Hvad er motivation?

At motivere er en proces, hvor du kan skabe og fastholde en målrettet adfærd, så medarbejdere præsterer noget bestemt. Der er flere teorier om motivation - men det er vigtigt at finde det, der virker for de enkelte medarbejdere i den konkrete situation.

Skribentinfo

Efterhånden som flere og flere organisationer er blevet afhængige af medarbejdernes viden og engagement, er evnen til at motivere blevet en central ledelseskompetence.

Specielt indenfor den offentlige sektor hvor medarbejderne er det vigtigste aktiv, er det at skabe motivation en meget vigtig ledelsesopgave, idet den service som ydes, er meget afhængig af de enkelte medarbejderes engagement og trivsel.

Motivation er et meget anvendt ord i ledelsesteorierne, og der er lavet mange undersøgelser igennem årene, der har afdækket de aktuelle motivationsfaktorer.

Motivationsfaktorerne har løbende ændret sig afhængig af det arbejdsbegreb, som har været fremherskende over tiden.

På grund af en tiltagende individualisme i samfundet har medarbejderne fået så forskellige værdier, at det efterhånden er svært at lave nogle generelle undersøgelser af, hvad der motiverer forskellige grupper af medarbejdere. Det er op til den enkelte leder og arbejdsplads at finde de motivationsfaktorer, som lige netop passer til deres medarbejdere.

Hvad er motivation

For at forstå, hvordan lederen kan motivere sine medarbejdere, er det hensigtsmæssigt at få klarlagt nogle overordnede begreber og teorier indenfor emnet.

Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder bevæge eller flytte.

At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd, der i sidste ende skal resultere i, at en person præsterer noget bestemt.

Graf med tre trin - proces, adfærd, præstation

Ens motivation er påvirket af både ydre og indre faktorer. De indre faktorer er f.eks. evner og personlighed og de ydre faktorer kan være normer, jobkarakterer og belønning.

Motivationsteorierne

Igennem årene er der udviklet mange motivationsteorier. De motivationsteorier som er med i denne artikel, kan inddeles i to hovedgrupper: Tilfredshedsteorierne (behovsteorierne) og procesteorierne

Tilfredshedsteorierne søger at give svar på, hvad det er for kræfter, der motiverer mennesker til deres handlinger. Tilfredshedsteorierne tager udgangspunkt i, at når de menneskelige behov opfyldes, opnås en tilfredsstillelse (og dermed den ønskelige adfærd). Eksempler på tilfredshedsteorierne er følgende:

  • Maslows behovspyramide
  • Alderfers ERG teori
  • McClellands behovsteori
  • Herzbergs tofaktor teori

Procesteoriernes fokus er på, hvordan og hvorfor menneskers adfærd styres imod en faktisk adfærd. Procesteorierne kan derfor være retningsgivende for, hvad du skal fokusere på for at få dine medarbejdere til at få en bestemt adfærd. Eksempler på procesteorierne er følgende:

  • Forventningsteori
  • Målsætningsteori
  • Belønningsteori
  • Balanceteori

Læs en kort beskrivelse af teorierne

Når du skal motivere dine medarbejdere kan det være relevant at tage udgangspunkt i en eller flere af motivationsteorierne. Mennesker er ikke ens og reagerer derfor forskelligt i forskellige situationer.

Derfor kan man sige, at der ikke findes en rigtig model/teori, der gælder for alle i en bestemt situation eller for samme person i forskellige situationer. De forskellige motivationsteorier skal ses som komplementære, der med fordel kan supplere hinanden.

Læs mere

Forskning: 4 måder at styrke motivationen på

10 motivationsdræbere

Skribentinfo

Kommentarer