Ledelse af digitalisering i et narrativt perspektiv

For at lykkes med digitaliseringsprojekter skal du sikre, at fortællingen om digitaliseringsprojektet både bliver meningsskabende, involverer alle og får alle fortællinger i spil. Få her et bud på, hvordan du leder digitalisering ud fra en narrativ tilgang.

Skribentinfo

Narrativ ledelse handler om, hvordan organisationens fortællinger påvirker den enkeltes meningsskabelse, tanker, overvejelser og blik for både muligheder og begrænsninger indenfor handlerummet. Der er tale om de fortællinger, man hører i hverdagen. Fortællinger om det svære, og om det der lykkes, og de fortællinger der løbende skabes i fællesskab.

Digitaliseringsprojekter forandrer ud i det ukendte. Derfor bliver det centralt for alle, både lederen, medarbejderne, digitaliseringskonsulenter og it-leverandører, ikke at miste meningsskabelsen og formålet af syne – og at dette kan bevares i organisationens fortællinger. Fortællinger, der kan mindske afstanden mellem de involverede.

Fortællinger i samtaler

Digitaliseringsprojekter har brug for fortællinger om nye mulighedsrum for at kunne bevæge sig fra det man ved, til det der er muligt at vide. Det kan du skabe gennem samtaler og fortællinger.

Derfor handler ledelse af digitalisering om, at du skaber mulighed for, at alle i organisationen løbende kan have samtaler om digitaliseringsprocessen, og at du sammen med medarbejderne skaber fortællinger om, hvad digitalisering betyder.

Fortællinger om nødvendighed og formål

Digitalisering skal være medskaber af en bedre løsning af kerneopgaven, og medarbejderne skal ikke blot forstå meningen og merværdien i de digitale tiltag, men skal også være aktive agenter i denne proces.

Uanset om initieringen af digitaliseringsprojekter stammer fra ideer udviklet af medarbejderne, eller det er et krav andetsteds fra i organisationen, er det lederens opgave at igangsætte fortællingen om den nødvendighed, hvormed digitaliseringsprojektet kan sættes i værk. Nødvendigt på den måde, at det ikke er et spørgsmål om ”skal”, men mere ”hvordan” og ”hvorfor”. Du skal invitere til dialog og skabe rum til vidensdeling.

Fortællingen om hvorfor, altså formålet med projektet skal være klart og kendt. Og desuden vil fortællingen om formålet få størst betydning for processen, hvis alle har bidraget til formuleringen af formålet og derved kan understøtte det. Hvis det kun er lederens projekt, er det sværere at få alle til at koble sig på denne meningsskabelse.

Få organisationens viden i spil fra start

Et digitaliseringsprojekt kan ikke lykkes uden den viden, som bæres af medarbejderne, men en organisations samlede viden ligger ikke altid frit tilgængeligt. Meget er ofte tavs eller implicit viden, som først skal udfoldes.

Det kan ske gennem målrettede samtaler og interviews med medarbejderne. Her skal du vise interesse for den enkeltes viden og ideer, som skal opsamles og inspirere i et fælles forum. Det kræver gode lytte- og interviewfærdigheder hos dig. Opsamlingen af den enkelte medarbejders viden og idéer, kan være udgangspunktet for at bringe de øvrige kollegaer, ledere og digitaliseringskonsulenter i spil. Medarbejdernes historier kan være organiserende for den efterfølgende fælles meningsdannelse. Lederen skal skabe et rum, hvor det styrende bliver de fælles samtaler.

Både gode og dårlige erfaringer har betydning

Organisationens samlede viden består også af medarbejdernes tidligere erfaringer, fra digitaliseringsprojekter og i andre projekter. Når ledere og medarbejdere deler dem, kan det blive fælles opmærksomhedspunkter, som kan have betydning for, hvilke veje organisationen går i projektet.

Du skal også spørge og lytte til medarbejdernes eventuelle dårlige erfaringer fra tidligere svære digitaliseringsprojekter. Projekter, hvor det måske ikke stod tydeligt for medarbejderne, hvad meningen var med projektet, og hvor de ikke følte sig tilstrækkeligt involverede. Deres bekymring kan også skyldes bekymringer for om digitaliseringsprojektet på længere sigt medfører, at de risikerer at miste deres arbejde eller status.

