3 indsigter: Sådan når din visionsledelse ud til medarbejderne

Ledelsestræning får i højere grad offentlige ledere til at udøve visionsledelse og nå udover rampen med visionen til medarbejderne sammenlignet med ledere fra den private sektor. Det viser et studie, hvor ledere igennem et år har modtaget ledelsestræning. Læs her om tre centrale indsigter, der styrker din visionsledelse.

Skribentinfo

Gennem ledelsesudvikling kan ledere træne deres ledelse. Et aspekt er evnen til at få en vision til at leve og skabe mening i organisationen: visionsledelse.

Visionsledelse er ledelsesmæssige handlinger, der retter sig mod at udvikle, dele og fastholde en vision for organisationen. I et lodtrækningsstudie har ledere igennem et år modtaget ledelsestræning, hvor de fik mulighed for at træne deres visionsledelse. Det er ikke en nem disciplin, viser undersøgelsen, men det kan trænes.

Medarbejderopfattet ledelse – når lederen kommer ud over rampen

At komme ud over rampen med visionsledelse handler om at nå ud til ens medarbejdere. Til dette er det nyttigt at skelne mellem lederopfattet og medarbejderopfattet ledelse (se boksen nedenfor). Ledelsesforskningen viser, at en stor kløft mellem de to perspektiver udgør en forhindring på vejen mod succesfuld ledelse. Målet er derfor, at medarbejderne faktisk opfatter den ledelse, som lederne udøver, og at lederne ikke overvurderer egen ledelse. 

Forskningen viser, at i organisationer, hvor lederen bedriver ledelse, som medarbejderne ser og opfatter i dagligdagen, er der generelt højere jobtilfredshed, bedre medarbejderfastholdelse samt bedre målopnåelse.

Læs ogsåTest dine lederkompetencer

Ledelse set fra to perspektiver:

  • Lederopfattet ledelse er den enkelte leders selvopfattelse af egen ledelse.
  • Medarbejderopfattet ledelse er medarbejdernes billede af den ledelse, der finder sted i organisationen.

Vil du vide mere om de to perspektiver? Se mere her.

 
Offentlige ledere kommer bedre ud over rampen

Når ledere beskriver deres egen visionsledelse som mere aktiv, end hvad medarbejdere oplever i dagligdagen, er det udtryk for, at det er svært at bedrive visionsledelse. Men det kan trænes.

Studiet viser, at afstanden mellem medarbejdernes opfattelse af visionsledelse og lederens egen opfattelse af udøvet visionsledelse bliver mindre, når offentlige ledere gennemgår et års træningsforløb i visionsledelse - sammenlignet med organisationer, hvor lederen ikke har gennemgået et tilsvarende forløb. Denne udvikling er også stærkere end for de private ledere, der deltog i studiet.

Det giver god mening, at træning i visionsledelse virker særligt godt for offentlige ledere. Offentlige ledere kan nemlig bruge visionsledelse til at sætte fokus på den forskel, som deres enhed gør for bestemte borgere eller for samfundet generelt.

Det kan fx være afdelingssygeplejersken på et sengeafsnit, der via visionsledelse kan tydeliggøre den forskel, som enhedens ansatte hver eneste dag skaber for den enkelte patient og vedkommendes familie.

Forskningen viser, at dette kan øge medarbejdernes motivation for at gøre noget godt for andre og for samfundet. Også kendt som public service motivation. Dette kan i sidste ende være en vej til at skabe bedre resultater i offentlige organisationer.
Men hvad er det så, de offentlige ledere gør godt, når de får deres visionsledelse ud over rampen til medarbejderne? Her er tre eksempler fra studiets kvalitative resultater.

Læs ogsåOffentlige ledere scorer højere end private ledere

1) Når lederne udvikler en vision, der sætter en tydelig retning

Retningen i visionen skal vise, hvilken forskel og værdi organisationen skaber. Visionen skal være let at formidle til medarbejderne på forståelig vis. En lærer fra undersøgelsen udtaler sig således om en situation, hvor vedkommendes leder er lykkes med det:

”[Lederen] er meget tydelig i rammen – hvad vi skal sigte efter. […] Hver eneste gang, vi skal beslutte noget, så sætter vi det op i forhold til kerneydelsen [som er beskrevet i visionen]. […] Hvis man laver det lidt træls for lærerne – så er det måske lidt bedre for eleverne. Så må vi vælge det, der er bedst for eleverne.”

Men en retningsgivende vision skaber først for alvor værdi, når den bliver konkret ift. medarbejdernes dagligdag.

2) Når lederne konkretiserer visionen

Når visionen bliver konkret i forhold til medarbejdernes daglige opgaver og beslutninger, kan den blive til handling. Hvilke prioriteringer skal medarbejderne gøre sig i dagligdagen? Hvordan skal de handle? Hvordan handler lederen selv?

