Sæt kød og blod på kerneopgaven

Forskning viser, at hvis I sætter ansigt på brugerne og sætter fokus på den forskel I gør for dem, præsterer medarbejderne bedre. Læs om forskningsresultaterne og få en vejledning til, hvordan I kommer i dialog med hinanden og borgerne om jeres kerneopgave.

Skribentinfo

Hvis du vil blive klogere på jeres kerneopgave og derved øge medarbejdernes engagement og sikre udvikling og læring, så ligger svaret sjældent i kvantitative evalueringer og borgertilfredsmålinger. I skal i stedet invitere brugerne indenfor.

At have fokus på kerneopgaven er at have fokus på den forskel, I skaber for borgerne og for samfundet. Ved at invitere jeres brugere indenfor forvandles dine medarbejderes billede af deres arbejde fra at være detaljerede arbejdsbeskrivelser, ydelseskataloger og instruktioner til levende mennesker af kød og blod. I får et billede af og en forståelse for den konkrete forskel, jeres enhed gør.

Forskningen viser, at man også kan opnå lidt af den samme effekt ved at invitere medarbejderne til samtaler om kerneopgaven. Fokus skal være på, hvilken forskel de oplever, at de gør i dagligdagen. Gerne med konkrete eksempler og oplevelser med borgerne samt hvilken forskel de brænder for at gøre med deres arbejde.

Her får du en konkret metode til at komme i dialog med borgerne og eksempler på, hvordan det i praksis har fundet sted.

Kom i dialog med borgerne: En konkret metode

For at komme i gang skal I prioritere tid til dialog på tværs af de fora, I allerede har. Det kan fx være det årlige medarbejderseminar, ledelsesseminaret, arbejdsmiljødage, lokaludvalgsmøder, faglige fora osv. På seminarerne eller møderne kan du gøre brug af nedenstående plan.

I processen skal deltagerne gennemføre interviews med hinanden og helst også borgere. Hvis det er muligt så sørg for at have nogle interviewaftaler klar. Borgerinterviews kan også gennemføres som telefoninterviews.

 1. Opdel deltagerne i grupper

  Giv hver gruppe af medarbejdere et spørgsmål, der relaterer sig til kerneopgaven, forstået som den forskel enheden gør for borgerne. Eksempelvis
  • Gr. 1. ”Hvilken forskel gør vi for borgerne?”
  • Gr. 2. ”Hvad ser borgerne, er det vigtigste i vores arbejde”
  • Gr. 3. ”Hvad bidrager vi med til lokalsamfundet?”
  • Gr. 4. ”Hvor skal vi sikre faglig udvikling, i forhold til at skabe bedre forløb for borgeren?”

 2. Lav interviews med kollegaer og borgere

  Gruppernes opgave er nu at gennemføre interviews om deres forskningsspørgsmål med kollegaerne fra de andre grupper og med borgere. De enkelte grupper behøver derfor ikke selv at have en masse holdninger til netop deres forskningsspørgsmål. I stedet skal de planlægge en interviewguide og interviewe borgere og kolleger fra andre grupper om deres holdninger til forskningsspørgsmålet.

 3. Bearbejd data

  Efter grupperne har været ude og indhente interviews, er det tid til at bearbejde den indsamlede viden. Bed grupperne om at komme med tre indspark til, hvad der optager afdelingen i forhold til det konkrete ”forskningsspørgsmål”, på baggrund af de indsamlede interviews.

 4. Præsentér og saml op – hav en plan

  Det vigtige er, at du har en plan for, hvordan I vil bearbejde og arbejde videre med dagens arbejde i samarbejdsudvalget, i ledelsen og måske i teams lokalt.

  Lad grupperne præsentere deres indspark, og lad der være en levende dialog. Det kan du fx gøre ved, at grupperne præsenterer deres arbejde ude ved bordene, eller hænger plakater op, så man kan bevæge sig rundt som til en fernisering.

Dialog med brugerne nedsætter fejl og øger effektiviteten

På et hospital i Italien gennemførte man et stort forskningsstudie af, hvilken forskel det gjorde for sygeplejerskerne at:

 1. Høre brugernes perspektiver på den forskel de som sygeplejesker gjorde i den enkeltes liv og helbredssituation  
 2. Have dialoger med kollegaerne om den forskel, de havde hørt og oplevede, at de gjorde for brugerne.

Forskningen viste, at sygeplejerskerne der havde deltaget i styrede dialoger med brugerne, efterfølgende oplevede en større mening og motivation i arbejdet. De leverede bedre kvalitet, lavede markant færre fejl og arbejdede mere effektivt. Samme undersøgelse viste også, at de sygeplejesker, der deltog i de styrede dialoger med kollegaerne om, hvilken forskel man gjorde, leverede bedre kvalitet, lavede færre fejl og arbejdede mere effektivt i opgaveløsningen (Bellé 2012).

Da man inviterede kerneopgaven indenfor på danske arbejdspladser

I afdelingen Trafik og Veje i Favrskov Kommune oplevede kun 66 pct. af medarbejderne, at de trivedes i deres arbejde. Et af de første skridt i processen med at forbedre trivslen, var oprettelsen af et borgerpanel, hvor man inviterede borgerne med i samtaler om, hvorfor og hvordan afdelingen understøttede borgerne. Det skabte nye tilgange til samarbejdet om opgaveløsning, og da trivslen blev målt igen, var den steget til 84 pct.

Et andet eksempel fra vores arbejde er fra en kræftafdeling i Region Sjælland. Her blev medarbejderne bedt om at formulere deres kerneopgave. Sygeplejerskerne fandt i fællesskab frem til, at en effektiv behandling og lindring af patienterne stod centralt i afdelingens kerneopgave og deres sundhedsfaglige gerning. Det åbnede op for samtaler om effektivitet og ”effektiv behandling”, der ikke blev set som virkelighedsfjerne topledelsesinitiativer.

 

Rambøll Management - ATTRACTOR har gennem de seneste fem år brugt kerneopgaven som et centralt element i arbejdet med strategisk organisationsudvikling i de danske kommuner og regioner. Nu starter en masterclass i ledelse om social kapital og kerneopgaven. Læs mere her.


Litteraturliste: 

 • Bellé, Nicola; Experimental Evidence on the Relationship between Public Service Motivation and Job Performance, Public Administration Review, 73: 143-153
 • Bellé, Nicola; Leading to Make a Difference: A Field Experiment on the Performance Effects of Transformational Leadership, Perceived Social Impact, and Public Service Motivation; Journal of Public Administration Research, June 2013: 109-136
 • Graff, Heidi; Molkte, Hanne V.; Social kapital i organisationer, Dansk psykologisk forlag, 2014
 • Christensen, Morten; Seneca, Anders ”Kend din kerneopgave”, 2012, Gyldendal

 Læs mere:

Sådan skaber du klarhed om hovedopgaven

Sådan leder du efter kerneopgaven

Skribentinfo

Kommentarer