Hvis sådanne betydningsfulde erfaringer og bekymringer ikke bliver delt og anerkendt, og hvis lederen ikke dermed også medgiver, at digitaliseringsprojekter også kan give bump på vejen, kan disse fortællinger komme til at leve i skyggen, som vedvarende bekymring, benspænd og ”modstandshistorier”. At undersøge sammen kræver åbenhed, og lederen kan gå forrest ved åbent at erkende, hvis lederen tidligere selv har bidraget til, at en proces blev gjort unødigt svær.

Lyt til problemer og kritik

Hvis du undlader at spørge yderligere ind til problemfortællinger og kritik, skyldes det ofte en bekymring for, at problemerne smitter, vokser sig store og dominerende, og skygger for det, du hellere vil tale om, men det er fordi, de ikke bliver accepteret som værdige og legitime fortællinger. Jo mere de lukkes nede, argumenteres imod eller ikke lyttes til, jo mere næring får de.

Så der skal lyttes til disse fortællinger på måder, så det ikke blot bliver en fortælling, der bekræfter problemerne. Det handler om at kunne praktisere ”dobbeltlytning”. Det vil sige både at lytte til det svære og samtidig høre de værdier, der ligger bag. Det bliver som oftest oplevet som et problem, fordi der er vigtigt for fortælleren. Lederen kan også være med til at bringe fortællinger frem om, hvordan arbejdspladsen kan klare det alligevel, og hvilke færdigheder og handlinger, der gør det muligt.

Afstem forventninger

Når et digitaliseringsprojekt forandrer ud i det ukendte, og der derfor er et uklart slutprodukt, er det centralt, både i starten men også løbende, at få afstemt forventninger og forestillinger om projektet. Både mellem digitaliseringskonsulenten, lederen og medarbejderne, men også med it-leverandøren.

Pas på med at ”love” et bestemt resultat eller effekt, med den bevæggrund at få alle med. Lederen kan i stedet italesætte et ”mulighedsrum”. Medarbejdere vil ofte hæfte sig ved: Hvad blev de ”lovet” i starten, som ikke holder? Hvad bliver deres input brugt til? Fik de det igennem, de ønskede?

Hverdagens fortællinger

Når projektet er i gang, er det vigtigt løbende at udveksle hverdagsfortællinger om den praksis, der sker. Når medarbejdere og ledere fortæller om handlinger eller tiltag, og disse tilskrives mening, bliver det til erfaringer som ledere og medarbejdere kan dele og reflektere over sammen.

Med en opmærksomhed på hverdagens fortællinger, skabes der mulighed for større gensidig forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Alle ønsker processer, der understøtter og udvikler organisationen og skaber nyttige digitale løsninger, hvor især medarbejdere ikke blot oplever sig som passive modtagere af digitalisering. Derfor skal digitaliseringsprojektet relatere sig direkte til hverdagen, hvilket betyder, at parterne skal have indblik i, og interessere sig for, hinandens hverdag og hvordan digitalisering kan forbedre hverdagen.

Tillid kommer af det vi gør sammen, og der kan fortælles nok så mange gode fortællinger, men hvis disse ikke bygger på hændelser og eksempler fra det konkrete levede liv i organisationen, ville de ikke opleves som plausible, og derfor ikke overleve, men blot opleves som ”pynt”. Hvis fortællingerne ikke indeholder både det, der går godt, og det vi bøvler med for tiden, vil de heller ikke blive lyttet til som sandsynlige og klare sig som fælles fortællinger.

Tal om problemer i processen

Pointen er, at når du oplever det, som nogen kalder ”modstand mod forandring”, er der måske noget om snakken. I enhver bekymring og klagesang, kan der ligge en interesse for kerneopgaven og organisationen, samt et ønske om at gøre det bedre. Disse kritiske, eller opmærksomme, udsagn kan lederen gribe og udfolde som vigtig viden.

Dette positionerer medarbejderne som vigtige og nødvendige agenter i processen. Den kan ikke lykkes uden deres viden og bidrag. Hvis ikke det er legitimt at komme med ”kritik”, kan disse konkurrerende historier til den foretrukne proces vokse i et parallelt forløb, og hindre at projektet bliver en succes. Når man adresserer problemer i processen, kan det være hjælpsomt at komme ud over det personlige i problemhåndteringen, og tale om problemerne/udfordringerne som enkelte størrelser.

Du kan høre meget mere om ledelse af digitalisering i et narrativt perspektiv på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020 den 22. september i Odense. Du finder programmet her, hvor Sidsel Arnfred, fra konsulentfirmaet Narrativ Konsulent, deltager med en session.

Skribentinfo

Kommentarer