Hvis ikke lederen konkretiserer visionen, er der risiko for, at medarbejderne alene ser visionen som en række fine ord uden betydning for deres dagligdag. Den enkelte leder kan selvfølgelig ikke oversætte visionen specifikt til alle de daglige beslutninger. Men det er vigtigt, at lederne som minimum kan give eksempler på adfærd, der udlever visionen. På den måde kan visionen også blive noget, som medarbejderne løbende kobler den daglige opgaveløsning op på. I studiet udtrykker en af medarbejderne det således:

”[Det er vigtigt med en vision,] man løbende kan arbejde med for hele tiden at holde hinanden oppe på, hvor er det, vi er på vej hen, hvad er det, der er vigtigt, og hvordan underbygger vi det?”

En måde at håndtere det komplekse i at have en vision for mange medarbejdere kan være at udvælge en række fokuspunkter, der understøtter prioriteringen i den daglige opgaveløsning.

Læs ogsåHar du et passende ledelsesspænd?

3) Når visionen udmøntes i fokuspunkter, der hjælper i prioriteringen

Efter ledelsesudviklingen sammenkobler flere af lederne visionen med en række konkrete fokuspunkter, som organisationen kan prioritere efter. Det kan fastholde koblingen mellem visionen og medarbejdernes dagligdag, som en af de undersøgte medarbejdere udtrykker det her:

[Visionen] er meget tydelig. Den bliver sagt til næsten hver morgensamling. Og det ligger op ad skolereformen, det med at eleverne skal blive så dygtige som muligt, og de skal have det godt, mens de er her. Så der er en tydelig retning, vi er på vej ud af. [Det er illustreret som] en blomst … med forskellige målsætninger. De vokser ud fra visionen. Så ”derfor gør vi det”, og ”derfor gør vi det her på vores skole”… Der er flere, der har arbejdet med at få lavet visionen. Den er blevet skabt i et samarbejde. Det er ikke sådan, jeg tænker ”Hold da op, hvor kom det fra?”. Det er noget af det, vi har arbejdet henimod, nu er det bare blevet skrevet ned. Tydeligt. Så der er både en målsætning, og hvad gør vi så her, og hvad er næste trin”.

Citatet viser også, at visionsledelse ikke behøver kun at være top-down. På den omtalte skole har medarbejdere, elever og skolebestyrelse fx været med til at formulere visionen og konkretisere den til målsætninger med relevans for hverdagen. Det er helt tydeligt, at medarbejderne på skolen både ser visionen og dennes kobling til de konkrete målsætninger og har ejerskab til disse.

Læs også3 oversete ledelseskompetencer hos de dygtigste ledere

Sådan kan ledelsestræning styrke din ledelse

En central udfordring i visionsledelse er, hvordan ledere undgår, at medarbejderne ser en helt anden ledelse, end lederne selv tror, at de udøver. Ledelsestræning kan især bidrage til dette via tre mekanismer.

For det første skal indholdet af ledelsestræningen have betydning. Relevant viden om ledelse kan gøre lederne bedre i stand til at reflektere over deres ledelsesadfærd. Refleksionen kan dermed blive en rettesnor for, hvad lederne skal ændre i den daglige ledelse.

For det andet skal feedback gøre lederne bedre i stand til at vurdere deres egen ledelse. Gennem træningen får lederne feedback fra andre på, hvordan de udøver deres ledelse. Det bidrager til en bedre og mere realistisk forståelse af ledernes egen ledelsesadfærd.

For det tredje skal ledelsestræningen forbedre evnen til at evaluere sig selv. Igennem træningen kan lederne blive bedre til at forudse, hvordan konkret ledelsesadfærd vil blive modtaget og opfattet af medarbejderne.

Alle tre mekanismer kan hjælpe lederne på vej til at komme ud over rampen med deres ledelse.


Er du offentlig leder? Husk at øvelse gør mester

Visionsledelse er svært, men øvelse gør mester. Hvis du træner din visionsledelse aktivt, oplever dine medarbejdere i højere grad visionsledelsen i dagligdagen. Det er vigtigt, fordi dine medarbejdere er aktive og vigtige medspillere i bestræbelserne på at lykkes med at realisere organisationens målsætninger. Som leder skaber du ikke resultater alene; du skaber dem sammen med og via andre.  
 
Yderligere læsning:
Hvis du vil vide mere om forskningen i ledelse:
- ”Seeing Eye to Eye: Can Leadership Training Align Perceptions of Leadership?” (2020) af Ulrich Thy Jensen, Louise Ladegaard Bro, Heidi Houlberg Salomonsen, Lotte Bøgh Andersen m.fl.
- Ledelse i offentlige og private organisationer (2017) af Lotte Bøgh Andersen, Louise Ladegaard Bro, Anne Bøllingtoft, Christian Bøtcher Jacobsen m.fl. 

 

Skribentinfo

Kommentarer