at man supplerer hinanden på de felter, man ikke selv er så stærk.

- Det kræver åbenhed og dialog samt en god indstilling til samarbejdet. Man skal være fælles om det. Det nytter ikke at tænke i kategorier – så kan man ikke være i sådan en struktur. (Citat fra oversygeplejerske).

Anbefalinger fra ledere og medarbejdere

Når ledere og medarbejdere skal pege på anbefalinger til andre, der overvejer sideordnet ledelse, peger de på:

 • At personalefordelingen skal indtænkes i forhold til om der eksempelvis skal være en ligelig fordeling af personalelederne i mellem, eller om man skal fordele medarbejderne i forhold til specialer.
 • At man skal have en klar fordeling af de ledelsesmæssige opgaver og en prioritering af, hvornår begge parter skal være til stede.
 • At man bevidst tilrettelægger og koordinerer kommunikationen, herunder tager stilling til, hvorvidt man skal have fælles eller adskilte kontorer, hvilke møder, der er behov for, hvordan man skaber enighed udadtil og hvilke informationsveje, der er bedst at anvende i den daglige mængde af viden og information, der skal formidles.

 
Dette er et udpluk af sammenfatningerne fra pjecen. I pjecen kan du læse mere om erfaringer med sideordnet ledelse og om fordele og ulemper for henholdsvis medarbejdere og ledere og overvejelser om forskellige former for organisering i forhold til personalefordelingen, prioritering af ledelsesopgaver og koordinering og kommunikation.

Læs også:

Pjecen: Sideordnet ledelse - en mulighed for at styrke ledelse af store afsnit

Væksthusets publikation: Ledelse er også en holdsport


 

Skribentinfo

Kommentarer