Sådan får faglig ledelse højere prioritet

De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Det konkluderer ny stor undersøgelse fra Væksthus for Ledelse.

Skribentinfo

Omdrejningspunktet for et nyt projekt fra Væksthus for Ledelse er, at faglig ledelse generelt får for lidt opmærksomhed i offentlig ledelse. Det er der flere forklaringer på.

En af forklaringerne er, at faglig ledelse ikke er blevet dyrket som en generel ledelsesdisciplin. Der har været en tendens til at betragte faglig ledelse som en ledelsesopgave, der er fundamentalt forskellig mellem professioner og opgavesøjler.

Den forståelse af faglig ledelse gøres der op med i et projekt, som Væksthus for Ledelse netop har afsluttet. Her er 75 direktører, chefer og faglige ledere bredt fordelt på både opgavesøjler og funktioner i seks kommuner og en region blevet interviewet. Og konklusionen lyder tværtimod, at faglig ledelse er en generisk disciplin, og at de vigtigste faglige ledelsesopgaver er de samme på tværs af opgavesøjler og professioner. Faglig ledelse handler om det samme uanset, om du er leder af skolen, byggesagsbehandlingen eller akutmodtagelsen.

Projektet har bl.a. undersøgt, hvad der karakteriserer faglig ledelse, og hvordan den faglige ledelse generelt kan styrkes i alle opgavesøjler i den offentlige sektor. Derudover er der blevet dykket ned i, hvordan ledelseskæden fra topchef til udførende led bedre kan understøtte den faglige ledelse af medarbejder og fokusere mere på kerneopgavernes resultater.

Projektets resultater formidles i disse to publikationer:

Læs også6 bud på god faglig ledelse

7 generiske træk

I den første publikation identificeres syv centrale faglige ledelsesopgaver, der bør dominere den faglige ledelse. Fx fremhæves faglig ledelse tæt på medarbejderne i undersøgelsen som en af de vigtigste opgaver for de faglige ledere – på tværs af de opgavesøjler, der har deltaget. Lederne skal have tid og strukturelle rammer til at fastholde kontakten til praksis.

Samlet peges der på disse syv faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- og miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt:

 1. Formidling og kommunikation af faglige mål og resultater
 2. Valg af faglige løsninger, redskaber, strukturer og processer
 3. Evaluering af resultater for at skabe faglig udvikling
 4. Prioritering af ressourceeffektive faglige løsninger
 5. Udøvelse af faglig ledelse tæt på medarbejderne
 6. Udvikling af arbejdspladsens samlede faglige kompetencer
 7. Udvikling og samordning af løsninger på tværs af opgavesøjler

Læs ogsåChefer, lyt til borgerne. Skab resultater gennem god ledelse på tværs

Sammenhæng i ledelseskæden om faglig ledelse

I den anden publikation er der fokus på sammenhængen i ledelseskæden og her fremhæves bl.a., at de faglige ledere, fx på institutioner som skoler, dagtilbud og hospitalsafdelinger, ofte har en bred opgavevifte, ikke mindst af administrativ karakter. Viften af opgaver i jobbet har i høj grad betydning for, om den faglige ledelse kan udfoldes. Derfor er indholdet i de faglige ledelsesjob en af de vigtige rammebetingelser, når man vil styrke den faglige ledelse.
Det er nødvendigt, at hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder i det udførende led – fagligt kan udfordre det næste led i kæden. Det forudsætter ikke, at de skal være faglige eksperter, men de skal have tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne gå fagligt i dialog med og indtage en udfordrende rolle overfor næste led i kæden, som de har ledelsesansvaret for. Ellers er der overhængende fare for, at ledelseskæden knækker.

I alt peges der på 10 temaer og der peges på muligheder, der kan styrke sammenhæng i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre:

 1. Fokuser det faglige ledelsesjob skarpt på de faglige ledelsesopgaver
 2. Skab en struktur, der sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne
 3. Sørg for, at støttefunktioner understøtter faglige ledere og frigør tid til ledelse 
 4. Gør strategier og mål synlige gennem hele ledelseskæden
 5. Sæt resultater fra kerneopgaverne på direktionsdagsordenen
 6. Skab homogene værdier og klare forventninger i hele ledelseskæden
 7. Gør evaluering af resultater til en hovedopgave i chefjobbet 
 8. Tag ansvar som bindeled mellem strategisk niveau og udførende led  
 9. Tag ansvar for de tværgående løsninger sammen med chefkollegerne
 10. Skab forpligtende ledelsesfællesskab

De ti temaer suppleres i publikationen med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med dem.

Hvad er faglig ledelse?

I dette projekt er faglig ledelse defineret som den del af personaleledelsen, der handler om at udvikle arbejdspladsens faglige resultater og løsninger af kerneopgaverne samt om, hvordan de ressourcer, der stilles til rådighed, bedst bidrager til at realisere kerneopgaverne.

Det forudsættes altså, at de faglige ledere har fuld personaleledelse, ligesom det forudsættes, at de faglige ledere har faglig indsigt. De faglige ledelsesopgaver afgrænses derfor også til den del af personaleledelsen, der er afhængig af faglig indsigt.

Undersøgelsens definition af faglig ledelse indebærer, at der er fokus på faglige ledere med personaleansvar i de udførende led og institutioner – fremfor på faglige vejledere, faglige fyrtårne eller eksperter.

Alle faglige ledere i undersøgelsen har derfor fuldt personaleansvar, og det er også denne faglige ledergruppe, som interviewene af direktører og chefer har haft fokus på for at finde svar på, hvordan ledelseskæden kan understøtte de faglige ledere bedre. Definitionen af faglig ledelse indebærer, at chefer og direktører ikke udøver faglig ledelse, men derimod skal tage ansvar for, at den faglige ledelse fungerer.

Skribentinfo

Kommentarer