Få mere ud af APV'en gennem dialog

Mange arbejdspladser kortlægger arbejdsmiljøet ved hjælp af en anonym spørgeskemaundersøgelse, men det kræver dialog at skabe en positiv udvikling af arbejdsmiljøet. Læs her, hvad den dialogbaserede APV kan gøre for jer.

Skribentinfo

En dialogbaseret APV medfører en positiv udvikling, bl.a. fordi informationerne fra den dialogbaserede APV er koblet til det erfaringsnære organisatoriske liv, og dialogen er ikke anonym. Informationerne bliver til at handle aktivt på, og medarbejderne bliver positioneret som medansvarlige for arbejdsmiljøet. Ved at fjerne anonymiteten bliver medarbejderne medansvarlige for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det fremmer hensigtsmæssige kulturelle dynamikker og muliggør en nødvendig fælles indsats baseret på en åben dialog.

Desuden er det mere enkelt at prioritere og lægge planer for udviklingen af arbejdsmiljøet, fordi ledelse og medarbejderrepræsentanter, der er involveret i opfølgningen på APVen, står tilbage med relevant og gennemarbejdet information. Dialogen gør det nemlig muligt, at gennemskue årsags-virkningssammenhænge, og hvad der vil være relevant at prioritere i handlefasen.

Dialogbaseret APV fokuserer på, at afdække og håndtere arbejdsmiljøet gennem en fælles ansvarsfuld dialog. Det er i de konkrete drøftelser af vigtige, erfaringsnære forhold at problemer og udviklingspotentialer bliver afdækket og håndteret. Her er lederen og mødelederen en naturlig del af drøftelserne. Problemer opstår som regel, når dialogen ophører, fordi det er i dialogen forandringen sker.

Kom i gang med en dialogbaseret APV

Helt konkret handler dialogbaseret APV om at samle alle i en afdeling til et møde, hvor man i en åben dialog taler om de successer og udfordringer der er i arbejdsmiljøet, og hvordan disse håndteres. Det kan være spørgsmål som: Hvad fungerer godt i hverdagen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø? Og Hvad spænder ben for et godt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø i ledelsen er overset. Derfor bør alle ledelsesniveauer gennemføre deres egen dialogbaserede APV.

En arbejdsproces kan være:

  1. Start med at etablere en overordnet styregruppe i organisationen, der skal bestå af både ledere og medarbejdere. Styregruppen tilrettelægger den overordnede APV-proces og følger den nøje.

  2. Alle afdelinger opretter en APV-gruppe bestående af lederen og mindst en medarbejderrepræsentant. APV-gruppen har ansvaret for at gennemføre den afdelings-lokale APV sammen med HR.

  3. Inden dialogmødet i hver afdeling mødes APV-gruppen med HR og drøfter, hvordan APV-processen bliver tilpasset den konkrete afdeling, og datoen for og processen omkring opfølgningen bliver aftalt.

  4. Dialogmødet gennemføres. Efter afdækningen af styrker og udfordringer vedrørende arbejdsmiljøarbejdet kan I bruge en løsningsfokuseret tilgang, men med plads til at tale udfordringer. I skal fokusere på løsninger der mindsker udfordringer og fastholder de positive forhold ved arbejdsmiljøet på alle niveauer i organisationen.

Den lokale APV-gruppe mødes og udarbejder en handleplan ud fra afdækningen af arbejdsmiljøet ved dialogmødet samt en plan for opfølgningen.

IGLO modellen handler om at det er et fælles anliggende i en organisation at få samarbejde og arbejdsmiljø til at fungere. Man skal ikke individualisere problemerne på hverken medarbejder eller ledelsesside. IGLO- modellen er en systematisk metode til at sikre løsninger på både individ, gruppe, ledelses- og organisationsniveau.

 

Læs mere:

Læg en plan for APV’en og styrk arbejdsmiljøet

Skribentinfo

Kommentarer