Udvid dit ledelsesrum med 8 spørgsmål

Du har selv indflydelse på, hvor bredt eller snævert dit ledelsesrum er. Læs om, hvordan du agerer inden for ledelsesrummets to dimensioner, og reflektér over otte spørgsmål, som du kan bruge til at afklare, udnytte og udfordre de muligheder, du har, for at udøve din ledelse.

Skribentinfo

Dit ledelsesrum er dine muligheder for at udøve ledelse. Det er derfor interessant for dig at vide, hvad  der afgrænser dit ledelsesrum.

Overordnet kan lederens rum opdeles i to dimensioner: Rammer og Relationer.  

Rammerne

Rammerne er det formaliserede grundlag for din ledelsesudøvelse. Det er som regel et resultat af beslutninger truffet på et højere niveau. Som leder har du svært ved at få direkte, afgørende indflydelse på disse beslutninger.

Rammerne er ofte veldefinerede og nedskrevne, men de kan alligevel opfattes, fortolkes og håndteres forskelligt. De er hele tiden i bevægelse: ny lovgivning, nye styringsprincipper osv. Det åbner løbende for nye handlemuligheder.   

Relationerne

Relationerne til alle lederjobbets ”interessenter” er med til at definere dit ledelsesrum. Det gælder først og fremmest din chef og dine medarbejdere, men også dine sideordnede kolleger, brugerne og den bredere offentlighed. Det kan fx være en nidkær chef, en fortravlet lederkollega eller genstridige medarbejdere.

Du kan ikke uden lige vælge eller udskifte dine relationer, men du har alligevel mulighed for at gøre noget ved dem. Her handler det om at afklare, etablere og vedligeholde dine relationer.

 ledelsesruminfografik

8 spørgsmål til dit ledelsesrum

  1. Hvordan vil du med få ord – eller billeder – karakterisere dit nuværende ledelsesrum?

  2. På hvilke områder oplever du, at dine handlemuligheder er blevet større eller mindre i de senere år?

  3. Hvad har du selv gjort for at påvirke, fortolke eller udfordre de givne rammer for din ledelse?

  4. Hvilke relationer er vigtigst for dig at afklare, udbygge og vedligeholde lige nu for at kunne udnytte og udvide ledelsesrummet?

  5. Hvornår har du sidst erfaret, at dine handlemuligheder var betydeligt mindre eller større, end du havde forestillet dig?

  6. Hvilke gode og dårlige erfaringer har du med at udfordre andres krav og forventninger til dig som leder?

  7. Hvilke aftaler vil du på forhånd kunne lave med din chef om, hvor langt du som leder kan forfølge dine egne ideer?

  8. Hvad er det vigtigst for dig at blive bedre til, hvis du skal udfylde og erobre det ledelsesrum, du selv ønsker?

Du kan bruge spørgsmålene til at strukturere din egen refleksion som den kollegiale dialog om ledelsesrummet, der kan foregå i ledernetværk. Spørgsmålene er formuleret til den enkelte leder, men kan også være udgangspunkt for chefens refleksion og for dialogen mellem chef og leder.

Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af Væksthus for Ledelses publikation "Ledelsesrum - udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder". Download eller bestil publikationen gratis her: Ledelsesrum.

Læs mere

25.000 ledere har udfordret deres ledelsesrum - har du?

Brug dit ledelsesrum

 

Skribentinfo

Kommentarer