Vellykkede teams kræver god ledelse

Du kan via din ledelsesstil påvirke medarbejdernes jobtilfredshed og trivsel i den teamorganiserede organisation. Det fastslår forskere.

Skribentinfo

Team, der fungerer godt, kan være med til at øge produktiviteten, reducere fravær og både tiltrække og fastholde medarbejdere. I nogle tilfælde kan arbejde i team modvirke, at en række arbejdsmiljøfaktorer får negative konsekvenser for den enkelte medarbejders trivsel og helbred.

For eksempel kan arbejde i team virke som buffer for tidspres, dårlig kommunikation, manglende kontrol og mangelfuld mulighed for videreuddannelse, da det forbedrer potentialet for samarbejde og social støtte.

Ledelse er afgørende for succes

Teamorganisering indebærer desuden, at medarbejderne får nye udfordringer og muligheder for udvikling og medbestemmelse. Teamorganisering har dog ikke nødvendigvis kun positive konsekvenser.

Det kan også øge arbejdspresset for medarbejderne, og det tættere samarbejde med kolleger stiller krav til medarbejdernes sociale kompetencer.

Foreløbige resultater fra en undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) viser, at ledelse spiller en central rolle for, om teamorganiseringen bliver en succes. Når virksomheder indfører teamorganisering, er det derfor vigtigt at overveje, hvordan de nye team skal ledes.

Hvad er teamorganisering?

Et team er en gruppe af mennesker, der arbejder sammen for at gennemføre en fælles opgave. De er afhængige af hinanden for at fuldføre opgaven, og deres færdigheder supplerer og delvist overlapper hinanden. Et team opfattes af sig selv og andre i virksomheden som en enhed.

Et team kan have forskellige grader af autonomi. Nogle team har ansvar for begrænsede områder af arbejdet, mens andre selv beslutter, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan, som for eksempel i selvstyrende team.

Særlige krav til teamlederen

Lederens rolle og funktion forandrer sig, når virksomheden bliver teamorganiseret. Fra at påtage sig den traditionelle lederrolle, der kontrollerer og uddelegerer arbejdsopgaver, fungerer teamlederen mere som en coach, der har fokus på at udvikle og involvere medarbejderne.

Overordnet vil det sige, at lederen påtager sig en understøttende frem for en uddelegerende rolle. For det første skal teamlederen vejlede og inspirere den enkelte medarbejder og styrke den individuelle udvikling. For det andet skal lederen være med til at styrke teamets samarbejds- og funktionsevne.

Endelig har lederen til opgave at synliggøre teamets forbindelse til virksomhedens overordnede formål og vision. Teamlederen påvirker altså både de processer, der foregår i teamet, og fungerer som bindeled til virksomheden.

Kommunikation erstatter kontrol

For at øge teamets autonomi og medarbejdernes medbestemmelse skal lederen afgive kontrol. I stedet for at lede og fordele arbejdet udstikker lederen nogle generelle retningslinjer og overordnede rammer for, hvordan arbejdet skal varetages.

Det kræver gode kommunikationsevner, så der ikke opstår tvivl, rollekonflikt og uklarhed i teamet.

Ud over at have indflydelse på, om teamet er velfungerende eller ej, spiller ledelse også en central rolle for, om medarbejderne trives og er tilfredse med arbejdet.

Ledelsesstilen påvirker medarbejdernes trivsel og tilfredshed med arbejdet både direkte og igennem de forandringer, den medfører i det psykosociale arbejdsmiljø. 

9 råd til teamledere

Når arbejdspladser overvejer at indføre teamorganisering, er der mange ting at overskue og tage hensyn til for at opnå en vellykket forandringsproces. Her er nogle konkrete forslag til de ledere, der står for at skulle teamorganisere.

1. Overvej, om teamorganisering er det rette
På baggrund af viden om teamorganisering og kendskabet til den konkrete virksomheds struktur, kultur, historie og opgavetype vurderes, om teamorganisering er det rette for virksomheden.

2. Hav en klar strategi og vision for indførelsen af team
Hvad skal teamorganisering gøre for arbejdspladsen? Hvad er målet og den overordnede strategi?

3. Giv medarbejderne konkret information om teamorganiseringen
Hvad er formålet med teamorganiseringen? Hvorfor er det vigtigt at organisere i team? Hvad får arbejdspladsen, klienter/kunder og medarbejdere ud af det? Hvornår/hvordan vil det foregå?

4. Involvér medarbejderne i teamorganiseringsprocessen
Lad medarbejderne deltage i organiseringen, beslutningstagningen og tilrettelæggelsen af forandringerne.

5. Gør klart, hvad teamorganiseringen konkret vil betyde for den enkelte medarbejder
Hvilke opgaver, ansvarsområder og roller vil medarbejderne få?

6. Gør klart, hvad teamorganiseringen konkret vil betyde for det enkelte team
Hvilke opgaver, ansvarsområder og (roller vil teamet få? Hvilket mål er der for teamets arbejde?

7. Giv løbende feedback til teamet
Giv tid til, at teamet kan udvikle sig og støt dets fortsatte udvikling, også når teamorganiseringen er blevet hverdag.

8. Hav realistiske forventninger
Forventningerne til teamorganiseringen skal afstemmes i forhold til den overordnede vision og det reelle (potentiale og muligheder.

9. Arbejdspladsens overordnede mål skal afspejles i teamets mål
Teamets mål skal være en del af organisationens overordnede mål og strategi. Det skal være tydeligt, hvilken betydning teamet har for organisationen.

Artiklen er oprindelig bragt på Lederweb i 2007.

Skribentinfo

Kommentarer